Blackmailed by the Boss-11

“Mayroon kaming sikreto pero hindi relasyon ‘yon.”

“Don’t push me, Alexa. Aaminin mo na bang may namamagitan na sa inyong dalawa?”

“You’re a clever man, Dante. Ikaw na lang ang tumugon diyan sa tanong mo,” salo niya.

Kakatwa ang pakiramdam niya. Para bang nasa reckless mood siya nang mga sandaling iyon.

“Magsisisi ka, Alexa. One-time lang ang offer ko sa ‘yo,” pakli nito. “Hindi ko na uulitin ang alok kong tatlong milyon.”

Tumango lang ang dalaga habang muling nagkikibit ng mga balikat.

“Be ready at eight o’clock sharp!” wika nito habang padaskol na lumalabas ng kuwarto. Pabagsak ang pagsasara nito sa dahon ng pinto.

Saka lang sumanadal ang dalaga sa swivel chair niya. Huminga siya nang malalim. Nakaramdam uli siya ng depresyon.

Ngunit pinaglabanan niya iyon.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

Nang tumunog ang matinis na hudyat ng ala una, tumindig siya upang iligpit ang pinagkanan nila ni Dante.

Dinatnan siya ni Lenny na may kausap sa telepono kaya sumenyas lang siya rito na magdala ng kape.

Nang matapos ang pagre-return call niya sa mga telephone messages na natagpuan sa ibabaw ng kanyang mesa, ang Rivalgo Research Project naman ang inatupag niya.

“Ma’am, nandito na po ang kape n’yo,” wika ni Lenny habang inilalapag ang aluminum coffee tray sa isang sulok ng lamesa. “May ididikta na po kayo?”

“Maya-maya pa. Magkape ka muna, Lenny. Tutal, malapit na ang coffee break,” tugon niya habang ngumingiti sa sekretarya.

“Salamat sa kape,” pahabol niya nang papalayo na ito.

Naging abala silang mag-amo nang maghapong iyon. Muntik na niyang makalimutan ang tungkol sa dinner appointment niya kay Dante.

Ayaw niyang isipin na isang dinner date ang usapan nila ng lalaki.

“Okey na muna ang mga ginawa nating draft sa ngayon, Lenny. Uwian na. Magligpit na tayo,” aniya habang itinitiklop ang mga reference folders.

Tumindig siya upang ilagay ang mga iyon sa metal filing cabinet.

“Sumabay ka na sa akin kung wala ka nang ibang pupuntahan, ha?”

“Naku, salamat po, ma’am. Medyo makapal na nga ang nag-aabang ng sasakyan sa bus stop, e. Mag-aayos lang po ako sa labas.”

“I’ll wait for you downstairs,” aniya. “Mauuna na ako sa parking lot para mapainit ko na ang makina.”

“Yes, ma’am. Ako na ang bahalang mag-check ng mga appliances dito.”

Hindi niya nakita ang nakaabang na si Dante nang lumabas siya ng opisina niya. Dire-diretso siya sa nakabukas na elevator.

Inakala niyang siya lang ang magiging pasahero kaya nagulat siya nang maramdaman niyang may nakasunod sa kanya.

“Good evening, Alexa,” bati ng lalaki sa kanya.

“Good evening, Dante,” tugon niya. Pigil ang tono kahit na dagling nanginig ang buong katawan.

“Nakalimutan mo yatang mayroon tayong date mamaya, Alexa,” sambit nito.

“Hindi date ‘yon, Dante. Appointment lang,” salo niya.

“Bakit naman mas gusto mong maging impersonal ang pagkikita natin mamaya?”

“Alam ko naman na iinsultuhin at lalaitin mo lang ako mamaya,” pakli ni Alejandra.

“Ganyan na ba kapangit ang impresyon mo sa akin?”

Sumulyap siya sa lalaki.

“Dante, I know what to expect from an enemy. Hindi mo na kailangang magmaang-maangan.”

“Well, kung ganyan ang inaasahan mo, bakit ka pa makikipagkita sa akin mamaya?”

“For your father’s sake,” tugon niya. “Gusto ni Don Fonso na maging magkasundo tayo. Masama bang pagbigyan ang nais niya?”

“Hindi ba siya magseselos?”

Umirap si Alejandra at nagwalangkibo na lang.

“Bakit hindi ka sumagot? I’d be interested to know kung magseselos si Papa.”

“I don’t know the answer, Dante. Bakit hindi siya ang tanungin mo?” Napilitan siyang magsalita pero hindi na siya luminga sa gawi ng kausap.

“And make him mad at me again?”

“Alam mo naman palang nagagalit ang Papa mo — why won’t you drop this foolish subject?”

“Tell me, Alexa. Ano ba ang nagustuhan mo kay Papa? Baka naman naghahanap ka lang ng father figure?” patuloy ng lalaki. Para bang hindi narinig ang sinabi niya.

“Tama ka diyan, Dante. Ang tingin ko kay Don Fonso ay parang isang ama na,” salo niya.

Tumapik-tapik na ang dulo ng sapatos niya sa sahig na metal. Naiinip na siya sa pagbubukas ng mga pinto ng elevator para makalayo na sa makulit na lalaki.

“Parang kapatid din kaya ang maging tingin mo sa akin?” ang patudyong tanong nito. “More, like a lover, I think.”

Pumitlag ang puso ng dalaga pagkarinig sa katagang ‘lover’.

At nagulat siya dahil ngayon lang siya nakaramdam ng ganito.

Kanina, ang katawan lamang niya ang tinalaban ng magnetismo ni Dante.

Ngunit ngayon ay ang kanyang damdamin na.

Baka maging alipin na nito ang kanyang buong katauhan bukas-makalawa…!

“Depende sa ‘yo iyan, Dante. Kung ituturing mo ako palaging kaaway — ” piksi niya. Napahinto siya nang humakbang palapit sa sulok niya ang lalaki.

“No, Alexa ,” pakli nito. “We could never be friends. Masyadong volatile ang chemistry nating dalawa. Hindi tayo puwedeng maglapit nang hindi nagsasalpukan.”

“Then, we should not be near to each other at all times,” bawi niya habang umaatras naman palayo dito.

Sukol na siya sa sulok nang huminto sa paghakbang ang lalaki. Tinitigan siya nito.

“Ano kayang sasabihin ni Papa kung aminin ko sa kanyang attracted ako sa kanyang girlfriend?”

Napakurap si Alexandra.

“Attracted ka sa girlfriend ni Don Fonso?” Kumunot ang noo niya. “Hindi namin alam na may girlfriend siya!” bulalas niya.

Tumigas at dumilim nang bahagya ang ekspresyon ng lalaki.

“Stop playing games, Alexa. Huwag mong ikailang girlfriend ka ni Papa!” giit nito.

“My God! Kailan ka ba titigil sa kabibintang sa amin ng Papa mo? Sinagot ka na niya kanina. Sinagot na rin kita. Bakit hindi ka makahinto? Talaga bang marumi ang utak mo?” Pabulalas na ang pasumbat na pagsasalita niya.

“Naging marumi ang utak ko magmula nang malaman ko ang tungkol sa ‘yo, Alexa,” pag-amin nito. Itinukod nito ang mga siko sa magkabilang panig niya.

“And it became more dirty when I saw your unmistakable beauty with my own eyes. Hindi pa ipinanganak ang lalaking makakatanggi sa kagandahan mo, Alexa.”

Papahina ang tinig nito habang papalapit nang papalapit ang katawan sa kanya.

Hanggang sa maubos ang mga pulgadang nakapagitan sa kanila.

BLACKMAILED BY THE BOSS-12

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.