A Dangerous Game Called Love-4

Zack. Zack ang pangalan ng dream man niya!

Mas malakas pa sa mga kulog na kasalukuyang yumayanig sa kalangitan ang pagkabog ng dibdib ni Alayza.

Pagdating sa mansiyon ng mga magulang, agad na tumuloy sa kuwarto ang dalaga. Binuksan niya ang laptop at agad na nag-login sa database ng kumpanya.

Mayroon siyang access sa listahan ng mga empleyado bilang junior executive assistant kaya madaling natagpuan ang employee record ni Zack.

Isaac Javier. Single.

Tatlong kataga lang ang importante para kay Alayza noon. Saka pa lamang nabawasan ang tensiyon na sumasakal sa kanyang lalamunan.

[Want to read the Start of Stories Online titled – A DANGEROUS GAME CALLED LOVE…? Click Here!]

Nang gabing iyon, napanaginipan niyang nakasuot siya ng wedding dress pero nanatili lang na nakatayo sa labas ng pinto ng simbahan. Ayaw kumilos ng mga paa niya dahil hindi si Zack ang bridegroom na naghihintay sa harap ng altar.

Nagising si Alayza na naghihimagsik ang kalooban. Ang ugaling may pagka-rebelde ay tila muling bumangon mula sa pinaglibingan habang nasa Isla Jamalig.

Hindi ako mag-aasawa kung hindi rin lang si Zack ang mapapangasawa ko! ang mariing pangako ni Alayza sa sarili nang magising mula sa masamang panaginip.

Ngunit tila salbahe talaga sa kanya ang tadhana. Hindi na niya nakita uli si Zack. Kahit na naging malimit ang pag-o-overtime para abutan ng gabi sa opisina, wala ni anino ng binata ay hindi niya namataan.

Nangamba siya na baka nag-resign na ang binata.

Ngunit nananatili siyang umaasam dahil kabilang pa rin ang pangalang Isaac Javier sa listahan ng mga empleyado ng Tarrazona Enterprises.

Baka nag-leave lang, pang-aalo ni Alayza sa sarili.

Makalipas ang isang buwan, pare-pareho nang frustrated ang pakiramdam nina Alayza at ng mga magulang niya.

Halos gabi-gabing may bisita sa mansiyon. Ang kanyang Papa ay talagang seryoso na mapaligawan siya. Ang mga binatang ipinapakilala kay Alayza ay pawang mga edukado at produkto ng mga pamilyang kabilang sa alta sosyedad.

Ngunit hindi makapagbigay ng sapat na pansin at sigla ang dalaga. Bagay na ikinayayamot ng kanyang Papa. Ngunit paano niya sasabihing isang company security guard ang binatang napupusuan gayong hindi pa nga sila magkakilala?

Hay, Zack! Nasaan ka na ba? Ganito ang hinaing palagi ni Alayza bago matulog.

Isang umaga, hindi makapaniwala ang dalaga nang makita ang matangkad na binatang nakatayo sa tabi ng kotse niya – sa loob mismo ng bakuran ng mansiyon nila.

“B-bakit nandito ka?”

Gustong kagatin ni Alayza ang sariling dila nang marinig ang mga katagang unang nasambit. Dapat ay malambing ang tono niya at dapat ay mainit na pagbati ang sinambit niya.

“S-sorry po, mam.” Parang napaso nang paigtad na lumayo si Zack sa nakaparadang kotse. “Inutusan po ako ni Mr. Tarrazona na mag-drive ng kotseng ito. H-hinihintay ko lang po siya, mam.” Puno ng pagpapakumbaba ang anyo ng binata.

“I’m sorry din, Zack.” Agad na bumawi si Alayza. Isang matamis na ngiti ang pinasilay sa mga labi.

Nanginginig ang boses niya sa sobrang excitement na nararamdaman. Habang ang kanyang mga mata ay walang kakurap-kurap na nakatitig sa lalaking laging laman ng panaginip.

“K-kilala n’yo po pala ako, mam.” Tila hindi na rin napigilan ng lalaki ang mapatitig sa kanya.

“B-bakit daw ikaw ang magda-drive ng kotseng ito?”

“May pinuntahan daw po si Ser Pule.”

“Oh.” Pumitlag sa sobrang saya ang puso ng dalaga. “Actually, ako ang gumagamit ng kotseng ito. A-at ako ang – ang hinihintay mo…”

Bumuka nang bahagya ang bibig ng lalaki para bumuntonghininga nang malalim. Walang nabago sa ekspresyon ni Zack pero napuna ni Alayza ang pamumula ng mga teynga nito.

Malakas din ang epekto niya sa lalaking ito!

Lihim na nagdiwang ang dalaga. Lalo pa niyang tinamisan ang ngiti. Sinadya pa niyang papungayin ang mga mata.

“H-hindi ko alam. Sorry ulit, Miss Tarrazona.”

“Alayza na lang ang itawag mo sa akin.” Bahagyang nanlaki ang mga mata niya dahil hindi akalaing kilala pala siya ng lalaki.

Yumukod lang si Zack. Hindi na nagsalita habang binubuksan ang back door ng kotse para makasakay siya. Inalis nito ang suot na sumbrero na pang-security guard matapos maupo sa driver’s seat. Wala pa ring imik nang magsimulang magmaniobra at hanggang sa makalabas sa maluwang na gate.

“May… nasabi ba akong mali, Zack?” Nagtanong si Alayza nang binabagtas na ng kotse ang kahabaan ng kalsadang papalabas sa esklusibong subdibisyon.

“Wala po, mam.” Pormal na ang tono at ang anyo ng lalaki. Nakatutok ang mga mata sa unahan.

“Masama bang tawagin mo ako sa pangalan ko lang?”

“Hindi naman po, mam.”

“Buweno, sambitin mo ang pangalan ko ngayundin.” Alam ni Alayza na nagiging dominante ang dating niya nang utusan ang lalaki.

Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Masyadong malakas ang puwersa ng atraksiyon na bumihag sa kanya. Nagmistula siyang isang pirasong bakal na hinihigop ng isang higanteng magnet.

“Alayza…”

Napaos ba ang boses ni Zack?

Nangaligkig si Alayza nang marinig ang nakakakiliting gaspang sa malalim na tinig ng binata.

“P-paano mo nga pala nalamang ako si Miss Tarrazona?”

“Lahat ng mga empleyado ng Papa n’yo ay kilala kayo, mam.”

“Alayza,” pagtatama niya.

“Paumanhin, mam. Ayaw kong mawalan ng trabaho kaya hayaan n’yo pong manatili ang paggalang sa inyo bilang amo namin.”

Kumunot ang noo ni Alayza. Gusto niyang mayamot dahil sa patuloy na malamig na pakitungo ng lalaki sa kanya.

“I’m sure, hindi ka mawawalan ng trabaho kung tatawagin mo ako sa pangalan ko.”

Hindi na kumibo ulit si Zack.

Matapos tugunin ng katahimikan ang iba pang mga tanong ni Alayza, biglang naubos ang self-confidence niya. Nagawa niyang tanggapin na mali ang approach na ginagamit para maging attractive sa lalaking ito.

“Hihilingin ko kay Papa na ikaw na ang maging official driver ko, Zack,” ang matatag na pahayag niya nang nasa harapan na sila ng kumpanya.

“Pansamantala lang po ako, mam.”

“Nasa retirement age na si Ninong Pule kaya papayag si Papa na ikaw na ang pumalit sa kanya,” giit ni Alayza.

“Kayo po ang masusunod, mam.”

Nanatiling blangko ang tono at ekspresyon ni Zack.

Gusto tuloy magpapadyak ng mga paa si Alayza. Nakapagpigil lang siya nang maalalang matagal na panahon na nung huling umasta siyang spoiled brat.

“Ibigay mo sa akin ang telephone number mo sa bahay at sa cellphone,” utos niya matapos hugutin sa shoulder bag ang mamahaling iphone.

A DANGEROUS GAME CALLED LOVE-5

Comments are closed.