A Dangerous Game Called Love-13

“S-sorry!” wika niya bago humarap sa lalaki. Halos pabulong. “Please, gusto ko munang mapag-isa.”

Ngunit hindi siya hinayaang mag-isa ni Zack. Pinalayo siya ng ilang dipa bago humakbang pasunod sa kanya.

Pwede mo rin akong pikutin…

Ang mga salitang iyon ang paulit-ulit na umaalingawngaw sa loob ng utak niya.

Magiging akin na si Zack!

Saglit na nagdiwang ang puso ni Alayza.

Ngunit magiging maligaya naman kaya sila? Hindi siya mahal ni Zack. Nagnanasa lamang ito. Tumatanaw ng utang na loob.

Kumakaway ang tukso. Pilit niyang pinaglalabanan.

Oh, Diyos ko! Tulungan Mo po ako!

Tumigil sa paglakad si Alayza. Niyakap niya ang sarili. Tuksung-tukso siya!

Dalawang bisig ang sabay na yumapos sa kanya buhat sa likuran. Hinapit siya hanggang sa mapasandal siya sa matipunong dibdib.

“Ginayuma mo ba ako? Bakit ako pa ang nagsasabi ng mga bagay na ikapapahamak ko?” anas ni Zack habang hinahagkan ang teynga niya.

Napapikit siya nang gumapang ang maskulinong bibig sa kanyang leeg.

“I can’t forget you. I can’t forget what happened between us.”

“Zack–” Iniharap siya ng lalaki kaya hindi na niya maalala ang sasabihin.

Want to read the Start of Stories Online titled – A Dangerous Game Called Love…? Click Here!

“I am so conceited. Bakit mo nga ba ako pipikutin — isang security guard lang sa inyong kumpanya?”

“Oh, Zack!”

“Sasama ka ba sa akin?”

“Oo, Zack, sasama ako kahit saan!” Pabulalas ang tugon niya kahit na saglit na nag-alinlangan.

Pinalis agad niya ang sandaling nangamba siyang baka malaman ng mga magulang. Ngayon lang niya malalasap ang ganitong kaligayahan.

Dahil ngayon lang siya iibig. Natitiyak niya sa sarili niya na si Zack lang ang lalaking iibigin habang siya ay nabubuhay.

Ilang sandali pang nanatiling walang tinag lalaki habang yakap siya.

“Sorry…” bulong nito. Kaipala, ikinukubli ang pagkokontrol ng nagpupumiglas na pagnanasa. “Sorry about that,” ulit nito nang makakilos na.

Magkahawak-kamay silang nagbalik sa sasakyan. Sa munting kuwartong inuupahan ni Zack sila humantong.

“Pasensiya ka na dito. Maliit lang at simple.”

Ngunit hindi pansin ni Alayza ang palibot ng silid na plywood na walang pintura. Ang paningin niya ay huminto sa makitid na katre sa isang sulok.

“At pang-isahan lang ang papag.”

Tumango lang si Alayza. Niyapos niya ang sarili.

“Halika.”

Itinuro ni Zack ang kinaroroonan ng banyo. “Pinagsama ang toilet at ang shower.”

Natuyo ang loob ng bibig niya. Palaging sa papag bumabalik ang paningin niya.

“Isa lang ang bintana. Nakatanaw pa sa pader ng kapitbahay.”

Papakasalan siya ni Zack. Matutupad ang isang pangarap niya.

“S-seryoso ka bang… magpapakasal sa akin…?” Walang abog ang pagtatanong niya.

Bakit hindi mo pa ako yakapin, Zack? Oh, nasasabik na ako sa halik mo!

Ilang sandaling hindi nakakibo si Zack.

“P-payag ako…”

“Talaga?” Saka lang lumapit sa kanya ang lalaki. Tila pahangos.

“K-kailan tayo magpapakasal…?”

“Hihingin natin ang permiso ng mga magulang mo.” Kinawit ng lalaki ang beywang niya.

“Nasa Amerika sina papa…”

“Tawagan mo sila. I’m sure, ang kasal ng nag-iisa nilang anak ay sapat na para umuwi sila agad.” Tila pumormal ang anyo nito.

Pinilit niyang arukin ang iniisip ng lalaki. Ngunit wala siyang mabasa sa mga mata nito.

Madilim. Malalim.

Galit ba si Zack?

Umiling siya.

“Ayaw mo?”

“Nasa hustong edad na ako. H-hindi na kailangan ng permiso nila.”

Bumuntonghininga ang lalaki. Nagtiimbagang.

“Tama ka pero…”

Unica hija ka! Nabasa niya ang nasa isip ng kaharap.

“Ang… ang mga magulang mo?” Nasa liyebo tres na marahil ang lalaki ngunit ibinalik niya dito ang tanong.

“Wala na akong ama. Ang ina at dalawang kapatid ko ay nasa probinsiya.”

Saan ang probinsiya mo? Gusto sana niyang itanong ngunit sinambitla na siya ng yakap ni Zack.

“Naiintindihan ko na. Ikinahihiya mo ako sa iyong mga magulang!”

“Hindi! Ano sa palagay mo ang magiging reaksiyon nila? Tututol sila!” Hinihingal siya nang matapos sa pagsasalita.

“Bakit sila tututol? Dahil hindi ako bagay sa iyo?” bulong ng lalaki.

Yumakap din si Alayza kay Zack. Yumupyop ang ulo sa malapad na dibdib.

“Oh, Zack!” Dumaloy ang luha sa mga pisngi niya. “Mahal kita!”

Hinagod lang ng lalaki ang likod niya, bilang tugon sa pagtatapat niya.

Kaya ipinikit na lang nang mariin ang mga mata. Walang katugon ang pag-ibig niya rito.

“Shh, tahan na…” Hinagkan ng lalaki ang mga mata niya nang lalo pang yumugyog kanyang mga balikat dahil sa lakas ng mga impit na hagulgol.

Pinangko siya ng matitigas na bisig at inihiga sa papag. Nahiga ito paharap sa kanya.

“Look at me, Alayza…”

Unti-unti, dumilat siya. Nakatitig sa mukha niya ang lalaki.

Nag-usap nang matagal ang kanilang mga mata.

“Nagsimula tayo sa isang mapusok na laro. Ang akala ko’y isa kang matandang biyuda na naghahanap ng aliw. Sinubukan kita sa isang milyong piso. Inisip ko, handa na akong ibenta ang aking kaluluwa…”

Pigil-hininga si Alayza habang naghihintay ng susunod na sasabihin ng lalaki.

“Nang malaman kong ikaw ang mystery texter ko, wala akong pagsidlan ng katuwaan—at ng pagkainis. Pinaglalaruan mo lang pala ako. Ikaw na lihim kong pinagnanasaan…”

Napasinghap siya.

“Yes, I secretly desire you, my little minx.” Idinikit ng lalaki ang noo sa noo niya.

“You desire me…”

“And I couldn’t resist you. Nabaliw-baliw ako sa kaiisip sa iyo.”

Musika sa kanyang pandinig ang mga salita ni Zack.

“Ako rin… Hindi ko na alam kung ano ang tama at mali…”

“Ang tanging alam ko lang ay gustung-gusto kita. Na hindi ako natatahimik hanggang wala ka sa piling ko, Alayza!”

Nagtalik sila buong araw at buong magdamag. Walang pagkatighaw ang kanilang pagkasabik sa isa’t isa. Tila walang kapaguran sa pagtampisaw sa bukal ng pagnanasa.

Tila nagpapakasawa na sa kanya ang kaniig…

Mataas na ang araw nang magmulat siya ng mga mata. Nagising si Alayza na wala sa kanyang tabi si Zack.

“Zack?” Medyo paos ang kanyang boses. Nananakit ang kanyang katawan nang pilitin niyang bumangon.

Matigas ang papag. Manipis lang ang kutson na nakalatag.

Bahagyang nakabukas ang makitid na pinto ng banyo ngunit nagbakasakali pa rin sa Alayza.

Walang tao sa banyo.

“Z-zack?” Inilakas niya nang bahagya ang boses na nanginginig.

Dali-dali siyang naghilamos at nagbihis sa masikip na paliguan, habang ang kanyang utak ay paliku-liko ang takbo.

Paano kung nagsawa na sa kanya si Zack? Paano kung iniwan na siya?

Paano kung may asawa na si Zack? Pero hindi naman ito magyayayang magpakasal kung meron nang asawa, hindi ba?

Anupa’t sa buong panahon ng pagbibihis niya, kung saan-saan na dumapo ang kanyang utak. Lahat ay pawang kawalang-tiwala sa sarili. Insecured siya.

Kaya tuloy maging sa kanyang minamahal ay wala siyang tiwala.

Oh, Diyos ko, alisin Mo po sa isip ko ang mga pangit na pangitain!

Nang lumabas siya sa banyo, tumambad sa kanya si Zack. Naghahain ito ng pagkain sa isang lamesang de-tiklop.

“Halika na. Kain tayo,” ang masiglang yaya nito.

“B-bumili ka ng pagkain? I mean, saan?” Nagkautal-utal siya sa pagtatanong.

“Diyan sa karinderya sa kanto. Pagpasensiyahan mo na ito, ha?” Pritong galunggong, ginisang munggo, at kanin.

Pilit na pinasigla ni Alayza ang kilos. Nagi-guilty kasi siya.

“Magkakamay din ako. Huwag ka nang mag-abala sa kubyertos.” Unti-unting naging natural ang ngiti niya.

Minasdan ni Zack ang mga kuko niyang maiikli at walang kyuteks.

“Hubog-kandila ang mga daliri mo. Halatang hindi sanay maghirap.” Bahagyang tumamlay ang tono.

“Marunong ako ng trabahong-bahay, Zack. Huwag kang mag-alala sa akin,” pang-aalo niya. “Para hindi magastos sa pagkain, mamamalengke tayo,” wika pa niya.

Gayon nga ang ginawa nila. Namili sila ng bigas, instant noodles, kape, at itlog. Bumili rin si Alayza ng mumurahing jeans at t-shirt. Pati ng underwear.

Si Zack ang naglabas ng pera. Tumutol ito na mag-withdraw siya sa sariling ATM.

“Kasya sa atin ang perang kikitain ko,” giit nito.

Hindi na siya nagpumilit. Ipinangako niya sa sarili na hindi nila pagtatalunan ang tungkol sa pera para walang gulo.

At kinaligtaan na niya ang dating buhay. Kapag inuukilkil siya ng kunsensiya, itinutulak niya sa pinakalikod ng isipan. Saka na niya haharapin ang realidad kapag nandiyan na.

Ang tanging mahalaga ay si Zack at ang kahibangan niya.

A DANGEROUS GAME CALLED LOVE-14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.