A Dangerous Game Called Love-7

Halos wala pa rin sa sarili si Alayza nang magbihis. Mabuti na lang, palaging nakaayos sa kanya-kanyang hanger ang mga damit na pamasok. Ni hindi siya nakakain ng almusal.

“Maysakit ka ba, hija?” Nagtanong si Ninong Pule nang mapunang walang gana sa pagkain ang dalaga. “Medyo namumutla ka, a?”

“Napuyat lang po ako, Ninong,” pagdadahilan ni Alayza. Pinilit niyang pasiglahin ang ngiti. “Mamaya, maaga ako matutulog.”

“Huwag ka na kaya muna pumasok sa opisina?”

“Naku, hindi po puwede. May client meeting po ako ngayong umaga.”

“E di, halfday?” pangungulit ng matandang lalaki.

“Sige po. Mag-halfday na lang ako.” Pumayag na si Alayza dahil baka magsumbong pa si Ninong Pule sa mga magulang niya.

Naka-silent ang celfone pero nararamdaman niya sa tuwing magba-vibrate iyon sa loob ng shoulder bag na nakapatong sa mga hita niya. Pinigil niya ang sarili na buksan ang bag at basahin ang mga text messages ni Zack.

[Want to read the Start of Stories Online titled – A Dangerous Game Called Love…? Click Here!]

Hanggang sa nakasakay siya sa elevator, patuloy pa rin ang sunud-sunod na pagba-vibrate ng celfone. Niyakap niya ang shoulder bag para mapigilan ang pagpitlag. Halos liparin niya ang hallway na papunta sa opisina.

‘Good morning, F.L.’

‘F.L.?’ tanong ni Alayza sa sarili.

‘First Lady ang hula mo?’ anang kasunod na text ni Zack.

Tumango ang dalaga habang pumipindot papunta sa next message.

‘Future Lover ang meaning ng F.L.’

Namula ang mga pisngi ni Alayza.

‘Sana makipagkita ka na sa akin, FL.’

‘O kaya magtext back ka man lang today.’

Kinagat ni Alayza ang ibabang labi habang nakikipagtalo sa sarili. Ano ang pwede niya sabihin? Hindi niya alam ang rules sa bagong laro ni Zack.

‘Alam kong nakakaabala lang ako sa iyo. Sapat na yung thank you. Huwag ka na sana mag-aksaya ng panahon sa pagti-text sa akin.’ Pikit-mata ang dalaga nang pindutin niya ang send button.

Agad na sumagot si Zack. ‘Patawarin mo na ako sa mga pang-i-snob ko sayo noon. Namissed ko ang mga texts mo sa akin nung huminto ka na.’

‘Ako ang dapat na humingi ng tawad sa iyo. In-stalk kita. Inistorbo.’

‘Inakit mo ako. Tinukso.’

Napasinghap si Alayza. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi makapaniwalang tama ang nabasa.

‘Imposible. Hindi mo naman ako kilala.’ Umiiling ang dalaga habang gumagawa ng message.

‘Hindi mo rin ako kilala pero tinulungan mo ako agad sa isang sabi ko lang.’

‘Gusto kong makabawi sa iyo. Naging napakasama ko sa iyo.’

‘Magkita tayo pls.’

‘I’m sorry.’

‘I promise, magiging maginoo ako.’

Humugot ng malalim na buntonghininga si Alayza. Pilit na naghahanap ng self control.

‘Ituturing kitang First Lady. Igagalang kita.’

Nai-imagine ni Alayza ang nakakakiliting boses-lalaki ni Zack kung sinasambit nito ang mga seductive text messages na nababasa niya.

Para bang nabasa ng binata ang iniisip niya. Biglang kumuriring ang celfone. Tinawagan na siya!

Nataranta ang dalaga nang biglang umalingawngaw ang ringtone ng isang popular na love song: ‘Baliw’ na inawit ni Kiss Jane. Matatapos na ang ringtone nang makakilos siya. Pinatay niya ang celfone.

Iyon ang paraan ng paglaban niya sa temptasyon. Siguradong mawawalan siya ng self control kapag sinagot niya ang tawag ni Zack.

Siguradong mababaliw siya kapag narinig niya ang boses ng lalaking kinahihibangan niya.

“I’m sorry, I’m sorry.” Paulit-ulit ang pagbulong niya habang isinusuksok sa pinakailalim ng shoulder bag ang celfone.

Na-cancel ang client meeting. Magkahalong relief at frustration ang nadama ni Alayza. Nawalan siya ng distraction. Ayaw niyang isipin ang mga text messages ni Zack.

Baka kasi maniwala siya. Alam niyang hindi tutoong natutukso na si Zack sa kanya. Siguradong tumatanaw lang ng utang na loob ang binata.

‘Iha, uuwi ka na ba?’ Nag-text sa personal celfone niya si Ninong Pule dakong alas onse.

Sumagot agad siya dahil sumasakit na ang ulo niya. ‘Opo sana.’

‘Nakalimutan kong mayroong pinapa-pickup ang papa mo sa airport. Nandito pa ako ngayon pero mayroong maghahatid sa yo sa bahay.’

‘Ok po. Ingat kayo sa pag-uwi. Sino po ang maghahatid sa akin?’ Naalala niyang ihabol ang tanong dahil bigla siyang kinutuban.

‘Si Zack lang ang pinagkakatiwalaan namin ng papa mo.’

Sabay na nanlamig at nag-init ang pakiramdam ni Alayza. Nataranta na naman siya. Nalito.

Pero wala siyang magagawa kundi ang magkunwaring walang dahilan para umiwas kay Zack. Pinilit niyang kumilos na parang normal kahit wala sa sarili.

Nagsuot siya ng malaking sunglasses bago lumabas sa gusali. Nakaparada nga ang company service car sa mismong harapan. Nakatayo sa gilid ng sasakyan ang matikas na binata.

Hinayaan ni Alayza na magpista ang mga mata sa pagtitig sa kabuuan ni Zack. Nagsikip ang dibdib niya sa dami ng mga emosyon.

Future lover…

Nangibabaw ang pagkasabik. Nag-init ang mga pisngi ni Alayza. Agad siyang nag-iwas ng tingin nang luminga sa gawi niya ang binata.

“Good morning, Ma’am.” Pormal ang tono at ang anyo ni Zack. Hindi rin tumitingin sa kanya habang binubuksan ang pintuan ng kotse.

“Good morning,” tugon ni Alayza matapos sumulyap sa suot na wristwatch. Alas onse kinse pa lang ang oras.

Gusto niyang magsisi kung bakit pumayag na mag-halfday. Tiyak na pagdating niya sa bahay, hindi rin siya matatahimik dahil sa kakaisip sa mga sandaling nakapiling ang binata sa loob ng sasakyan habang bumibiyahe sila.

A, baliw ka na talaga, Alayza!

Wala silang imikan ni Zack. Tila nakatutok ang buong pansin sa pagmamaneho.

Ang dalaga naman ay nagkunwaring abala sa pagbabasa sa kanyang tablet.

Tanging ang mahinang ugong ng makina at panaka-nakang busina ang bumabasag sa katahimikan.

“Ma’am, puwede ba akong magtanong?”

“H-ha?” Nagulat si Alayza sa biglang pagtatanong ni Zack. Nanlalaki ang mga mata niya at namumula ang mga pisngi nang mag-angat siya ng paningin.

“May galit ka ba sa akin?”

“W-wala…”

“Bakit parang iwas na iwas ka sa akin? Natatakot ka ba sa akin?”

“H-hindi naman.” Nilunok ni Alayza ang kalituhan at pagkabigla. “A, um, n-nahihiya lang ako…”

Saglit na natahimik ang binata. “Hindi ka naman dating nahihiya…”

Namutla si Alayza dahil pinaalala sa kanya ang mga flirting attempts niya noon. Napaka-naive niya. Napakagaspang. Walang finesse ang mga pagpapapansin niya sa binata.

“May… ginawa ka bang kasalanan?”

Umiwas ng tingin ang dalaga. Pinanood niya ang mga gusaling dinadaanan nila. Malapit na silang makarating sa bahay.

A Dangerous Game Called Love-8

Comments are closed.