An Extraordinary Love-16

Ipinagpatuloy ni Larisa ang pag-aayos ng sarili sa harap ng salamin habang naghihintay.

Nagsimulang mag-alala si Larisa nang manatiling malayo at malamig ang pakikitungo ni Jace habang naghahapunan sila.

Oo, maasikaso pa rin na katulad nang dati. Nagkukuwento pa rin ng mga anekdota mula sa maraming lugar na napuntahan na, ngunit parang may pader nang nakapagitan sa kanila.

Hindi ko na mabasa ang mga mata niya… bulong niya sa sarili habang inililipat ng puwesto ang mga piraso ng gulay at karne sa pinggan niya. Nawalan siya ng ganang kumain dahil sa pagtataka.

At panghihinayang na rin. A, gusto ko uling makita ang dating Jace na minahal ko!

“Gusto mong magsayaw sa club ng restawran ng ito?” tanong sa kanya ng asawa sa banayad na tono.

Umiling si Larisa. “Gusto ko nang umuwi, kung puwede,” tugon niya.

Tila natutubigan ang lalaki sa tinuran niya ngunit tumango lang ng isa bilang pagtugon. Kinambatan agad ang isang weyter na kanina pa nag-aasikaso sa kanila.

“Let’s go home,” sambit nito habang inaakay siyang palabas.

[Want to read the Start of Stories Online titled – AN EXTRAORDINARY LOVE…? Click Here!]

Malamig ang simoy ng hangin kaya hindi naging sapat na proteksiyon ang balabal niyang yari sa lace na kulay krema. Niyapos niya ang sarili upang iparamdam kay Jace na giniginaw siya ngunit hindi man lang sumulyap sa dako niya ang lalaki kaya hindi nito napansin ang nais niyang ipahiwatig.

Habang daan, sumasama ang loob ni Larisa ngunit pinipigil lang niya. Inakala niyang tapos na ang nangyaring hindi maganda sa tabing-dagat ngunit tila dinamdam ni Jace ang ipinakita niyang pagka-disgusto.

Karapatan niyang magsabi ng hindi niya gusto, hindi ba? ukilkil ng isang munting tinig sa loob ng utak niya.

Ngunit ang problema nga ay hindi naman sila pareho ng mga nararamdaman sa isa’t- isa.

Oh, God, paano kung nagsasawa na sa kanya si Jace? Paano kung namatay na ang ningas ng pagnanasa nito para sa kanya?

Napakaraming katanungan na napakahirap hanapan ng kasagutan!

Pareho silang walang imik na nagpalit ng damit. Nauna siyang pinagamit ng banyo. Mabilis siyang nag-shower at nagsuot ng pantulog. Nagpahangin muna siya sa terasang karugtong ng kanilang silid bago siya nagbalik sa kanilang silid.

Nagulat pa si Larisa nang matagpuang wala na sa loob ng silid at ng banyo ang asawa.

Nanlulumo siyang naghanda na lang sa paghiga. Inaasahan niyang susundan siya ni Jace sa terrace upang panoorin ang pakikipaglaro ng bilog na buwan sa mga ulap na nasa langit. Ngunit nabigo siya.

Nakapikit lang siya ngunit gising na gising ang kanyang diwa nang maulinigan ang mahinang paglangitngit ng pinto. Nagbalik na sa kanilang silid si Jace!

Nagkunwari siyang natutulog na nang mahiga sa kabilang panig ng malaking kama ang lalaki.

“Larisa?”

Paanas ang pagsambit sa pangalan niya ngunit nagulat pa rin siya. Nakalimutan niya ang pagkukunwari nang marinig ang boses ng lalaki.

“I thought you were asleep,” buntong-hininga ng lalaki.

“Hinihintay kita,” bulong niya kahit na ipinangako niya kanina sa sarili na magmamatigas siya.

“Larisa,” sambit uli ng lalaki. Para bang ninanamnam ang lasa ng kanyang pangalan sa dila nito. “I tried to stay away from you tonight but I couldn’t. Masyado na akong nasanay na katabi mo.”

Nabaghan si Larisa sa sinasabi ng asawa.

“A-ano ang ibig mong sabihin?”

Tila nag-alangang magpatuloy ang lalaki. Huminga muna ito bago nagpatuloy.

“Hindi ba’t nagsasawa ka na sa akin?” tanong nito kapagkuwan, parang hirap ang tono.

Napatulala si Larisa sa narinig.

“A-ano’ng — ?”

“I know I’ve been like a rutting pig this afternoon at the beach,” patuloy nito upang kaipala’y maalala niya kung ano ang tinutumbok.

Napahinto sa paghinga si Larisa sandali bago nagsimulang bumilis ang pagpintig ng dibdib.

“Oh, Jace!” bulalas niya habang tumatagilid paharap sa lalaki. “I — I was just shocked,” paliwanag niya sa pautal na tono.

“And you also find me disgusting,” dugtong ng lalaki.

“No,” salo ni Larisa. Hindi na niya napigil ang pag-angat ng isang kamay upang ihaplos sa isang pisnging bagong ahit. “No, Jace. Never disgusting,” dagdag pa niya.

Muli, parang binura ang kanyang paghihinampo sa kabiyak. Nagpaubaya siya nang hapitin siya nitong palapit. Niyapos siya ng matitipunong bisig nang may pagsuyo at pag-iingat. Para bang isa isang babasaging kristal na dapat hawakan nang magaan.

Nakatulog siyang pinakikinggan ang mahinang pagkabog ng dibdib na ginawang unan.

Napuna ni Larisa na nagbago nang talaga ang kanilang relasyon ni Jace. Palagi silang nagpapakiramdaman.

Para bang mas masahol pa kaysa nung unang hindi pa sila kasal. Para silang dalawang magkalaban na ayaw magdeklara ng digmaaan kung kaya patuloy lang sila sa pagmamanman.

Ayaw ni Larisa nang ganito ngunit hindi naman niya alam kung paano niya mababawi ang mga maling tagpo na nangyari.

Parang ibig na tuloy niyang isipin na naging ipokrita siya nang sabihin niyang hindi niya gusto ang pagniniig nila ni Jace sa tabi ng mga batuhan.

Samantalang alam niya ang kanyang kaibuturan na gusto niya ang mga sensasyon na nilikha ng asawa sa kanyang kabuuan noon!

A, Larisa, bakit hindi mo na lang aminin na ang gusto mong marinig ay ang pag-ibig ni Jace para sa iyo? pang-uuyam ng munting tinig na nasa likod ng utak niya. O di kaya ay tanggapin mo na lang na hindi ka niya iniibig?

Nagpatuloy ang kakatwang sitwasyon hanggang sa makabalik sila sa Maynila. Tumuloy sila sa mansiyon ni Don Hernan. Bale wala pa silang tiyak na magiging tahanan.

Dinala na siya ni Jace sa penthouse nito sa sariling condominuim ngunit natuklasan niyang wala pala siyang pagkagusto sa matataas na lugar. Naliliyo siya sa elevator.

Dumaan pa ang mga araw. Naging abala uli sila sa kani-kanyang buhay. Hindi na siya nagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Nag-isip na lang siya ng ibang pagkakaabalahan na hindi kokontra sa iskedyul ng kanyang asawa.

Medyo sanay na siya sa pabigla-biglang pag-aaya ni Jace na magtungo sa mga social functions na kailangang madaluhan nilang mag-asawa dahil ganito rin ang kostumbre ng kanyang ama.

Kabi-kabila ang mga pinupuntahan nilang mga pagtitipon. Pareho kasi silang kilala sa mataas na lipunan.

Minsan, nasa loob siya ng comfort room nang may dumating na mga babae.

AN EXTRAORDINARY LOVE-17

Comments are closed.