A Dangerous Game Called Love-11

At ang kanyang blusa ay bukas na.

Pati ang kanyang bra.

Ang buong pansin ni Zack ay nakatuon sa kanyang mayamang dibdib.

“Isa kang diyosa…”

Parang napakabagal ng nangyayari. Dahan-dahang lumapat ang maskulinong bibig sa isang korona. Sinakop ang kabuuan.

Pumikit si Alayza. Pero napamulat din agad. Nahipnotismo siya ng tanawin.

Ang magaspang na dila na humahagupit sa sensitibong korona.

Napakagat-labi siya. Pinigil ang pag-ungol.

Giniyagis ng mapuputing ngipin ang tuktok ng mayamang dibdib.

“Ooooh!” Hindi na niya napigil ang paghulagpos ng mahabang ungol.

Pati ang pagkilos ng mga kamay. Yumapos na sa leeg ng kaniig. Sumuklay ang mga daliri sa maikling buhok.

Pinaliguan ng mga basang halik ang dibdib niya. Ginalugad ang leeg niya, ang teynga, at bumalik sa kanyang mga labi.

Want to read the Start of Stories Online titled – A Dangerous Game Called Love…? Click Here!

Sal-itan ang marahas at ang masuyong paraan ng paghalik. Waring nakikipaghamok sa sarili si Zack.

“Give yourself to me…” bulong ng lalaki. Kinakagat-kagat ang leeg niya, pagkatapos ay sinimsim.

Bumuka ang bibig ni Alayza ngunit isang mahinang ungol lang ang lumabas.

“Say yes to me.” Tila nanghihipnotismo ang paanas na pagsasalita.

“Y-yes…” Ngamol ang boses niya.

Kumalas sa pagkakayapos niya ang lalaki. Kaipala’y ilalabas siya sa sasakyan para pangkuin.

Nakapikit si Alayza. Ninamnam ang tila nakalutang na pakiramdam.

Isang malambot na lugar ang pinaglapagan sa kanya. Pinilit niya imulat ang mabibigat na talukap.

Nakita niyang nag-aalis ng mga saplot si Zack. Napasinghap siya nang lumantad ang pagkalalaki. Nag-uumigting ang mga kalamnan.

“I’ll try not to leave you hanging. I want you so much!”

Hindi niya naintindihan ang pagaril na pahayag dahil kasabay iyon ng panibagong pagsalakay ng mga sensasyon.

Wala na ang pagtitimpi sa mga halik na sumakop sa katinuan niya.

Nagpatangay na lamang siya sa umaalimpuyong emosyon dahil pawang estranghero ang mga nadadama.

Nang dumating ang kaganapan, hindi napigil ni Alayza ang mapasigaw sa sakit.

“Ahh, ang sakit–”

Narinig ni Zack ngunit hindi huminto. Ang dalawang kamay niya ay binihag upang hindi siya makagalaw.

“I’m sorry–! I can’t stop–” Bagkus lalong bumilis at lumaki ang mga alon ng sensasyon.

Pumikit nang mariin si Alayza. Nakabaling ang mukha upang tangkaing ibaon sa unan.

Nang sumigaw ang lalaki dahil sa tinamong tagumpay, kapagkuwa’y nanginig at nanlupaypay sa ibabaw niya, saka lang nagmulat si Alayza.

Ganito pala…

Nakaharap niya ang isang pagnanasa na hubad sa pag-ibig. Walang pakialam kahit makasakit.

Aywan kung gaano sila katagal sa gayong ayos. Hawak pa rin ni Zack ang mga kamay niya pero hindi na binabaon sa kubrekama. Nakasubsob sa leeg niya ang mukha nito.

At tila magkasugpong pa rin ang kanilang mga katawan.

“I want you again…” bulong ni Zack. “But this time, I’ll make sure that you’ll go with me…”

Naulit na naman ang mga alon. Mabagal-mabilis. Tinatangay siya.

Hanggang unti-unti ay sumasama na siya. Kusang nawala ang nakaangkla sa mga kamay niya.

Naramdaman niyang naglalayag na sa iba’t ibang parte ng katawan niya ang mga palad ni Zack.

Nang lumalaki na ang alon, kusang napayapos sa leeg ng lalaki ang mga braso niya. Pati ang kanyang mga hita ay iniyakap na rin sa balakang ng kaniig.

Parang nililindol ang loob ng katawan ni Alayza. Maya-maya’y parang saglit na humiwalay sa katawan niya ang kaluluwa.

Paano’y nakita niya ang sarili at si Zack.

“Open your eyes.”

Tumalima si Alayza. Tuyo pa rin ang mga mata.

“Look at me…”

Luminga siya.

“Nasiyahan ka ba?” Nakatitig ang lalaki sa kanya.

Nang maunawaan ni Alayza ang tanong, dagling nawala ang pamumutla niya. Saglit na nagpalit-palit ang kulay ng mga pisngi bago muling namutla.

“I’m your slave. Sa iyo ang katawan ko sa loob ng isang taon.” Mabagal ang pagsasalita. Para bang hindi niya agad maiintindihan.

“Ano’ng masasabi mo?”

“B-bakit–?” Ito lang ang nasambit niya.

Pumikit sandali ang lalaki. “One million. Kailangan kong tanggapin ang isang milyong piso.” Dumilat uli upang tumitig sa kanya. “Ako ang gusto mong kapalit, hindi ba?”

“H-hindi ako naghihintay ng kapalit…”

“I don’t take charity.” Pumiksi ang lalaki. Bumuntonghininga bago tuluyang bumangon. Naupo sa gilid ng kama, patalikod sa kanya. “Hindi ko kayang ibalik ang isang milyon kaya heto ako.”

Hindi nakikinig si Alayza. Ang buong pansin niya ay nakatutok sa pagbangon. Gusto niyang tumakbo patungong banyo pero mabigat ang mga biyas niya.

“Anong–?” Nakatitig sa Zack sa sariwang mantsa sa kubrekama. “You’re an innocent!”

Walang sabi-sabing pinangko siya ng lalaki para dalhin sa banyo. Iniupo siya sa nakatakip na toilet bowl. Natiimbagang habang pinupunasan ng basang face towel ang pagitan ng mga hita niya.

Hindi pa rin umiimik at hindi na tumingin sa kanya nang buhatin siya palabas ng banyo. Buong ingat na iniupo siya sa nag-iisang silya sa loob ng kuwarto.

“Magbihis ka.” Hindi pa rin tumitingin. Ang boses ay tila may pinipigil na emosyon.

Walang imikan, nagbihis silang dalawa. Inalalayan siya ni Zack nang lumabas sa kuwarto.

Luminga pa si Alayza sa kama habang papalabas. Naging saksi iyon sa dalawang karanasan niya na hindi makakalimutan.

Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak para sa isang bagay na nawala.

O matuwa dahil sa pag-ibig na naranasan sa mga bisig ni Zack…

Sumulyap si Alayza sa kinaroroonan ng lalaki. Inihinto nito ang sasakyan malapit sa gate. Pumasok sa isang maliit na reception upang magbayad.

Gustong matunaw sa hiya ng isang bahagi niya dahil may nakakaalam sa nangyari sa kanila ni Zack.

Ngunit ang isang sarili niya na shocked pa rin ay nanatiling walang tinag.

Kahit na sa tabing-dagat sila humantong. Ilang mahahabang sandali ng katahimikan ang pinagsaluhan nila habang nakatanaw sa payapang tubig.

Si Zack ang unang nagsalita.

“Talaga palang naglalaro ka lang?”

“N-naglalaro–?” Luminga siya sa lalaki. Ngayon lang niya napagtanto na nasa passenger’s seat siya.

“Ang atraksiyon mo sa akin.” Nakatingin pa rin sa dagat si Zack. “Na kinagat ko naman.” Bumuntonghininga. “Nabaliw ako kanina. Hindi kita dapat nilapastangan.”

Napamaang si Alayza. Unti-unti nang humuhulas ang pagkabigla.

“I should’ve known better… Your infatuation… is just that. I guess I’m too conceited.” Pumikit muna at parang nanalangin bago luminga sa kanya. Nakahawak nang mariin sa manibela.

“Please forgive me.” Seryoso at pabulong. “I can’t give you back your innocence. Nor your money.”

A DANGEROUS GAME CALLED LOVE-12

Comments are closed.