An Extraordinary Love-1

Larisa was crazy in crush with Jace, but the man was too cynical and a bit conceited to pay attention to a young girl’s infatuation.

When she realized she was falling in love and hurting because he kept on ignoring her, Larisa tried to forget her foolish love.

Pero nang manligaw si Jace, agad na yumabong ang pag-ibig sa puso ni Larisa. Kahit hindi siya siguradong tunay na pagmamahal ang dahilan ng marriage proposal ni Jace, tinanggap niya.

How does a taken-for-granted wife teach her workaholic husband to fall in love with her?

* * *

Papalalim ang gabi ay papapusok ang nagaganap ang sayawan sa birthday party na dinaluhan ni Jace Alviento. Hindi ito ang eksena niya ngunit kinailangan niyang dumalo kahit na pabalat-bunga lang.

For business reasons, ika nga.

“Jace, iho, I hope you’re enjoying yourself,” bati ng kagalang-galang na lalaking may edad kaysa sa kanya at katulad din niyang out of place sa nagaganap na pagtitipon. Maluwang ang ngiti na may kislap ng pagkagiliw sa mga mata.

Isang medyo sinikal na ngiti ang sumilay sa matiim na bibig ng binatang negosyante.

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

“I’m afraid so,” aniya habang inilalapit ang hawak na baso sa labi.

Tumawa ang kaharap niya. Inakalang nagbibiro siya. “Bago ka tumingin sa ibang babae, gusto kong makilala mo muna ang aking anak na si Larisa, iho,” panunudyo nito.

Iyon nga rin ang hinihintay ni Jace. Hindi dahil sa ibig niyang makita nang malapitan ang babaeng pinagkakalumpunan ngayon ng mga kabataang lalaki para maisayaw. Kundi dahil ibig na niyang magpaalam sa kanyang host. Gusto na niyang umuwi at nang maka-pagpahinga na.

‘I’m bone-tired!’ bulong niya sa sarili habang nananatiling kalmado ang kanyang ekpresyon. Kahit na sinong tumitig sa kanyang mukha, walang makakakuha kung ano ang tumatakbo sa loob ng isipan niya.

Ito ang pinakamahalagang leksiyon na naituro ng kanyang buhay sa lansangan…

Nauntol ang kanyang isipan nang lumapit sa kanila ang sinasabing birthday celebrant.

Awtomatiko na lang ang paglapat ng paningin niya sa dalagang naka-gown na kulay puti. Nahulaan na niya agad kung ano ang kilatis ng suot nitong mga alahas, pati ang presyo ng mga kasuotan hanggang sa guwantes na yari sa puting lace at sa sapatos na yari sa puting balat.

Matapos niyang hubaran ito nang pasimple sa pamamagitan lang ng tingin, naglaro na sa imahinasyon ni Jace ang kabuuan ng kaharap na babae.

“Hi, Dad!” masiglang bati ng dalaga habang umaabrisiyete sa braso ng ama. Mas tumamis ang ngiti nito sa mapupulang labi nang dumako na ang tingin kay Jace.

Imbes na ikatuwa niya iyon, lalo pang nadagdagan ang pagkabagot ng binata, kabisado na niya ang mga susunod na mangyayari.

Nagsasawa na siya sa kakaibang epekto niya sa mga babae. Kahit saang lugar siya mapunta at kahit na ano pa ang edad ng mga babae naaakit niya na para bang pulot-pukyutan sa mga langgam!

Hindi naman dahil sa ayaw niya sa babae. Kailangan rin niya ito kapag naghahanap ng init ang katawan niya…

Pinutol niya ang paglalayag ng isipan nang humarap na rin sa kanya ang ama ng babaeng sinisipat nang palihim.

“Jace, ang aking anak, si Larisa. Kaisa-isa kaya medyo na-spoiled,” pagpapakilala nito. Masaya ang ekpresyon at may bahid ng pagmamalaki ang tono. “Larisa, ang aking paboritong negosyante, si Jace Alviento.”

“Oh, Mr. Alviento, I’ve dying to meet you!” bulalas naman ng dalaga. Hindi marahil mapigil ang katuwaan. “Thank you for coming here. Your presence is my best birthday gift!”

Matipid ang ngiti ni Jace. Pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabila ang mga sinabi nito. Hindi siya naniniwala lalo na sa pinakahuling pangungusap.

Pihong hindi ka matutuwa kung malalaman mong simpleng bulaklak na orkidyas lang ang regalo ko para sa iyo! bulong niya sa kanyang sarili habang muling hinahagod ng tingin ang matataas na pisngi, delikanteng hubog ng mga panga at baba, perpektong hugis ng leeg, at ang mapang-anyayang pagitan ng mayamang dibdib.

Nang muli siyang tumitig sa mga mata ni Larisa Silvero, may nasalamin siyang katulad na kislap ng pendant na diamante na nakahimlay sa paanan ng leeg nito.

Saglit na natigilan si Jace.

Iyon ang kakaiba sa babaeng ito, bulong niya sa sarili habang pinag-iisipan kung ano ang ibig sabihin ng nasilip niyang emosyon bago tumabing ang makakapal at malalantik na pilik-mata.

“Thank you for inviting me,” sambit niya bilang pagtugon sa mga sinabi nito sa kanya. “You have a fabulous party,” dagdag niya para mas makumbinsi ang kausap.

Medyo nabawasan ang ngiting nasa labi ni Larisa. Pamaya-maya, magalang itong nagpaalam sa kanila ni Don Hernan Silvero.

Hindi na sumulyap uli sa kanya ang babae bago lumayo sa kanila.

At natagpuan ni Jace ang sarili na nag-iisip hanggang sa pag-uwi kung ano ang dahilan at parang nawala ang interes nito sa kanya.

Damn you, man! buska niya sa sarili habang pinapalo ang isang kamay ang manibela ng kotseng minamaneho. You’re becoming conceited! And you’re claiming to be bored, huh?

Matapos pagalitan ang sarili, dumako na sa ibang bagay ang kanyang isipan. Kagagaling lang niya sa Australia. Mayroon siyang conference doon at sangkatutak na meeting.

Nasa breaking-the-ice-stage pa lang ang itinayo niyang sangay ng kanyang negosyong may kinalaman sa paggawa ng makina para sa maliliit na eroplano, kaya medyo inaalagaan pa niya nang husto. Kumbaga sa bata, bago pa lang natututong gumapang.

Nakarating siya sa kanyang penthouse matapos igarahe ang sasakyan sa basement ng matayog na gusali ng condominium na katatapos lang niyang ipatayo nitong nakaraang buwan.

Ang kanyang opisina ay nasa unang anim na palapag kaya hindi na niya kailangan ang magbiyahe kapag pumapasok sa trabaho.

Ang resulta, siya ang palaging pinakamaagang dumating sa lahat ng mga empleyado niya. At siya rin ang pinakahuling umalis.

Oo, mayroon siyang adiksiyon sa trabaho. Isa siyang workaholic.

Napailing-iling si Jace habang naiisip ito. Palapit na siya sa kanyang swimming pool. Nakapag-shower na siya at ngayon ay may hawak na siyang isang mababang baso na puno ng mamahaling brandy.

AN EXTRAORDINARY LOVE-2

Comments are closed.