A Dangerous Game Called Love-12

Saka lang nawala ang pagkatigagal ni Alayza.

“H-hindi naman ako…” Napahinto siya.

“Please, I want to forget about it,” agap niya nang magsasalita pa ang lalaki.

Tumiim lang ang anyo nito.

Tumingin sa labas ng bintana si Alayza. “Can you take me home, please?” pabulong pero alam niyang narinig ni Zack.

Tumalima ang lalaki matapos ang ilang beses na buntonghininga.

Inabutan nilang nakabukas ang tarangkahan dahil nagdidilig sa labas ang hardinero. Kumaway ito sa kanila habang dumaraan ang sasakyan.

Wala pa ring imik nang umibis ang lalaki at pangkuin sa mga bisig sa Alayza.

“S-sandali–”

“Huwag kang malikot,” saway ni Zack.

Nanghihina na si Alayza kaya hindi na siya nanlaban.

“Nasaan ang kuwarto mo,” tanong pa ng lalaki habang umaakyat ng hagdan.

Itinuro ng nanginginig na daliri ang daan.

Nang maihiga siya ng lalaki sa kama, pumikit na si Alayza. Inaasahan na iiwan na siya nito.

Ngunit nakarinig siya ng malakas na lagaslas ng tubig. Tila pinupuno ang malaking bath tub.

Nang dumilat siya, nandoon na naman si Zack. Pinapangko uli siya.

“B-bakit–?”

Want to read the Start of Stories Online titled – A Dangerous Game Called Love…? Click Here!

“A bath and a glass of brandy. Para mabawasan ang shock mo.” Klinikal ang paraan ng pag-aalis sa mga saplot niya.

Naiwan si Alayza na nakaupo sa loob ng bathtub. Nakalubog hanggang dibdib sa bula. Napapikit siya nang maramdaman ang unti-unting paggapang ng ginhawa.

Marahang nawala ang pananakit sa kanyang mga kalamnan. Di nagtagal naglunoy na siya. Sinadyang blangkuhin ang utak.

Ngunit hindi hinayaang makalimot siya nang pumasok si Zack. Walang imik na kinuha ang malaking tuwalya at isinenyas na umahon siya.

Hindi na nanlaban ang dalaga nang ibinalot siya at muli na namang pangkuin. Isang tumbler ng brandy ang naghihintay sa lamesitang katabi ng kama.

“Drink.” Inilapit ni Zack sa bibig niya ang labi ng tumbler.

Kusang tumalima ang dalaga. Kaya inihit siya ng ubo nang subukang lunukin ang likidong apoy. Pinalis ng init ang natitirang pagkamanhid ng utak at katawan.

“G-go away…” Nakapikit na siya habang nakahiga.

Walang sumagot kaya inakala niyang umalis ang lalaki. Marahil ay nakatulog siya. Nakabaluktot siya nang muling magmulat.

“Kumusta ang pakiramdam mo?”

Nagitla si Alayza nang marinig ang boses ng lalaki.

Nakaupo si Zack sa silyang nasa tabi ng kama. Bumuntonghininga nang hindi siya umimik o kumilos man lang.

Ang mga mata lang niya ang gumalaw.

Hindi niya alam kung gaano siya kainosente nang mga sandaling iyon. Walang meyk-ap ang mukha. Basa-basa ang buhok.

Sandali pa lang pala siya natutulog.

Ilang saglit pang katahimikan ang lumipas habang nag-uusap ang kanilang mga mata. Hindi maunawaan ang mga emosyon na inihatid ng hangin.

Kaya lalong nalito ang pakiramdam ni Alayza.

“Tatawagan kita mamaya.” Pormal ang lalaki.

Hindi umimik ang dalaga. Nanatiling ang mga mata lang nila ang nag-uusap.

Nang mawala sa paningin niya ang lalaki, saka lang pumikit si Alayza. Blangko pa rin ang loob ng utak.

Nang muli siyang dumilat, umaga na. Pinakiramdaman muna niya ang sarili.

Wala na ang kirot. May ilang bahagi niya ang nananakit pa.

Maingat siyang nag-shower at nagbihis. Pinili niya ang may mataas na leeg dahil nilagyan siya ng mga marka ni Zack.

Love marks. Love bites.

Tutoo nga kayang mayroong love na nadarama sa kanya ang lalaki?

Hindi. Gumaganti lang si Zack. Ibang laro na ang ginagawa ng lalaki.

“Ay mam Lay, tumawag po kagabi si ser. Nakarating daw po nang matiwasay si manong Pule.” Ang matabil na si Lucing ang nagbalita sa kanya habang nagsisilbi.

“Ha? Er, mabuti naman. Kumusta daw sina papa at mama?” Na-guilty siya. Hindi man lang sumagi sa isip niya ang mga magulang.

Napakalaki ng kasalanang nagawa niya.

“Mabuti daw po. Hindi daw sila makakatawag dito ng ilang araw dahil may blizzard,” dagdag pa nang akmang titindig siya para lapitan ang telepono.

“H-ha? Buti hindi inabot ng blizzard ang eroplano ni Ninong Pule?”

“Nandoon na siya kina ser nung dumating ang bagyo. Kape po, mam Lay?”

“S-sige, at toast na lang. Salamat.”

Pagkatapos magsilbi, nagpaalam ang kasambahay na may gagawin pa sa kusina.

Isinubsob ni Alayza ang mukha sa mga palad. Umusal siya ng mataimtim na panalangin.

Oh Diyos ko, maraming salamat at ligtas ang mama’t papa ko. Pati si Ninong Pule.

Pinilit niyang ubusin ang toast at kape. Kailangan niya ng lakas para sa susunod na pagkikita nila ni Zack.

Hindi niya pa alam kung anong reaksiyon ang mangingibabaw.

Takot. Pagkahiya. Pagkasabik.

A, nasasabik siya!

Kumuyom ang mga palad ni Alayza. Kailangan niyang supilin ang sarili.

Paano kung napipilitan lang si Zack? Dahil sa isang milyon…

“Mam Lay, nandito na si pogi! Hi hi!”

Nanginig ang buong katawan ni Alayza sa matinding pagkasabik.

“S-susunod na ako.”

Dinatnan niyang nakatindig sa Zack sa tabi ng kotse. Nang makita siya, ipinagbukas agad siya ng pinto sa likuran.

Magalang at pormal ang kabuuan ng binata. Wala siyang mabasang anuman sa enigmatikong ekspresyon.

“P-pwedeng sa tabing dagat.” Nanlulumo ang boses niya.

Hindi kumibo ang lalaki pero sumunod sa kahilingan niya.

Mag-isang bumaba sa kotse ang dalaga. Marami ang grupu-grupong nagdya-jogging. Naglakad siya hanggang sa humantong sa wall breaker.

Inilatag niya ang panyolito bago naupo. Saan hahantong ang kabaliwan niya? Gusto na niyang mawala ito. Ngunit paano?

“Tumawag ako sa iyo kagabi.”

Hindi na nagulat si Alayza. Tila inaasahan na niyang susunod sa kanya ang lalaki.

“Pero hindi ka sumasagot.”

“Um… umaga na ako nagising.”

“Ako, umaga na nakatulog.” Mapakla ang tono ng lalaki.

Naramdaman niyang naupo rin ito kaya luminga siya. Nakatitig ito sa kanya.

“Ano’ng balak mo?”

Napamaang siya. “H-ha?”

“Magdedemanda ka? Rape?”

“R-rape–?” ulit ni Alayza. Ni sa hinagap, wala sa isip niya ang gayon.

“You can do it. I won’t fight you.”

Nabalisa si Alayza. Tumindig siya at lumakad palayo. Tumayo rin si Zack para sundan siya.

“Pwede mo rin akong pikutin.”

Sa sinabing iyon ng lalaki, napahinto sa mabilis na paglakad ang dalaga.

Ngunit hindi siya humarap nang sumagot.

“Papayag kang magpakasal–” Huminto siya nang mapagtanto ang atraksiyon ng ideya.

Umiling siya. “No! Don’t put ideas in my head! Please, I want to forget!”

Lumakas na ang boses niya kaya nagsitigil ang ilang tao na makakasalubong.

A DANGEROUS GAME CALLED LOVE-13

Comments are closed.