An Extraordinary Love-11

Labis na siyang tinutupok ng mga ningas na inihahatid ng hangin paikot sa kanya.

“Jace — ” umpisa niya. Ibig niyang ipahayag ang kanyang nararamdamang pagkasabik at pagkatakot sa papalapit na kaganapan.

“Ssh…” anas ng lalaki. Isa-isa nang inilalaglag sa sahig na bato ang kanyang mga saplot. “Don’t think, sweetheart. Just feel,” utos nito sa mahinang tinig.

Muli siyang napapikit nang isa-isang hagkan ng mainit na bibig ang kanyang mga korona na kanina pa nakabakat sa suot niyang blusa. Inimpit niya ang pagsinghap nang kipitin pa ng mga labi ang bawa’t isa. Halos namaluktot ang kanyang mga daliri sa paa nang lumukob sa kanya ang isang higanteng alon ng sari-saring sensasyon.

“J-jace…” ungol niya sa nanginginig na tinig.

“Oh, Larisa. I want you. Ngayong akin ka na, hindi ko na kayang magtimpi pa,” pahayag ng lalaki. Hinihingal na rin. “Let me take you here — now!”

Bago pa nakahuma si Larisa, nahawakan na siya nito sa magkabilang beywang at naiupo na siya sa ibabaw ng counter. Pinilit niyang imulat ang mga mata niya. Bumibilis na naman ang mga pangyayari. Naliliyo na naman siya.

“Jace, huwag dito, please,” pakiusap niya.

Nabakas marahil ng lalaki ang takot sa kanyang tinig na nanginginig, huminto ito matapos ang isang mahaba at matagal na pagbubuntong-hininga.

[Want to read the Start of Stories Online titled – AN EXTRAORDINARY LOVE…? Click Here!]

“O-okey.” May nginig ang boses ni Jace na namamaos. “Let’s have that shower first,” ulit nito sa unang ipinahayag nung papasok pa lang sila sa banyo.

Wala siyang masabi sa ipinakikitang konsiderasyon at pagtitimpi ng asawa habang sinasabon siya sa buong katawan. Nakatiim-bagang ito ngunit pormal ang maskarang isinuot upang mapagkublian ng mga emosyon habang hinahaplos ng mga kamay na may sabon ang kanyang balat.

“Ako naman ang sabunin mo,” utos nito nang hindi na marahil matagalan ang pagmamasid sa bawa’t pulgada ng kanyang makinis na kabuuan.

Napalunok si Larisa ngunit mistula siyang aliping babae nung panahon ng mga sultan na tumalima sa inuutos ng matigas na tinig at mapanrahuyong mga mata ng kabiyak. Kinuha niya ang sabon sa tabihan ng nakatanim sa dingding ng shower cubicle.

Sinimulan niyang padulasin ang matipunong balikat, papababa sa malapag na dibdib na may manipis na balahibo. Di-sinasadyang nadanggil ng kanyang mga palad ang maliliit na koronang bahagya na lang umangat mula sa mga alon ng matitikas na kalamnan.

Pareho silang parang napaso. Napapitlag si Larisa nang bahagyang napaigtad ang lalaki, kasabay ng isang mahinang pag-ungol na parang padaing.

“Oh, God! I can’t take this anymore!” bulalas ng lalaki. “You’re killing me…!”

Matapos ipahayag ang nasasaloob, kinuyumos na ng malalalim na halik ang kanyang mga labing nagitla. Nakatikom ang kanyang bibig dahil pinipigil na rin niya ang mapaungol nang malakas sa tuwing mapapadaiti ang kanyang mga daliri sa malasutlang balat na kayumanggi.

“Open up, woman… I need your sweetness,” bulong ni Jace habang nililinyahan ng basang apoy ang kanyang nakatiim na mga labi.

Wala siyang lakas at wala siyang dahilan na tumanggi sa lahat ng naising gawin ng asawa sa kanya nang mga oras na iyo. Tumalima siya sa bawa’t instruksiyon na ibinubulong nito sa kanyang leeg, sa kanyang dibdib, sa kanyang bibig…

Babae siya na nag-aalay ng pag-ibig sa lalaking pinakasalan at iniibig nang buong puso!

Hindi niya alam kung paano sila nakarating sa kama. Nang sumunod na magmulat siya, nakahiga na siya sa malambot na kutson at nakatunghay sa kanya ang mukha ng kabiyak.

Napasikdo ang kanyang dibdib. Saglit na huminto ang paragasang pagpintig upang muling magpatuloy nang mas matulin pa kaysa dati.

Gustong mapugto ng kanyang paghinga ngunit hindi niya magawang huminto habang bihag siya ng mga matang puno ng masisidhing apoy ng tumitinding pagnanasa.

Bigla siyang napapatda. Sa simula pa lang, pawang pagnanasa lang ang nakikita niyang nakasalamin sa mga mata ni Jace para sa kanya. Paano kung siya lang ang nagmamahal — ?

Tila nabasa ng lalaki ang naiisip niya. Muli siyang dinarang nito ng maalab na halik at maaapoy na haplos sa kanyang buong katawan hanggang sa tuluyan na naman niyang malimutan ang kanyang mga agam-agam.

“Oh, Jace…!” bulalas niya, padaing. Kumikiwal ang kanyang mga kalamnan ngunit hindi niya alam kung ano ang hinihintay niyang mangyayari.

Ang tanging alam niya, mayroong namumuong tensiyon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao — nagbabantang sumulak at sumabog.

“Oh, Jace!” ulit niya, halos pasinghap. “Jace, please — !”

“Ngayon na ba?” tanong ng lalaki sa nahihirapang tono. Pagaw at paos ang tinig nito. “It is now? Tell me, sweetheart. Tell me you want me as much as I want you!”

“Oh,” ungol niya, pabiling-biling ang ulo. Dinaklot ng mga daliring nangangatal ang manipis na kumot dahil hindi niya alam kung ano ang nais niyang mangyari. Sakmal siya ng di-mapangalanang tensiyon.

“Oh, Jace I want you, I want you, I want you!” litanya niya. May bahid na ng desperasyon ang mahinang tinig.

Isang malakas na ungol ng satispaksiyon ang naulinigan niyang humuhulagpos mula sa lalamunan ni Jace bago niya naramdaman ang pagsiksik ng isang matipunong tuhod sa pagitan ng mga hita niya.

Saglit siyang hindi nakagalaw kaya nagawang paghiwalayin ang mga tagabantay ng pinakamaselang bahagi niya. Ang sumunod na sumalakay sa kanyang moog ay ang isang pangahas na kamay.

Napaigtad siya nang haplusin ng palad ang kanyang pagkababae.

“No!” Napasinghap si Larisa habang itinutulak ang naturang kamay. Nawaglit ang kanyang pagnanasa at pagkasabik sa mangyayaring kasukdulan. Napalitan ng matinding takot sa isang bagay na hindi niya pa nararanasan at walang nalalaman.

“No!” ulit niya nang magpumilit ang kamay na muling mapadampi sa kanyang sensitibong balat.

Umigkas ang kanyang mga kamao, pati na ang kanyang mga tuhod.

“Larisa, stop this! I can’t afford to play your games anymore,” asik ng lalaki. Halatang hindi nagugustuhan ang ginagawa niyang panlalaban at pag-iwas sa mga kapangahasang nais gawin.

Sumigaw si Larisa ngunit hindi niya nawawaan ang kanyang sinabi. Marahil isang pagpapahayag lang iyon ng sindak na naghahari sa kanyang kalooban nang mga sandaling iyon.

Ngunit tutoo ang mga sinabi ni Jace na ayaw na nitong makipaglaro. Gusto na nito ng totohanan.

AN EXTRAORDINARY LOVE-12

Comments are closed.