A Dangerous Game Called Love-8

“Ma’am?”

“P-pasensiya ka na. Masakit ang ulo ko. Gusto ko nang magpahinga.”

“Napuyat ka rin…? I mean, napuyat ka ba kagabi?”

Nanginginig na ang buong katawan ni Alayza dahil sa nerbiyos. Bakit parang hinuhuli siya ni Zack? Paano mahuhulaan ng lalaking ito na siya ang tinawag na F.L. sa text?

“Stress lang,” giit niya. “Marami akong trabaho sa opisina.”

“Pasensiya ka na, ma’am. Naging presko yata ako sa inyo.” Agad na nagpakumbaba si Zack matapos mapagmasdan ang mukha niyang sobra na ang pamumutla.

“No problem.” Pinilit niyang ngumiti.

Muli silang natahimik habang abala sa kanya-kanyang iniisip. Hindi na nagkalakas ng loob na sumulyap si Alayza sa binata pero nararamdaman ang bawat pagsulyap ni Zack sa rearview mirror.

Halos lumipad siya sa pag-ibis nang huminto sa harapan ng mala-palasyong bahay ang sasakyan.

[Want to read the Start of Stories Online titled – A Dangerous Game Called Love…? Click Here!]

Pero mas mabilis kumilos si Zack. Binuksan nito ang pinto at hinawakan ang isang siko niya nang sumuray siya.

“Kaya mo bang lumakad, ma’am?”

“O-oo.” Nanginginig at paos ang boses ni Alayza. Halatang nanghihina ang pakiramdam niya.

“Bubuhatin na kita, ma’am.”

Bago pa nakapagprotesta ang dalaga, pinangko na nga siya ng matitigas na bisig ni Zack at maliksing naipasok sa loob ng bahay. Walang anuman ang bigat niya.

“Ay, anong nangyari kay mam Lay?” bulalas ng kasambahay na si Lucing.

“Nahihilo siya. Saan siya dapat ihatid?”

“May mahihigan si mam sa sala. Sundan mo ako, pogi.” Humagikhik si Lucing. Halatang may crush kay Zack.

Agad na nakaramdam ng selos ang dalaga pero pinilit niyang itago. Wala siyang karapatang magselos kahit kanino. Hindi siya bagay sa binata.

Kung sana naging mahirap at ordinaryo na lang siya!

Hindi lang iyon ang unang pagkakataon na nainggit siya sa simpleng pamumuhay ng mga empleyado ng pamilya niya.

Kimkim ang sumisidhing pagkaawa sa sarili, pumikit na lamang si Alayza. Pakunwari lang nung una ang panghihina niya. Pero naging totohanan na ang pagkaliyo nang malanghap ang pabango sa suot na poloshirt ni Zack.

Iyon ang mamahaling pabangong iniregalo niya! At nagseselos na naman siya dahil ginamit ni Zack ang pabangong iniregalo ni FL.

Oh God, nababaliw na nga talaga siya! Pati ang sarili ay kinaiinggitan na niya!

Maingat na inilapag ni Zack sa mahabang sopa ang nanginginig na katawan ni Alayza.

“Ano ba ang nararamdaman mo, Ma’am? Kailangan na ba nating tumawag ng doktor?”

Hinaplos ba ng isang makalyong palad ang noo niya?

“May lagnat si mam Lay?” usisa ni Lucing.

“Hindi naman mainit ang noo niya. Baka nalipasan siya ng gutom.”

Nakapikit pa rin si Alayza kaya pinag-uusapan siya ng dalawa na parang hindi siya kaharap.

“Naku, tama ka, pogi. Hindi nga nakakain ng almusal si mam kaninang umaga.”

Gustong magtagis ng mga bagang ni Alayza sa sobrang katabilan ni Lucing.

“Pwede mo ba ipaghanda ng mainit na tsaa at biskwit si Ma’am?” Magalang ang hiling ni Zack.

“Ay oo naman, rayt away, pogi!”

Napasinghap si Alayza nang paypayan siya sa tapat ng mukha. Hindi niya napigilan ang kusang pagdilat ng mga mata.

“Ang akala ko’y nawalan ka na ng malay.” Isang magasin ang ginamit na pamaypay ni Zack.

“N-nahihilo lang ako.” Nagdumaling bumangon si Alayza. Namula ang mga pisngi niya nang makitang nakalilis ang laylayan ng palda at nakalantad ang mapuputing hita.

“Gusto mong uminom ng tubig, Ma’am?” ang magalang na alok ni Zack.

“A-ako na lang pupunta sa kusina. I’m sorry, naabala na kita nang husto. Maaari mo na akong iwanan.”

“Papunta na naman dito si Lucing.” Inilapag ni Zack ang hawak na magasin sa ibabaw ng lamesita. “May dala siya tsaa at biskwit.”

“S-salamat.” Pinilit ngumit ni Alayza. Alam ng lalaki na gising siya kanina pa.

“Ay tenks gawd, gising na si mam Lay! Tenk yu, pogi!” Abot-teynga ang ngiti ni Lucing nang salubungin ni Zack para kunin ang tray na hawak ng dalawang kamay.

“Aalis na ako. Ikaw na ang bahala kay Ma’am.” Agad na nagpalaam ang binata matapos ilagay sa tabi ng magasin ang tray.

“Naku, naghain pa naman ng pananghalian sa kusina si Aling Miding, yung kusinera namin. Saluhan mo raw kami.”

Sumulyap si Zack kay Alayza. Para bang humihingi ng permiso.

“Iwan mo na ako, Lucing. Mag-lunch na kayo.” Walang nagawa si Alayza kundi ang magbigay.

“Salamat, Ma’am.”

“Halika na, pogi!” Hinawakan ni Lucing ng dalawang kamay ang isang matipunong braso ni Zack para hilahin palabas sa sala.

Parang nabarahan ang lalamunan ni Alayza kaya ang tsaa lamang ang nagawa niyang inumin.

Nai-imagine kasi niya na pihong isang masayang salu-salo ang nagaganap sa kusina. Tiyak na walang humpay sa pagpapa-cute si Lucing kay Zack.

Gustong maiyak ng dalaga dahil sa matinding panibugho. Isang mahinang pagtikhim ang nagpapitlag sa kanya.

Nakatindig si Zack sa may pagpasok ng pintuan sa sala. Blangko ang ekspresyon habang nakatitig sa kanya.

“Naiwan mo ang shoulder bag sa kotse, Ma’am.”

“O-oh.” Nangangatog ang mga tuhod ni Alayza kaya hindi niya nagawang tumayo. “T-tapos na kayo kumain?”

Umiling si Zack. Nakatitig pa rin sa mukha niya habang humahakbang palapit sa kanya.

“Kailangan ko nang bumalik sa opisina.”

“S-salamat.” Hindi niya matagalan ang makipagtitigan kaya agad na nag-iwas ng paningin.

“Walang anuman, Ma’am.” Isang mahiwagang ngiti ang saglit na sumilay sa maskulinong bibig. Bahagyang yumukod bago tumalikod.

Nakatulala pa rin si Alayza nang biglang tumunog ang ‘Baliw’ ringtone ng celfone sa loob ng bag na iniabot ni Zack sa kanya. Napakunot-noo siya dahil alam niyang naka-silent ang celfone at — at naka-switch off iyon!

Napalinga siya sa gawi ng pintuan dahil parang naulinigan niya ang mahinang pagtawa ni Zack. Hindi na nagpakita ang binata pero ginapangan ng kilabot ang buong katawan ng dalaga.

Para kasing may bahid ng pagbabanta ang maskulinong tawa

Isinabay ni Alayza ang isang pirasong aspirin sa huling lagok ng tsaa. Nang medyo nabawasan na ang pagpintig ng mga ugat sa sentido, umakyat siya sa hagdanang marmol patungo sa silid-tulugan.

Nang nakahiga na sa queen-sized bed, saka lang niya kinuha ang celfone sa bag.

Si Zack nga ang nag-miss call. Walang text messages kaya na-frustrate ang dalaga.

Pero natuwa rin siya dahil hindi sinaluhan ni Zack sa pananghalian si Lucing. Nakatulog siyang may ngiti sa mga labi.

Tila ba walang agam-agam na baka nahulaan nang siya ang stalker ng binata…

A Dangerous Game Called Love-9

Comments are closed.