A Magnetic Attraction-6

CHAPTER SIX:

HINDI na maintindihan ni Xander kung ano na ang nangyayari sa kanya habang pinapanood ang pagkalat ng kulay rosas sa mga pisnging delikante ang hugis.

Lalong tumingkad ang kariktan ni Cassie dahil walang nakapahid na cosmetics sa napakakinis na balat.

‘My God! She’s a phenomenon,’ bulong niya sa sarili.

“S-sinabi mo ba kay–kay Jose na pinagre-resign mo ako?” Pautal na binago ni Cassie ang takbo ng usapan.

“Not in so many words,” pag-amin ni Xander matapos lunukin ang frustration. Ayaw niyang pag-usapan ang palaisipang relasyon ng stepfather kay Cassie.

Isang palaisipan dahil kung anuman ang relasyon ng dalawa, siguradong hindi bilang magkalaguyo. Wala siyang mabakas na pagseselos sa tinig ni Jose Montes kahit nahalata na nito ang lantarang interes na ipinakikita niya sa personal assistant.

Ngunit kailangan niyang matutuhan ang patakaran sa laro ni Cassie–kung gusto niyang matikman muli ang matamis na alab ng babae.

At gustung-gusto niya.

Hindi siya napakali buong magdamag at buong maghapon sa kaiisip sa misteryosang mangingibig. Sa loob ng napakaikling panahon, naging sentro na agad ng buong pagnanasa niya ang babae.

Want to read the Start of Stories Online titled – A Magnetic Attraction…? Click Here!

Ano’ng klaseng gayuma ba ang ginagamit mo sa akin, Cassie Torres?

“W-wala ba siyang sinabi tungkol sa–tungkol sa aming dalawa?” Halatang bitin na bitin si Cassie sa matipid na pahayag ni Xander ngunit nagtitimpi pa.

Ipinasiya ni Xander na tapusin na ang paksa tungkol sa stepfather para maumpisahan na ang sariling proposal sa babae.

“Ano ba ang dapat niyang sabihin sa akin tungkol sa inyong dalawa, Cassie?” Sinadya niyang gawing masuyo at malambing ang tono upang makuha ang buong pagtitiwala ng babae.

Ngunit katulad kaninang naglambing siya, parang lalupang naging mailap si Cassie. Parang nagtago sa likod ng isang mataas na pader.

Bakit? tanong ni Xander sa sarili. Muli na namang sinusupil ang umaalsang frustration.

“Uhm, l-lumalamig ang kape,” wika nito, sabay dampot sa coffee mug. Kunwa’y sumimsim pero ang tutoo ay itinatago lamang ang mukha sa puting usok.

Ginagad ni Xander ang ginawa ng kaharap. Tahimik rin siyang sumimsim ng kape. Bibigyan niya ng sapat na panahong mahirati sa atensiyon niya ang babae.

Ipinangako niya sa sariling mag-iingat siya. Iiwas na siyang makagawa ng pagkakamali. Pulos mali ang mga impresyon niya sa karakter nito.

Masuwerte na siya dahil nakalapit uli kay Cassie ngayon matapos ang mga pang-iinsulto niya sa pagkatao nito kagabi.

Habang tumatagal ang katahimikan, lalong nagtataka si Xander. Ngayon lang siya nakuntento sa ganito kasimpleng sitwasyon, ang tumitig lang sa mukha ng isang babae habang umiinom ng kape.

Namangha pa nga siya dahil ngayon lang niya nadiskubreng masarap pala ang instant coffee.

Nang maubos ang laman ng mug, saka lang pinaalpas ni Xander ang nagpupumiglas na pagkasabik. Ginagap niya ang isang kamay ni Cassie na nakapatong sa metal counter.

At marahang inilapit sa bibig habang magkahinang ang kanilang mga mata.
Binibigyan niya ng pagkakataong bawiin ng babae ang kamay.

“M-mr. Kyrios…”

“I’m Xander, your lover,” paalala niya. Paanas. Nakatitig pa rin siya sa babae habang hinahagod ng dulo ng dila ang gitna ng palad.

“Y-you hate me.” Medyo napaos na ang malamyos na boses. Bahagya nang namumungay ang mga mata.

“Oh, Cassie, I still want you. My whole body aches to have you again.” Hindi ganito ang speech na inihanda at kinabisa ni Xander dahil inilipad na agad sa hangin ang lahat ng laman ng utak nang makita uli si Cassie kanina.

“I want to make love with you again.”

Binawi ni Cassie ang kamay. Ngunit hindi umalis sa kinauupuan. Bumadha ang pagkalito sa magandang mukha. Tila nahihirapang magdesisyon.

Sinamantala ni Xander ang hesitasyon ng babae. Ginamit na niya ang tamis ng dila, na katulad ng ginagawang pangungumbinsi sa mga babaeng naging mistress.

“As my lover, I will give you anything you want,” pangako ni Xander. “You will be a well-travelled woman. I’ll take you anywhere with me. We will buy your clothes in Paris, your diamonds in New York, your–”

“You will give me anything?” Tila nakuha na niya ang buong atensiyon ni Cassie.

“Yes.” Muling ginagap ni Xander ang kamay ng babae. “Just tell me–and it will be yours at once.”

Humugot ng malalim na buntonghininga si Cassie habang nakatitig sa kanya. Para bang hindi siguradong mapagbibigyan niya ang hihingin.

“Believe me, Cassie,” sambit ni Xander. Tigib sa determinasyon ang baritonong tinig.

“I want–” Napahinto ang babae. Talagang nag-aalangan.

“Anything you want,” ulit ni Xander. “I’ll give you anything you want–in exchange to your delicious body.”

Pumikit si Cassie bago tumango. “I don’t want anything–but you can have me… anytime,” ang pabulong na wika. “Now…”

Muntik pang hindi naunawaan ni Xander ang sinabi ng babae dahil napakahina ng boses.

At nabigla siya sa walang abug-abog na pagpayag. Inaasahan niyang pahihirapan muna siya sa isang mahaba-habang panunuyo.

Bumili na nga siya ng isang diamond bracelet bilang paunang regalo…

“Are you sure?” ang pabulong na tanong pa niya, gayong halos isang pisi na lamang ang pumipigil sa kanyang sunggaban ang babae.

Sunggaban at sambitlain ng yakap at siilin ng halik at angkinin ora mismo.

Oh, God, I’m going crazy with so much desire for this woman!

“Yes.” Walang gatol ang tugon. Diretso ang titig.

Hindi namalayan ni Xander nang tumindig siya at humakbang palapit sa kinaroroonan ni Cassie.

“Why?” Kusang numulas ang tanong sa kanyang bibig nang makasalubong sa gitna ang babae.

Ano ba ang gusto niyang malaman? Ang dahilan ng biglang pagkapitula ni Cassie? O ang kawalan ng anumang hiling bilang kapalit sa pag-angkin niya sa katawan nito?

Sa buong buhay ni Xander, hindi pa siya nakakatanggap ng libreng atensiyon mula sa sinumang babaeng nakakarelasyon. Ang bawat halik at yakap at kasiyahan ay may katumbas na kahilingan. Mamahaling damit, alahas, kotse, pera, at kung anu-ano pang pabor.

“Last night, you made me feel alive again,” sambit ni Cassie. “What more can I ask from a lover? I never expected to experience sexual satisfaction… It is the greatest gift I’ve ever received, Xander. I want to thank you with my whole body.”

Upang patunayan ang sinabi, idinikit ni Cassie ang sarili sa kanyang harapan. Ikiniskis ang malambot na dibdib habang kumakawit sa kanyang leeg ang mga braso.

“Take me.” Tumingkayad ang babae upang magkadaiti ang mga labi nila. “Make love to me tonight.” Hinagod ng dulo ng dila ang mapuputing ngipin ni Xander. “Bring life into me once again.” Bumuka ang mga hita at iniyapos sa balakang niya.

Napakaraming bituin ang sumabog sa loob ng utak ni Xander, nang maramdaman sa tapat ng puson ang init ng pagkababae ni Cassie.

Ngayon lang siya nakatagpo ng isang babaeng lubos na lubos ang pagbibigay ng sarili. Kagabi pa niya napuna ang espesyal na katangian ni Cassie.

At halos mabaliw siya sa sobrang pagkapukaw ngayong nararanasan muli ang init at alab ng mapagbigay na pagnanasa.

“Oh, Cassie,” ungol niya bago sinisid at sinimsim ang bukal ng tamis.

Habang magkahinang ang mga labi, pinangko ng matitigas na bisig ni Xander ang kaniig.

Simple lang ang floor plan ng maliit na bungalow. Natukoy na niya agad ang lokasyon ng silid-tulugan.

Ilang saglit lang, nakalatag na ang kanilang mga katawan sa ibabaw ng isahang kama.

“We need a larger bed,” ang masuyong reklamo ni Xander habang buong pagkasabik na hinuhubad ang kasuotan ng babae.

“This is better, we won’t lose each other,” ang malambing na giit ni Cassie. Abala rin sa pag-aalis ng mga saplot niya.

Nang kapwa na sila hubad, muling nagdikit ang kanilang mga balat. Muling naghinang ang kanilang mga labi.

Naghari na ang sensuwal na katahimikan. Panaka-nakang binabasag ng mahihinang ungol at daing na tigib sa pisikal na kasiyahan.

Nasa bingit na sila ng kaganapan nang may maalala si Xander.

“W-wait, honey,” anas niya. Paungol. “Protection…” Padaing. Nasa paos na tinig ang matinding hirap na dulot ng pagtitimpi.

“Oh, Xander, there’s no need,” ungol ni Cassie. Nakakakiliti ang bahagyang pagkapaos ng malamyos na boses. “Please, take me. Now, sweetheart. I need you now.”

Nang pumulupot sa kanyang sarili ang mga daliring mapusok, tuluyang humulagpos ang katinuan ni Xander. Muli siyang nagtampisaw sa batis ng tukso ni Cassie…

DAKONG hatinggabi nang maalimpungatan si Cassie. Uhaw na uhaw at gutom na gutom siya.

Hindi kaya buntis na siya? Baka kailangan na niyang kumain para sa dalawa.

Sumigla si Cassie sa isiping iyon. Maliksi ngunit maingat niyang ibinangon ang sarili upang hindi magising ang lalaking himbing na himbing sa pagtulog kahit nagreklamo sa makitid na sukat ng kanyang kama.

Nagsasalang siya ng mainit na tubig para sa instant coffee at para sa instant noodles nang tumunog ang telepono sa sala.

Dali-daling iniwan ni Cassie ang ginagawa at tumakbo para sagutin ang tawag. Abut-abot agad ang pagkaba ng dibdib dahil dis-oras na ng gabi. Baka may emergency…

“H-hello?”

“Hello, Cassie?”

“Oh, yes, speaking,” tugon ni Cassie. Halos palugmok na napaupo sa sopa. Nanlata siya sa sobrang kasiyahang nadama matapos marinig ang kinasasabikang boses ni Jose Montes. “Kumusta ka na?”

“Mabuti. Ikaw?”

“Mabuti rin.”

“Pasensiya ka na. Ngayon lang ako nakatawag sa ‘yo. Hindi kasi ako hinihiwalayan ni Elizabeth hanggang hindi kami nakakasakay sa barko.” Nagdudumali ang pagsasalita ni Jose.

“Tumawag ako dahil nakalimutan kong sabihin sa ‘yo ang tungkol kay Xander.”

Sinakmal agad ng guilt ang kalooban ni Cassie nang marinig ang pangalan ng lalaking minamanipula. Ginagamit niya ang masidhing pagnanasa nito sa katawan niya upang matupad ang kanyang hangarin–ang magkaanak.

Pumayag siyang maging lover o mistress o anupaman ni Xander Kyrios dahil nais niyang makasigurong mabubuntis siya. Pinapaniwala niya ang lalaking wala siyang hihinging anumang kapalit kahit paulit-ulit pang angkinin ang kanyang katawan.

“Stepson ko si Xander. Anak siya ni Elizabeth. Gusto kong maging matatag ka sa kanya, Cassie. Huwag kang aalis d’yan kahit paalisin ka niya.” Nagpatuloy sa pagsasalita si Jose Montes dahil walang kamalay-malay na lumilipad na ang utak ng kausap. “May karapatan kang manatili sa kumpanya hanggang gusto ko.”

“Don’t worry. Hindi ako aalis dito hanggang hindi ka bumabalik,” ang awtomatikong pangako niya. “Kailan ka ba uuwi?”

“Hindi ko alam. Kaya nga nagdududa na ako. Parang pinlano ang bakasyong ito. Isang world tour pala ang balak na bakasyon ni Elizabeth! Nangangamba tuloy ako na baka may balak gawing masama sa ‘yo si Xander, Cassie.” Alalang-alala ang tinig ng may edad na lalaki mula sa kabilang kawad. “Para maipaghiganti ang pagtataksil ko sa ina niya.”

Natigilan si Cassie nang maalala ang paggamit ni Xander ng hidden camera upang mai-taped ang pagtatalik nila sa hotel.

Anumang oras ay puwedeng gamiting sandata ang naturang tape laban sa kanya–o kay Jose–para maipaghiganti ni Xander ang kaapihan ng ina!

Hindi natakot si Cassie para sa sarili. Ayaw niyang masaktan ang nag-iisang mahal sa buhay kaya inalo niya ang kausap. Pinilit niyang palisin ang pag-aalala at pangamba ni Jose.

“‘Wag kang masyadong mag-alala sa akin. Si Elizabeth na lang ang asikasuhin mo nang husto para makabawi ka naman sa mga pagkukulang mo sa kanya.”

“Napakamaunawain mo talaga, Cassie. Salamat sa magagandang payo mo.”

“Walang anuman.”

“May pasalubong ako sa ‘yo pag-uwi ko d’yan.”

Pilit ang magaan na pagtawa ni Cassie. “Hindi mo na kailangang gawin ‘yan. Mahal pa rin kita kahit walang pasalubong.”

Tumawa rin ang di-nakikitang kausap. “Mahal na mahal din kita. ‘Wag kang basta mawawala sa akin, ha? ‘Wag kang susuko kay Xander.”

“Oo.” Naalala niya ang pagsuko kay Xander kagabi. Pumayag siyang mag-resign dahil sa pamba-blackmail nito.

At alam niyang wala siyang laban sa lalaki kapag itinuloy pa rin ang planong makapaghiganti…

A MAGNETIC ATTRACTION-7

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.