Blackmailed by the Boss-13

“Magandang gabi rin sa ‘yo, Dante.”

Matipid ang ngiti ni Alejandra. Pinili niyang ignorahin ang huling sinabi nito.

Ngumiti nang makahulugan ang lalaki. “Shall we go?”

“Magbibilin lang ako kay Aling Bining,” tugon niya.

Nagpunta siya sa kusina upang kausapin ang kasambahay.

“Aalis na kami. Paki-lock na lang ang gate at ang pinto. Dala ko na ang susi ko kaya huwag n’yo na akong hintayin. Magpahinga na kayo,” habilin niya.

“Nagtitimpla ako ng orange juice, Andy. Hindi n’yo na ba iinumin ito?”

Umiling si Alexandra.

“Sa inyo na lang ‘yan. Kapag may tumawag, pakisabing nasa labas ako, ha?”

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

Papatalikod na siya nang magtanong uli ang katulong.

“Andy, manliligaw mo ba ‘yon?”

“Naku, hindi, Aling Bining. Siya ang bagong boss namin. Anak siya ng may-ari ng kumpanyang pinapasukan ko.” Kinipit niya ang handbag sa ilalim ng braso. “Sa ibang araw na lang tayo magkuwentuhan,” paalam niya habang ngumingiti.

“Ingat, Andy. Guwapo at macho ang bagong boss mo. Mukhang babaero, a?” paalala nito.

Namula ang mga pisngi ni Alejandra ngunit nakatalikod na siya sa matandang dalaga.

“Halinakayo, Aling Bining. I-lock n’yo na ang gate sa paglabas namin. Bye!”

Kumaway siya sa katulong bago tuluyang nakalayo ang sinasakyan nila.

“You’ve got a cute house, Alexa,” wika ni Dante nang medyo malayu-layo na sila. “But surely not the kind that my father would want.”

Naniningkit sa inis ang mga mata ng dalaga nang bumaling siya sa gawi ng lalaki.

“One more jab about me and your father, mapipikon na ako, Dante. Puwede bang magpahinga ka muna sa kaiisip ng hindi maganda tungkol sa amin ni Don Fonso?”

Nagkibit lang ng mga balikat ang binata. Hindi ito sumagot.

Pamaya-maya, nagsuksok ito ng tape sa car stereo. Napuno ng musikang instrumental ang loob ng kotseng may mababang bubong.

Natuklasan ni Alejandra na mahilig pala siya sa matutuling sasakyan. Habang daan, nag-e-enjoy siya sa suwabeng pagmamaneho ni Dante. Napapangiti na pala siya.

“What’s funny?”

May bahid pa rin ng ngiti ang kanyang bibig nang lumingon siya sa dako ng lalaki.

“Hmm?”

“Kanina ka pa ngingiti-ngiti diyan. Ako ba ang pinagtatawanan mo?” May himig pang-uusig na sa tono ni Dante.

Nabura ang kasiyahan ni Alejandra.

“Bakit naman ganyan agad ang iniisip mo?”

“Hindi ba nakakatawa ang sitwasyon natin? Mag-ama kaming natutuhog mo?” Puno ng sarkasmo ang mga salita ng lalaki.

Nagtimpi ang dalaga. Inisip niyang mas gagalitin lang siya ng kalaban kapag nagpakita siya ng pagkayamot.

Tahimik siya hanggang sa makarating sila sa French restaurant na pinili ni Dante.

Pulos ngiti, tango at iling lamang ang ginawa niya hanggang sa matapos ang exquisite dinner.

Matatapos na ang hapunan nang mapika ang lalaki.

“Ano ba ang gusto mong palabasin, Alexa? Bakit hindi ka na nagsasalita?”

Nagkibit lang siya ng mga balikat bago dinampot ang kopita ng alak. Sumisimsim siya ng matamis na likido habang tinitingnan ang lalaki.

Nagtagis ang mga mata nila. Determinado si Alejandra na bigyan ng silent treatment ang katunggali.

Tutal, hindi naman siya mananalo dito sa labanan ng mga salita.

“I see. You’re showing me that you’re a woman of action, huh?” Nanghahamon ang tono nito. Sarkastiko ang ngiti. “Compatible pala tayong dalawa. I’m a man of action, too.”

Ngumiti lang si Alejandra. Sumimsim uli ng alak. Na isang pagkakamali.

Dahil sa nakatutok ang konsentrasyon niya sa pagkokontrol ng sarili, hindi na niya nabantayan kung ilang kopita ng alkohol na ang naiinom niya.

“C’mon, let’s dance,” aya ng lalaki nang pumailanlang ang malamyos na musika sa paligid.

Hinila siya nito patayo upang dalhin sa dancefloor na nasa gitna ng mga nakapaikot na mga dining tables.

Lumamlam nang kaunti ang iluminasyon kaya nagmistulang mga anino na lang ang ibang mga parehang nagsasayaw. Nagkaroon ng ilusyon na nag-iisa lang sila sa mundo.

“Talk to me, Alexa,” utos ni Dante nang may ilang segundo na silang nagsasayaw. Nakatitig ito sa mukha niya. “Okey, I promise, hindi ko na babanggitin si Papa.”

“I hope, you’ll honor our truce this time, Dante,” sambit niya bilang pagpapahinuhod.

“I will,” tugon nito.

“Kailan ka dumating sa Pilipinas, Dante?” tanong niya matapos mag-isip ng sasabihin.

“Actually, last month pa ako dito. Hindi lang ako nagpakita agad kay Papa dahil may pina-imbestigahan pa — ” Hindi nito tinapos ang pangungusap.

At hindi na siya nagtanong dahil nahulaan na niya kung ano ang susunod sanang sasabihin nito.

“Uhm, mabuti naman at matatas ka pa ring mag-Tagalog,” patuloy niya kahit na medyo naiilang na naman siya.

“Hindi ko puwedeng kalimutan ang sariling wika ko.”

“Pulos paglalakbay lang ba ang ginawa mo nung wala ka dito sa bansa natin?”

“Hindi naman. Kapag may nagustuhan akong isang lugar, tumitigil muna ako para magmasid at magtrabaho. Kapag nagsawa na ako, lilipat na ako sa ibang lugar naman.”

“Paano kung magsawa ka rin sa Sunrise Philippines?”

“Oh, no, Alexa. Hindi ako aalis sa pagiging presidente ng kumpanyang magiging akin pagdating ng araw. Kaya kalimutan mo na lang ang ambisyon mong mapapasaiyo rin ang kabuhayan namin.” Naging maanghang ang tono ng lalaki.

Umiling-iling ang dalaga.

“I think I should go home na lang, Dante. Walang patutunguhan ang gabing ito kundi sa pag-aaway lang. Minuto lang ang itinagal ng pangako mo, a?”

Bumuntonghininga si Dante.

“Halika na, ihahatid na kita.”

Halos makaladkad siya nang hilahin na naman siya nito pabalik sa lamesa nila.

Naramdaman ni Alejandra na lasing siya nang mapatapat siya sa isang aircon. Nahipan lang ng malamig na hangin ang kanyang mukha ay parang nangapal na ang balat niya.

Sumuray siya nang malito ang koordinasyon ng utak at ng mga paa niya.

Naupo ang dalaga sa kanyang silya habang sumesenyas ang lalaki sa waiter para sa chit na babayaran.

Nananalangin siya na humulas sana agad ang kanyang pagkaliyo ngunit patuloy lang sa paglala ang kanyang kundisyon.

Umiikot na ang paningin niya nang bumalik ang tagasilbi dala ang kanilang resibo.

“I’ll p-pay for my share,” pahayag niya.

Ngunit halos hindi niya marinig ang sarili dahil sa lumalakas na pag-ugong sa magkabilang teynga niya.

BLACKMAILED BY THE BOSS-14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.