Blackmailed by the Boss-12

Hindi nakakilos si Alejandra habang nahihipnotismo siya ng mga matang matitiim.

Nang maglapat na ang kanilang mga labi, saka lang siya nakagalaw.

Tinangka niyang itulak palayo ang lalaki ngunit pumulupot na sa kanyang beywang ang mga bisig nitong mala-bakal.

Niyakap siya nang buong higpit hanggang sa halos mapugto na ang kanyang paghinga.

Iba ang halik na iyon kaysa nung una.

Magaan at masuyo ngayon pero maalab pa rin.

Parang pinapaso ang kanyang balat nang gumapang patungo sa kanyang teynga ang mainit na bibig nito.

Parang tinutunaw ang tila-yelong sinismo na nakabalot sa kanyang puso…

Gayon na lang ang pagkapahiya niya nang marinig ang pagtunog ng hudyat ng elevator.

Bumubukas na ang pinto nang maitulak niya palayo ang lalaking kaniig.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

“I want you, Alexa,” anas ni Dante.

Paus na paos ang boses. Tila walang pakialam kahit na may makakita pa sa kanila sa gayong ayos.

“L-let me go — !” bulalas niya.

Puno ng desperasyon ang kanyang tinig at mga matang nanlalaki. Dali-dali niyang dinampot ang shoulder bag na nabitawan sa sahig nang di namamalayan.

“Oh, my God!” usal niya habang inaayos ang nagulong buhok na palaging nakapusod.

Halos malugmok siya sa tindi ng tensiyon at masidhing pasasalamat nang makitang wala pang katau-tao sa koridor na katapat ng elevator.

Bago pa lamang nagsisimulang maghanda para sa pag-uwi ang karamihan sa mga empleyado.

Walang nakasaksi sa kanyang pagkahibang!

“You mustn’t look at me like that, Alexa,” saway ni Dante nang makabawi ng sarili.

Hindi na nag-aksaya ng panahon ang dalaga para sumagot. Taranta siyang humangos palayo kay Dante.

Kailangan niyang lumayo dito — kung ayaw niyang mawala sa kanya ang katinuan.

“Alexa!” Pinigil siya ng lalaki ngunit hindi niya pinansin ang pagtawag nito.

Huminto siya sa tapat ni Mang Pedring upang isauli ang bungkos ng mga master keys.

“N-narito na ang mga susi, Mang Pedring.”

“Good evening, Ma’am Alexa,” ang magalang na bati ng guwardiya sa kanya.

Ikiniling ng dalaga ang kanyang ulo at pinilit na ngumiti bilang pagbati sa kaharap.

“Salamat sa mga iyan. Dito ba ako pipirma?” Kunwa’y tanong niya. Naramdaman niyang malapit na sa kinaroroonan niya si Dante.

Kumakabog ang dibdib niya dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin nito.

“Good evening, Mr. Cosico,” ang pormal na bati ni Mang Pedring sa bagong amo.

“Good evening. Pipirma din ba ako diyan?”

“A, e, hindi na po, sir. May hiniram lang si Ma’am Alexa mula sa key locker,” paliwanag ng guwardiya.

Sinadya niyang magpatagal sa pagpirma dahil ibig niyang mapilitang lumampas sa kanila si Dante.

Na nangyari naman.

Nakipagkuwentuhan pa siya nang kaunti kay Mang Pedring habang tinitingnan niya mula sa tagiliran ng mga mata ang pag-usad ng sportscar na pula.

“Hindi pa ba kayo mag-o-off duty? Mauuna na ako sa inyo?” paalam niya nang matiyak na wala na si Dante sa compound ng Sunrise Philippines.

“Sige po, ma’am. Ingat na lang kayo sa daan.”

“Salamat,” aniya habang humahakbang palapit sa salaming pintuan.

Ilang sandali lang siyang naghintay sa pagbaba ni Lenny.

“Ma’am, nainip ba kayo?” salubong nito habang humahangos pasakay ng kotse.

“Hindi naman,” tugon niya. “Wala ka na bang nakalimutan?”

Umiling ang sekretarya.

“Wala na siguro. Binunot ko ang lahat ng mga nakasaksak, e.”

Nagmaniobra si Alejandra para makalabas sa maluwang na gate. Nag-aagaw na ang dilim at ang liwanag sa langit kaya nakasindi na ang mga ilaw sa paligid.

Malapit lang ang boarding house na tinitirhan ni Lenny kaya sandali lang siyang nagkunwaring normal ang kanyang pakiramdam.

Nang mapag-isa na siya, saka niya hinayaang maglayag ang kanyang isipan.

Ngayon lang niya nakilala si Dante Cosico ngunit may matinding epekto na ito sa kanya.

Hindi dahil sa nahalikan na siya nito agad.

Wala pang lalaking nakahalik at nakayapos sa kanya — si Dante pa lang.

Paano’y napakabilis naman ng lalaking iyon!

‘A, Alejandra! Huwag mong lokohin ang sarili mo,’ saway ng munting tinig sa loob ng utak niya.

‘Aminin mo na lang na attracted ka na rin sa kanya!’

Humigpit ang pagkakahawak ng mga daliri niya sa manibela.

“No, I’m not attracted to him!” bulalas niya.

Nagulat pa siya nang marinig ang sariling boses. Nakapagsalita na pala siya nang malakas.

‘Hindi ako dapat maakit sa lalaking iyon!’ utos niya sa kanyang sarili.

Nasusuklam sa kanya si Dante. Wala siyang mapapala kundi pawang sakit ng loob lang.

Maaaring nag-iiba lang ng taktika si Dante. Natalo ito sa unang round nila kanina.

Hindi siya napaalis agad-agad sa kumpanya. Kaya dadaanin siya sa santong dasalan upang mawala siya sa eksena.

May masamang motibo si Dante sa pagpapakita ng atraksiyon sa kanya.

At iyon ang dapat niyang tandaan.

Habang nagbibihis siya, ganito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili.

Ngunit tila hindi niya napapaniwala ang kanyang puso…

Tumahip ang kaba ng dibdib niya nang marinig ang doorbell sa gate. Si Dante na siguro ang nasa labas.

Ang pulang kotse ang una niyang nakita nang sumilip siya sa bintana ng kuwarto niya.

Nakatayo ang lalaki sa tapat ng mataas na tarangkahang yari sa iron grills na may pinturang puti.

“Aling Bining, papasukin n’yo ang bisita natin. Pakibigyan siya ng maiinom,” utos niya sa katulong na isang matandang dalaga habang nakasilip sa kaunting awang ng pinto niya.

“Sandali lang, Andy. Pariyan na ako,” tugon nito mula sa kusina.

Tiniyak muna niyang nasa loob ng handbag ang kanyang susi at ang wallet bago siya lumabas ng silid.

Nakaupo ang lalaki sa mahabang sopa nang magtungo siya sa sala. Tumindig ito nang mamataan siyang paparating.

“Magandang gabi, Alexa.” Hinagod ng mga mata ni Dante ang kanyang kabuuan. “You look delicious enough to eat.”

Medyo daring nga ang tabas ng itim na bestida kaysa sa mga usual attire niya sa opisina.

Sleeveless at low-necked na mayroong laylayan na hanggang sa mga tuhod lang niya.

Aywan ba niya kung anong puwersa ang nag-utos sa kanya na iyon ang piliing isuot.

Nakalugay rin ang kanyang buhok na hanggang beywang ang haba. Makaagaw-pansin dahil sa malusog na kinang ng mga hiblang tila maiitim na alon.

BLACKMAILED BY THE BOSS-13

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age