An Extraordinary Love-12

Mayroon nang dahas sa mga daliri ni Jace na tila nagsa-bakal na habang pinipigil siya sa kanyang pagpupumiglas.

Mayroon nang talas ang mga labi at dila na nawalan na ng kontrol habang ginagalugad ang kanyang leeg at dibdib.

Nangangalap ng mga pulsuhan na aalipin upang mawalang isa-isa ang kanyang laban.

Aywan kung gaano katagal o gaano kadali siyang sinalakay ng mga halik at hagod sa kanyang kalambutan bago siya sumuko at magpaubaya na lang muli.

Nagdidilim na ang kanyang paningin at nag-aabot na ang kanyang paghingal. Wala na siyang natirang buto sa katawan, nagsa-tubig nang lahat ang mga ito.

“And now,” pahayag ni Jace sa matigas na tinig. “You’re mine. Totally mine…”

Sinikap niyang kagatin ang kanyang ibabang labi na namamanhid na sanhi ng maririing paghalik ni Jace kanina ngunit huli na dahil nakahulagpos na ang isang paos at impit na sigaw sa kanyang nananakit na lalamunan.

Pinupunit siya ng walang kahulilip na sakit na nililikha ng matigas na katawan ni Jace.

Matapos ang una at huling pabiglang pag-ulos, nawalan ng tinag ang lalaking nakadagan sa kanya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – AN EXTRAORDINARY LOVE…? Click Here!]

Nanatili silang walang kagalaw-galaw habang hinihintay na manumbalik ang normal na pag-inog ng nilikha nilang daigdig na kanila lamang.

“You’re a virgin… Bakit hindi mo sinabi sa akin?” bulong ng lalaki. Pigil ang pagsasalita, para bang hirap na hirap.

Humikbi lang nang paimpit si Larisa. Nakabaling ang kanyang mukha. Ayaw niyang tumingin nang diretso sa lalaki.

“Larisa, look at me,” anas ng lalaki kapagkuwan. Nagdaan ang maraming sandali na walang kumikilos kundi ang pasikdong pagpintig ng kanilang dibdib.

Pumikit si Larisa. Nanatiling nakaiwas ang kanyang mukha.

Pinisil ni Jace ang magkabilang pisngi niya upang pilitin siyang humarap. Naghinang ang kanilang mga mata, kapagkuwa’y tumikhim ito na para bang nag-aalinlangang magsalita.

“I’d like to say I’m sorry but I can’t, Larisa,” sambit ng lalaki habang marahang inilalapit ang bibig sa kanyang mga labi. “It’s wonderful to discover a precious gift!”

Dahan-dahang iginalaw ng lalaki ang katawan.

Pigil-hininga si Larisa, hinihintay ang daratal na sakit ngunit isang maliit na alon ng kasiyahan ang kanyang naramdaman.

Sinundan ito ng marami pang iba na may iba’t ibang hatid na sensasyon. Tinatangay, pinupukaw ang kanyang nalilibing at nahihimbing na sensuwalidad.

“Please…” ungol niya ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig niyang tutulan. Hinahablot na naman siya ng init na nakadadarang.

Pinutol ng mga halik ni Jace ang anumang sasambitin niya. Sinisid ng mapang-arok na dila ang kanyang malalim na katamisan.

Pakiramdam ni Larisa, lumipat sila ng ibang lebel ni Jace habang unti-unting kumikilos-kumikiwal ang kanilang mga katawan na pinag-iisa ng kanilang pagnanasa.

Hindi lang pisikal na pangyayari ang kasalukuyang nagaganap na pagniniig. Tinatangay na rin ang mental, ang emosyonal, at ang ispiritwal na bahagi nila.

O ni Larisa lang… Inaangkin siya ng lalaki nang buong-buo. Ang kanyang katawan, isipan, kaluluwa — at puso!

Jace, I love you, I love you, I love you…!

Habang umaalingawngaw ang mga katagang iyon sa loob ng kanyang utak, nagbabago na ang tempo ng kanilang pag-iibigan.

Nababahiran na naman ng dahas at ng sidhi. Tinutupok ang lahat ng mga kahinaan at mga inhibisyon.

Hanggang sa maging purong pagtanggap na lang niya ang natitira sa kanyang katawang inaangkin ng buong bangis.

Pagkatapos ng lahat… gumulong palayo sa kanya ang lalaki. Naiwan si Larisa na nanginginig ang buong katawan.

Wala siyang saplot kundi ang naiwang amoy ni Jace at ang manipis na kinang ng pawis na nasa balat niya. Pati ang mga bakas ng lakas ng kaniig kaninang ginagamitan siya ng puwersa.

Walang imik na nagsuot ng itim na roba ang lalaki bago lumapit sa kama. Iniladlad nito ang kumot na nahulog sa sahig at itinakip sa kanyang kahubaran.

Nakatitig dito si Larisa ngunit ni hindi sumulyap sa kanya si Jace. Nagtatanong pa naman ang kanyang mga mata kaya walang nakamtam na katugunan.

Papalabas na sa pinto ang lalaki nang matagpuan ni Larisa ang kanyang boses.

“J-Jace — ?”

“Matulog ka na,” sambit ng kanyang asawa. Matigas ang linya ng likod na nakaharap sa kanya. “Bukas na tayo mag-uusap.”

Naiwan siyang nalilito sa loob ng silid na naging saksi sa pagkamulat niya sa kanyang sensuwalidad at pagkababae!

Naramdaman niyang dumadaloy ang masaganang luha sa kanyang mga mata ngunit hindi niya alam kung ano ang iniiyakan.

Nanatili sa likod ng isipan niya na siya lang ang may tunay na damdamin para kay Jace. Ngayon ay lubos na ang paniniwala niyang siya lang ang nagmamahal sa kanilang dalawa.

Sapat na kaya ang pag-ibig na nasa puso niya upang mapanatiling matatag ang kanilang pagsasama?

Hindi niya nasagot iyon dahil bingi pa ang kanyang wisyo. Sarado pa ang kanyang kamalayan…!

Mula sa kanilang silid, nagtungo si Jace sa likod-bahay. Nagdudumali ang kanyang mga paa. Para bang may tinatakasan.

Hindi niya akalain na birhen pa si Larisa. May duda siya. Maraming pagkakataon ang nagsabi sa kanya na basal at inosente ang babaeng mapapangasawa ngunit naging bulag at manhid siya sa ibang aspeto ng kanyang desisyon.

Mayroon pa bang babaeng walang kamuwangan sa panahong ito na maluwag na ang moralidad?

Naalala niya ang mga abay ni Larisa. Moderna ang mga babaeng iyon. Bakit napaiba ang anak ni Don Hernan Silvero?

That was the key word — Don Hernan Silvero! Kahit siya ay nangilag din sa pangalan ng butihing matanda, hindi ba? Siya na isang lalaking walang sinisino.

Kinapa niya ang kalooban kung ano ang nadarama ngayong natapos na ang gabi ng pulot-gata.

Nasisiyahan ba siya dahil siya ang nauna kay Larisa? tanong ng munting tinig sa likod ng isipan niya.

Dammit, of course! bulalas ni Jace habang sumisinghap ng maalat at sariwang hangin. Ngayon lang nangyari ang ganito sa kanya…

Buong buhay niya, nakikipaghamok siya sa kahirapang kakambal simula nang ipanganak siya. Hindi niya kilala ang kanyang mga magulang. Iniwan lang siya ng inang natakot sa responsibilidad sa labas ng isang kilalang bahay-ampunan.

Sampung taon siya noon nang tumakas at nagsimulang mamuhay mag-isa. Malaking bulas siya kaya madaling nakatawag-pansin sa mga mata ng iba’t ibang buwitre na nabubuhay sa konkretong kagubatan.

Dose anyos siya nang magkaroon ng kerida. Isang babaeng doble ng idad niya ang kumupkop sa kanya kapalit ng ilang oras ng pisikal na satispaksiyon sa gabi.

AN EXTRAORDINARY LOVE-13

Comments are closed.