An Extraordinary Love-7

Isa-isang sumindi ang mga bumbilyang dilaw sa paligid.

Saka pa lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na tumingin sa dako ni Jace.

Binihag ng enigmatikong bibig ang kanyang mga mata. Sa matiim na pagkakatikom ng mga pirming labi siya napatitig.

At nagsimulang sumikdo ang kanyang pulso. Naging eratiko ang pagpintig.

Napalunok si Larisa dahil nanunuyo ang loob ng kanyang bibig at lalamunan. Mayroon siyang nababasa sa mga mata ni Jace—

Humakbang siyang paatras nang makitang lumalakad na itong palapit sa kanya ng husto. Huli na nang matuklasan niyang papasok siya sa loob ng munting istruktura na ginagamit na pahingahan habang naglilibot sa malawak na hardin ng mansiyon.

“Puwede ba tayong mag-usap?” pahayag ng baritonong tinig habang sinusundan siya sa loob ng gazebo.

Halos wala sa loob na tumango si Larisa. Wala naman siyang ibang maisasagot kundi ang sumang-ayon dahil tipong hindi tatanggap ng pagtutol ang lalaki.

Isinenyas ni Jace ang mga upuang yari sa bato kaya napaupo siya nang wala pa rin sa loob.

[Want to read the Start of Stories Online titled – AN EXTRAORDINARY LOVE…? Click Here!]

“Iniiwasan mo ba ako?”

Hindi naikubli ni Larisa ang nabiglang ekpresyon. Hindi iyon ang inaasahan niyang sasabihin ng lalaki.

“Bakit mo ako iniiwasan?”

Bumuka ang bibig ng dalaga upang itanggi ang konklusyon ng lalaki ngunit walang tinig na numulas sa kanyang naninikip na lalamunan.

“Don’t try to prevaricate, Larisa. Alam kong umiiwas ka sa akin. Bakit?”

Huminga siya nang malalim habang nagbababa ng tingin. Nag-angat lang siya ng mga mata nang makaipon siya ng sapat na lakas ng loob.

“W-what makes you think that, Mr. Alviento?” tanong niya bilang tugon. “I was never your favorite person in this house.”

“That was then,” pakli ng lalaki habang nakatitig nang mataman sa mukha niya. “Now is different. Gusto kong manligaw sa iyo.”

Bumadha ang pagkamangha sa anyo ni Larisa.

“Gusto kong hingin ang kamay mo kay Don Hernan,” dugtong ng lalaki upang maging mas malinaw ang ibig itong sabihin sa kanya.

Natutop ng dalaga ang kanyang dibdib dahil hindi niya akalaing may katugon pala ang kanyang nadarama para dito.

“I — I don’t know what to say!” bulalas niya sa paos na tinig.

“Then say, ‘yes’ to me, sweet Larisa,” bulong ng lalaki habang hinahapit siyang palapit sa malapad na dibdib na kaytagal niyang pinantasyang masandalan kahit na sandali lang.

“T-teka,” tanggi niya sa nanginginig na boses. “Masyado ka namang mabilis — mmph!”

Singbilis nga ng kidlat ang mga sumunod na pangyayari. Hindi na siya binigyan ng tsansa na makapagsalita ni Jace. Siniil na ng halik ang kanyang mga labing bahagyang umawang.

Walang nagsabi kay Larisa na ganito katindi ang epekto ng halik ng isang lalaki kaya agad siyang natangay ng mga emosyon na tila paragasang sumulak mula sa kung saang tagong bahagi ng kanyang sarili.

Binura ang anumang isipin at saloobin niya habang ipinalalasap ang walang katulad na mga sensasyon na nililikha ng mararahang paghagod ng mga palad na tila mayroong baga at apoy na taglay.

Napasinghap si Larisa nang maramdaman niya ang nagbabagang bibig sa dako ng kanyang dibdib… doon sa bahaging wala pang nakakahipo kundi ang kanyang mga kamay na may hawak na sabon.

At ngayon ay sinasakop ng basang init upang namnamin ang tamis ng pamumurok. Kaya halos mapugto ang kanyang paghinga.

“H-huwag…” anas niya. Iniangat niya ang kanyang mga kamay upang itulak ang malapad na balikat ngunit inilipad sa hangin ang kanyang resolba nang isandal niya sa malamig na pader.

At nang sumandig sa kanyang harapan ang ebidensiya ng pagkapukaw ni Jace.

Hindi siya maaaring magkamali ng akala sa iniisip nitong gawin nang mga sandaling iyon. Ramdam na ramdam niya ang paninigas ng mga kalamnan na sanhi ng masidhing pagnanasa para sa kanya.

“I want you, Larisa. Nung unang pagkikita pa lang natin gusto na kitang kunin at angkinin,” bulong ni Jace habang ginagalugad ng mapangahas na bibig ang mahalimuyak na bahagi ng kanyang leeg at balikat.

Hindi makapaniwala si Larisa sa kanyang narinig. “P-pero parang namumuhi ka sa akin noon at — at parang binastos mo pa ako,” sambit niya mula sa mga labing bahagya nang namamaga.

Pinahi ng isang mahabang daliri ang bahagyang kunot na lumitaw sa noo ng dalaga habang masuyong hinahaplos ng mga mata ang lahat ng bahagi ng kanyang mukha.

“I’m sorry. Ganoon ako kapag nakatingin sa babae. Wala pa kasi akong nakikilalang matino at matapat,” katwiran ni Jace sa mahinang tinig. “Ikaw pa lang,” dagdag pa nito.

May panibagong kilabot na gumapang sa kabuuan niya patungo sa kanyang pusong uhaw sa atensiyon ni Jace. Para siyang inilutang sa ulap nang marinig ang papuri ng lalaki.

“Oh, Jace, sambit niya. Nangilid ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga matang bilugan. “A-akala ko’y nasusuklam ka sa akin at wala na akong pag-asang mapansin mo pa.”

Sinipat ng lalaki ang mukha niya. Ni hindi naisip ni Larisa na ikubli ang kanyang ekpresyon. Buong pagtitiwala niyang inilahad ang lahat ng kanyang mga nararamdaman para malayang mabasa ng kaniig.

Wala na siyang dahilan para magtago ng kanyang damdamin kay Jace.

Muli siyang hinagkan ng lalaki. Mas maalab kaysa nung una. Ganito ang pakiramdam niya dahil halos doble ang naging reaksiyon niya — pumitlag siya na parang napaso at napayapos siya nang mahigpit na para bang nalulunod.

Pareho silang nanginginig at hinihingal nang matapos ang ilang mahahabang sandali na magkahinang ang kanilang mga labing kapwa uhaw sa init at lasa ng isa’t isa.

“Naghihintay ang iyong ama sa sala. Puwede ko na bang sabihin sa kanya na may unawaan na tayo?”

Napatda si Larisa. Naliliyo siya sanhi ng mapusok na atensiyon na tinanggap mula sa lalaki ngunit hindi siya basta-basta makakapagdesisyon nang hindi muna nag-iisip na mabuti. Ito ang unang leksiyon na itinuro ng kanyang ama simula bata siya.

“Isa kang heredera, Larisa. Kailangan mong tumingin sa likod ng maskarang suot ng sinumang kaharap mo. Alamin mo kung ano ang motibo ng pakikipag-usap niya sa iyo,” paulit-ulit na paalala ng matandang Don sa anak na babae. “Lalaki o babae,” dagdag pa.

Ang mga katagang iyon ang umukilkil sa nalalabuang isipan ni Larisa habang bihag siya ng matitigas na bisig ni Jace Alviento.

AN EXTRAORDINARY LOVE-8

Comments are closed.