An Instant Desire-6

CHAPTER SIX:

HE deliberately brushed his caressing mouth against her small but aristocratic nose as he spoke slowly.

Muling nagpumiglas ang babae habang pilit na ibinabaling palayo sa kanya ang mukha.

“P-paano mo ako nakilala?” she gasped angrily. “Ngayon lang tayo nagkita!”

Tumawa siya nang patudyo. “Ngayon mo lang ako nakita, Lana–pero ikaw ay matagal ko nang kilala.”

He felt her silent scream as he nuzzled the smooth length of her neck.

Muling nag-ibayo ang panlalaban nito. Halos mabitiwan na niya ito habang walang humpay sa pagpupumiglas.

“A-ano’ng kailangan mo sa akin?” Tila napilitan lang itong magtanong sa kanya dakong huli, nang napagod na ito.

Napatitig na naman sila sa isa’t isa.

“Wala akong masamang balak sa ‘yo, Lana,” pahayag ni Devlin.

“Parang napakahirap paniwalaan ng sinabi mong ‘yan,” pakli ni Val.

* * *

VAL felt frightened for the first time in her life.

Masyadong maliksi ang lalaking ito. Nagawa agad siyang yapusin.

Mistula siyang suman na ibinalot nang mahigpit habang nakapulupot sa kanya ang matitigas na bisig.

Ilang araw na siyang kulang sa tulog kaya maikli ang pisi ng kanyang lakas.

Wala pa siyang almusal at tanghalian dahil maaga siyang lumarga kanina.

Want to read the Start of Stories Online titled – An Instant Desire…? Click Here!

Kaya walang puwersa ang suntok na ibinigay niya sa tagiliran ng lalaki.

“No, I won’t let you go,” tanggi ng tagabihag. “I’d like to have a taste of these lips first.”

Naghatid ng kakatwang kiliti kay Val ang paos na boses ng lalaki.

It was almost loverlike…

Iwinaksi niya ang produkto ng malikot na imahinasyon kasabay ng pag-igtad niya upang sorpresahin ang lalaki.

Ngunit nakahanda pa rin ito. Hindi niya nagawang kumawala.

“Ops! Hindi ka basta-basta makakawala, Lana. You’re just a small, young thing.”

Lalong nayamot si Val. Minamaliit siya ng lalaki.

Nagpumiglas na naman siya nang husto. Ngunit hiningal lang uli siya.

“Huwag mo na akong insultuhin,” aniya nang makabawi ng hininga. “Ano ba talaga ang kailangan mo? Bakit mo ako kilala?”

“Mamaya ko na sasagutin ang mga tanong na ‘yan,” salo ng lalaki, halos paungol.

Bago ba makaiwas si Val, nakuyumos na ng mapusok na bibig ang kanyang mga labi.

Iyon ang unang halik niya.

And it was not distasteful as she had always thought.

Pinisil ng mga daliri ang magkabilang pisngi niya upang bumuka ang kanyang bibig.

“Open your lips,” bulong ng kaniig.

His strong white teeth nibbled at her lower lip and pulled at it gently. The small action was so erotic and titillating.

Nang mag-angat ng ulo ang lalaki, nakaramdam siya ng panghihinayang.

Nais pa niyang ipagpatuloy ang ginagawa nito sa kanyang mga labi.

“You’re delicious,” he whispered against the curve of her ear.

Naglalayag ang mga kamay nito sa kanyang katawan.

Sinapo ang kanyang beywang at balakang.

Hinaplos ang kanyang dibdib.

Inilayo siya nito nang marahan upang magkatitigan sila.

Her eyes were drowsy.

At gayundin ang sa lalaki.

Her lips were tingling.

Hinipo ng ilang daliri ang kanyang bibig. Para bang kinakapa ang bahagyang pamamaga niyon.

Her body became lethargic as hot blood roared through her veins.

She suddenly felt alive.

“I want you,” patuloy nito sa paos na boses.

Ang sinabing iyon ng lalaki ang nakapagpabalik ng realidad sa kanyang nalilitong isipan.

“S-sino ka?” tanong niya, paanas.

“Bakit alam mo ang pangalan ko?”

Ang sikretong pangalan niya… Silang dalawa lang ni Daddy Baldo ang nakakaalam…

Puno ng hesitasyon ang pagtugon ng lalaki.

“Naipakilala ko na ang sarili ko kanina. Ako si Devlin Santana,” umpisa nito. Tila nag-a-adlib pa.

“Matagal na kitang hinahanap.”

“Paano mo natiyak na ako ang hinahanap mo?”

Bumuntong-hininga si Devlin bago siya tuluyang pinawalan.

Para bang tiwala na itong hindi na niya gugustuhing makakawala dahil natikman na niya ang yakap at halik nito!

Napaka-conceited!

Kumulo ang dugo ni Val. Kaya tuluyan nang nagbalik ang kanyang wisyo.

Ngunit hindi siya nagpahalata. Gusto niyang malaman ang iba pang sasabihin ng lalaki.

May dinukot na letrato ang kaharap. Ipinakita sa kanya.

Nagulat siya nang makita ang mukha ng isang babaeng kahawig niya.

“S-sino ‘to?” taka niya.

“Ikaw ‘yan.”

“Hindi–”

Napahinto siya nang makitang kamukhang-kamukha nga niya ang naturang babae. Maliban sa buhok na napakahaba.

“H-hindi ako ‘yan,” patuloy niya. “Kahit na kailan, hindi pa humaba ang buhok ko. Baka naman kakambal ko ‘to?” dugtong pa niya.

Umiling ang lalaki. “According to your mother, wala kang kakambal, Lana.”

“Pero hindi ako maaaring maging iyan,” piksi niya.

Tumiim ang anyo ni Devlin Santana.

“Ikaw ‘yan,” diin nito. “Ang tunay na pangalan mo ay Lana Esguerra.”

Namutla si Val dahil puwedeng nagsasabi ng tutoo ang kaharap.

Hindi naglilihim si Daddy Baldo tungkol sa tunay na pinanggalingan niya. Napulot lang siya nito nung sanggol pa lang siya.

“Anak ka ni Laliana Esguerra at–”

“Hindi!” tutol niya. Bigla siyang tumalikod at tumakbo patungo sa trak.

Nasorpresa ang lalaki kaya hindi agad nakasunod sa kanya.

“Lana!” hiyaw nito.

She climbed inside the truck with nimble feet. Pabagsak niyang isinara ang pinto at agad na pinindot ang lock.

Kinalabog ng lalaki ang bintanang salamin na nakasara.

Umandar agad ang makina nang pihitin niya ang ignition key.

Kaya napilitan itong bumitaw nang magsimulang umusad ang malaking trak.

“Hindi ka makakawala sa akin, Lana!” Iyon ang narinig niyang banta ng lalaki bago siya nakalayo.

“Susundan kita kahit na saan ka makarating!”

Sinilip niya ito sa rearview mirror. Galit na galit ang ekspresyon ng lalaki habang sumasakay sa sariling sasakyan.

Pinaharurot niya ang trak. Kahit na alam niyang masusundan nga siya dahil matulin ang kotse ni Devlin Santana.

Napilitan siyang magpabagal ng takbo nang makarating sa intersection.

Nanatiling nakabuntot ang kotseng kulay itim.

“Sumunod ka lang nang sumunod,” bulong niya habang nakatutok ang mga mata sa malapad na highway.

“Pero hindi ako kailanman maniniwala sa ‘yo!”

But deep inside, alam niyang wala siyang choice.

Tatanungin ko si Daddy Baldo pagdating ko sa bahay mamaya! pangako niya sa sarili.

Nagulat siya nang makitang nawawala na ang bumubuntot sa kanya.

Ngunit saglit lang ang pagkabigla niya. Magkikita pa sila ng lalaking iyon.

Sino ka, Devlin Santana?

* * *

DINATNAN niyang nagtitimpla ng kape ang nagpalaki sa kanya.

“O, anak, nandiyan ka na pala. Halika, tamang-tama ang dating mo. Magkakape ako. Gusto mo rin ba?”

Tumango siya matapos magmano.

“Magbibihis lang ako,” aniya bago tumalikod.

Natuyo na ang mga damit niya sa katawan ngunit hindi siya nakaramdam ng ginaw.

Her whole body was still aflame with remembered arousal.

Sarili lang niya ang niloloko niya kung hindi niya aamining tinablan siya ng halik ni Devlin Santana kanina!

“Kumusta ang biyahe mo, anak? Umulan din ba sa pinanggalingan mo?”

Dinig na dinig niya ang bawa’t kaluskos na gawin ni Daddy Baldo dahil manipis na kurtina lang ang tabing na naghihiwalay sa bahaging tulugan.

“Umulan din,” tugon niya. “Pero, sandali lang.”

“Siyanga pala, nakuha ko na ang suweldo mo. Inihulog ko na sa bangko ang kalahati. At ang kalahati naman ay nandiyan sa loob ng aparador natin,” pagkukuwento ng matandang tomboy.

Hinawi niya ang kurtinang kumot nang nakasuot na siya ng kupasing shorts at t-shirt.

“Maupo ka na dito, o,” aya ni Daddy Baldo pagkakita sa kanya.

Naupo siya sa stool. Matamlay.

“Masama ba ang pakiramdam mo, anak?” puna nito agad.

Umiling ang dalaga. Hinawakan ng dalawang kamay niya ang basong puno ng mainit na kape, bago humigop nang marahan.

“Baka masakit ang ulo mo. Teka’t ikukuha kita ng gamot.”

“Dad? May itatanong sana ako sa inyo.”

Akmang tatayo ito nang magsalita siya.

“Ano ‘yon, anak?”

Tumingin muna siya rito nang ilang sandali bago nagpatuloy.

“S-saan n’yo ako napulot noon?”

Bumadha ang pagtataka sa mukha ni Daddy Baldo pero tumugon ito nang buong katapatan, katulad nang dati.

“Sa tabi ng highway.”

“Sa ilalim ng isang punongkahoy?”

Tumango ang tinanong.

“Hindi ba’t naikuwento ko na sa ‘yo ang tungkol diyan?”

“Kilala n’yo ba kung sino ang tunay na ina ko?”

Umiling si Daddy Baldo. “Hindi ko kilala–”

Napuna niya ang hesitasyon ng kaharap.

“Kilala n’yo, hindi ba?”

Baldo sighed heavily. “Hindi ko siya kilala, anak. Naalala ko lang ang sulat at ang kumot na kasama mo nung napulot kita,” pagtatapat nito.

“Sulat at kumot?” ulit niya.

“Sori, Val. Ngayon ko lang binanggit sa ‘yo ang tungkol sa mga iyon dahil ayaw kong mawala ka sa akin.”

Tumindig ito upang kunin ang mga bagay na inililihim mula sa ilalim ng papag na higaan nito.

An Instant Desire-7

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age