A Dangerous Game Called Love-9

Bandang alas kuwatro ng hapon nang magising si Alayza. Ang unang naisip gawin ay ang i-check ang celfone.

Katulad nang napanaginipan habang natutulog, marami nang text messages ang nagmula kay Zack.

‘Miss Tarrazona, ikaw si FL.’

‘Hindi ka na makaka-deny.’

‘And I am very glad.’

‘Mas madali na tayong magkakaintindihan ngayon.’

Napasinghap si Alayza. Nasapo ng isang palad ang kumakabog na dibdib.

Tama pala ang kutob niyang nasukol na siya. At talagang nagbabanta ang pagtawa ni Zack kanina!

“Oh my God, ano’ng gagawin ko?”

Pinuwersa ng dalaga ang sarili na ipagpatuloy ang pagbasa sa mga sumunod pang text messages.

‘Magkita tayo mamayang gabi.’

‘Susunduin kita sa bahay mo. 7 pm.’

[Want to read the Start of Stories Online titled – A Dangerous Game Called Love…? Click Here!]

Nataranta si Alayza. Napasagot siya.

‘Hindi pwede!’

‘Haha. Ikaw ang masusunod sa oras at lugar, aking diyosa.’

Pumikit nang mariin ang dalaga. Gusto niyang makatulog ulit. Bakasakaling panaginip pa rin ang mga nababasa.

Muling tumunog ang ringtone ‘Baliw’.

‘I’m waiting, FL.’

‘May sakit ako. Pls gusto kong magpahinga.’

Ilang minutong katahimikan ang lumipas.

‘Bukas, mag-uusap tayo. Papuntahin mo ako sa opisina mo.’ Tila awtoritibo na ang tono ni Zack.

Gustong magrebelde ni Alayza. Sino ba ang lalaking ito para utusan siya?

Agad ding nanlumo ang dalaga. Ang lalaking ito ay ang pinaghandugan niya ng puso. Kahit siguro ilang daan taon pa ang magdaan, si Zack pa rin ang lalaking iniibig niya.

Hindi na napakali si Alayza kahit huminto na ang pag-texting ni Zack. Bumangon siya at isinuot ang one-piece black swimsuit. Gusto niyang magbawas ng sobrang enerhiyang sanhi ng pinaghalong excitement at suspense.

Nag-aalala ba siyang gaganti sa kanya ang binata? Parang hindi. Parang nasasabik pa siya sa mga susunod na gagawin ni Zack.

Naniniwala ba siya sa mga matatamis na text messages ng lalaki? Alam naman niyang gusto lang nitong tumanaw ng utang na loob sa kanya.

Naka-apat na pabalik-balik na paglangoy ang nagawa ni Alayza sa Olympic-sized pool bago siya napagod. Nag-back floating siya habang nakatitig sa langit. Nagsisimula nang magtakipsilim.

Papagabi pa lang. Hindi pa huli para mag-text kay Zack…

Ipinilig ni Alayza ang ulo para iwaksi ang kahibangan. Umayaw si Zack sa kanya dahil agresibo siya. Ang mga lalaki ay likas na hunters. Ang papel ng mga babae ay maging tahimik at mapagtimpi.

Pero mababago pa ba niya ang napakapangit na first impression ng binata sa kanya? Hindi madaling burahin ang mga kalokohang pinaggagawa niya nitong mga nakaraang linggo lang.

“Oh my God! Paano kung ipakita ni Zack kina Papa ang mga text messages ko?” bulalas niya habang sinasapo ng mga kamay ang magkabilang pisngi.

Dali-daling lumangoy nang pasisid ang dalaga para maibsan ang pag-aapoy ng pakiramdam na sanhi ng matinding pagkapahiya.

“Mam Lay, oras na ng hapunan mo.” Tinawag siya ni Lucing mula sa bukas na pintuan ng kumedor.

“Magsa-shower lang ako.” Nagtapis ng malaking tuwalya ang dalaga bago lumakad patungo sa cabana.

“Hija, may bisita ka pala.” Sumalubong si Ninong Pule nung bumababa na siya sa hagdanang marmol.

Agad na kumabog ang dibdib ni Alayza. Si Zack!

Pero mali ang hula niya.

Si Teofilo Vernal the Fourth, isa sa mga binatang anak-mayaman na inirereto ng ama kay Alayza.

“Good evening, Aliz.”

“Good evening.” Ikinubli ng dalaga ang pagngiwi sa palayaw na ibininyag nang wala siyang pahintulot.

“Narinig kong oras na ng hapunan mo. Sayang. Aayain pa naman kitang mag-dinner.”

“I’m sorry. I’m not feeling well tonight. Next time na lang siguro.” Pormal ang tono ni Alayza. Hindi niya gustong isalo ang bisita sa hapunan niya.

“May sakit ka? Er, malala ba? I mean, madali kasi ako mahawa sa ubo o sipon.”

“I think, sipon at ubo. So it’s okay for you to go.” Tumindig si Alayza para tawagin si Ninong Pule.

“Aalis na agad si ser?” Napamaang ang matandang lalaki. Halatang may instruksiyon mula sa papa ng dalaga na i-welcome ang mga napiling manliligaw.

“Sumaglit lang ako, manong. May pupuntahan pa ako.”

“Bakit ba parang nakakita ng multo ang diyaskeng ‘yon?” Nagkakamot ng ulo si Ninong Pule habang iiling-iling na sinundan si Teofilo the Fourth.

Tamilmil na naman sa pagkain si Alayza. Napilitan lang siyang ubusin ang sopas sa maliit na bowl dahil nakabantay si Lucing.

“Saluhan mo na lang kaya ako, Lucing?” suhestiyon niya nang hindi tuminag ang kasambahay kahit na inutusan na niyang kumuha ng mainit na tsaa.

“Kumain na ako, mam Lay.” Pabungisngis na sumagot ang dalagang kasambahay.

“So, binabantayan mo lang ako ngayon?” pananalakab niya.

“Ay oo naman. Bilin ni pogi na siguraduhing kumain ka ng hapunan ngayon.”

Napamulagat si Alayza. “S-sino’ng pogi?” Nagmaang-maangan siya para ikubli ang pagkabigla.

“Yung pogi at machong guard na bumuhat sa yo kanina.” Tinapik-tapik pa ni Lucing ang mga braso para ipaalala ang mga siksik na kalamnan ni Zack.

“Paano niya malalaman…?”

“Iti-text ko sa number niya.” Ipinakita ni Lucing ang maliit na celfone nito.

“Naubos ko na ang sopas.” Nagsara na ang lalamunan ni Alayza.

“Sopas lang?”

“Oo. Sinisikmura ako kaya gusto ko sana ng tsaa. Pwedeng pakihatid mo na lang sa kuwarto?”

“Okidoki. Ihahatid ko agad ang tsaa sa kuwarto mo, mam Lay.” Sumaludo pa si Lucing bago nagdumaling pumindot sa celfone.

Hindi magawang mainis ni Alayza sa kakulitan ng kasambahay. Lihim rin kasi siyang natutuwa dahil may concern sa kanya si Zack.

Kinuha ni Alayza mula sa drawer ang celfone. Katulad ng expected niya, maraming text messages na ang naghihintay sa kanya.

‘Good evening, FL. Masarap ba ang tulog mo? Sana, napanaginipan mo ako.’

‘Bakit wala kang gana kumain? Masakit pa ba ang ulo mo?’

Ang pinakahuling message ang nagpalakas sa pagkabog ng dibdib niya.

‘Magpagaling ka na, FL. Kapag hindi mo ako pinapunta sa opisina bukas, pupuntahan kita diyan sa bahay.’

‘Alam kong nababasa mo na ang mga text ko. I’m calling you now.’

Napapitlag si Alayza nang mag-vibrate muna ang celfone bago nagsimulang tumunog ang ringtone ‘Baliw’.

Sa katarantahan, napindot niya ang switch off. Siguradong tuluyang liliparin sa hangin ang self-control niya kapag narinig ang medyo paos at maskulinong boses.

Iba na ang laro ni Zack. Hindi niya alam ang mga regulasyon.

Pero kahit siguro matutunan niya, tiyak pa rin na matatalo siya. Siguradong susuko na agad ang puso niyang hibang sa pag-ibig!

A DANGEROUS GAME CALLED LOVE-10

Comments are closed.