Blackmailed by the Boss-15

Naging pangahas na ang mga kamay ni Dante.

Dumako na sa kanyang mga hita.

Hinagod ang kanyang mga tuhod bago gumapang papaitaas…

Napakiwal si Alejandra.

Napaliyad.

Umarko ang kanyang likod ngunit hindi siya tumutol.

Kaipala, inihahandog pa niya nang buung-buo ang kanyang sarili sa bawat kislot ng kanyang katawan.

Napaungol siya ng bihagin ng nag-aalab na init ang sensitibong dibdib. Kinipit ng mga labi at giniyagis ng mga ngipin.

Halos mahibang siya sa dami ng mga mumunting boltahe ng kuryenteng dumaloy sa kanyang mga kalamnan.

Nagdudulot ng kapusukan iyon sa kanyang mga ugat.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

Nagpapainit nang husto sa kanyang dugo.

Hanggang sa matunaw na ang lahat ng mga inhibisyon niya.

Hanggang sa wala na siyang dahilan para tutulan ang lahat ng mga kapangahasan ng mapaglayag na mga kamay at bibig ng kaniig.

Nagsimulang bumilis ang mga pintig ng puso nila.

Naging mas mapusok ang mga sandaling nagdaraan.

“Oh, Alexa, I want you now…!” bulalas ng paos na boses ni Dante. “I can’t wait any longer. I must have you… now!”

Kumapit siya nang mahigpit sa matipunong balikat nang maging masidhi na ang bawat halik nito sa kanyang mga labi, sa kanyang mga mata, sa kanyang dibdib…

Pasabunot siyang humawak sa maikling buhok nang tangayin siya ng napakalaking alon na paragasang dumarating sa kanyang kamalayan.

“Sabihin mo ang pangalan ko, Alexa. Gusto kong malaman kung kilala mo ako,” utos nito sa tinig na magaspang.

Tumalima siya. Ayaw niyang mahinto ang mga ginagawa nito sa kanya.

Ngayon lang niya naranasan kung paano ang makalimot.

“Oh, Dante — ” sambit niya, paanas. Pautal. “D-dante, I want you, too!”

“Open your eyes,” bulong ng lalaki. “Look at me.”

Pinilit niyang iangat ang kanyang mga talukap na namimigat. Tumingin siya sa mukha ng kaniig.

Nakita niya ang mataas na noo na ginigitian ng butil-butil na pawis. Ang mga matang namumungay din.

“You’re mine, Alexa. Tonight, you will be mine,” pangako nito habang bumabago ng posisyon ang matipunong balakang.

Muli sana siyang pipikit ngunit pinigilan siya ng katalik.

“Don’t close your eyes. Look at me while I’m making love with you.”

Napamaang siya. “W-why?”

“I want you to remember my face — not just my body.” Naging mapuwersa ang tono nito. Para bang may ikinagagalit.

Sinaklot ng saglit na pangamba ang kalooban ni Alejandra. Humigpit ang pagkakayapos niya sa lalaki.

Para bang natakot siya na baka iwan pa siya nito sa mga sandaling iyon na tigib na ng pagkasabik.

“I will always remember you, Dante. H-hindi kita puwedeng kalimutan kahit na kailan,” pahayag niya. Puno ng sinseridad ang mga salitang paos at nanginginig na numulas sa kanyang bibig.

Tila pinalis ng nainom na alak ang inhibisyon ni Alejandra.

“I’ll make sure of that. There’ll be no man to match my lovemaking after tonight. I’ll be imprinted in your memory forever,” wika ni Dante, pinipigil ang selos sa mababang tinig.

Hindi makapaniwala si Alejandra na mayroong himig ng paninibugho sa matigas na tinig nito.

“D-dante — ” umpisa niya, ngunit agad ring napahinto dahil nag-aalinlangan sa sasabihin.

“After this, you’ll want no man but me, Alexa. Only me!” Pagkatapos ng paangil na pangakong iyon, dumating ang unang ulos.

Hindi napigil ni Alexandra ang sigaw na humulagpos sa kanyang lalamunan. Kinagat niya ang ibabang labi upang impitin ang malakas na daing ngunit narinig pa din ng lalaki.

“Oh, God, Alexa — you’re still an innocent!” Pinilit nitong ihinto ang pagkilos ngunit tila nagkaroon na ng sariling isip ang katawan nito. Wala na sa kontrol nito ang pagnanasang ubod na nang laki ang puwersa.

Tuluy-tuloy lang sa pagwasak at pagtangay ng mga bagay na walang kalaban-laban — katulad ng kanyang kainosentihan…

“My God — ! I’m sorry I can’t stop!” Hanggang sa kahuli-hulihang sandali, tinangka ng lalaki na pigilan ang pagsulak pataas ng mga emosyon ngunit katulad rin iyon ng isang bulkan na may sumasabog na lava.

“It’s alright! It’s alright…” ang paulit-ulit na sambit naman ni Alejandra.

“Oh, Alexa, Alexa…”

Sinambit nito ang kanyang pangalan nang paulit-ulit habang binabagtas ang matarik na landas tungo sa kasukdulan.

Hindi makagalaw si Alejandra nang matapos ang tila pagsabog ng mga bituin sa langit. Nakapikit siya habang naghahabol ng paghinga.

Pakiramdam niya, nilakbay niya ang buong kalawakan.

‘Ganito pala ang sinasabi nilang luwalhati!’ bulalas niya sa kanyang sarili.

“Alexa?” untag ng tinig na may bahagya pa ring nginig.

Ayaw niyang matapos agad ang napakagandang karanasan. Hindi pa niya gustong bumalik sa realidad.

“Hmm?”

“Are you mad at me?”

Napilitan siyang dumilat upang tumingin sa lalaki.

Nakatunghay ito sa kanya. Nakatukod ang mga siko sa magkabilang panig ng kanyang balikat habang magkadaiti pa rin ang kanilang ibabang katawan.

Dahan-dahang dumausdos pababa ang kanyang mga braso mula sa batok ng lalaki. Habang napapakurap siya sa pagkakatitig sa matatag na mukha nito.

“B-bakit ako magagalit sa ‘yo?” tanong niya.

“I took away your innocence.”

Bumuntonghininga ang dalaga.

“Ibinigay ko nang kusa iyon, Dante.” Nakaramdam siya ng kakatwang lungkot nang tuluyan nang maghiwalay ang kanilang mga katawan.

“It’s about time I lost that thing. Hindi bagay sa isang katulad ko ang maging malinis,” dugtong niya sa mapaklang tono.

Gumulong palayo ang lalaki. Naupo ito sa gilid ng kama habang sinusuklay ng mahahabang daliri ang itimang buhok. Narinig niya ang mahinang pagmumura nito sa sarili.

Napalitan ng pangit na pakiramdam ang matamis na satispaksiyon na naghahari sa kanyang kabuuan nang mapagtantong nagsisisi ang lalaki sa nangyari sa kanilang dalawa.

Bumangon din si Alejandra. Inapuhap ng kanyang mga matang nanlalabo na sa luha ang kanyang mga saplot. Nagbihis siya kahit na labis pa ang panginginig ng kanyang mga kalamnan.

“What are you doing?” Nilinga siya ng lalaki.

“Nagbibihis,” pahayag niya. “Uuwi na ako, Dante. Malalim na ang gabi.” Puwede niyang ipagmalaki ang kanyang composure nang mga sandaling iyon.

Pride na lang ang natira sa kanya pagkatapos niyang ipaangkin nang buung-buo ang sarili sa lalaking ito.

Siguradong lalo lamang magiging mababa ang tingin nito sa kanya ngayon…

“What are your plans?” tanong ng lalaki. Tila interesado ito sa kanyang itutugon.

“A-anong plano?” Nalilito si Alejandra. Hindi pa umaandar nang maayos ang utak niya.

“After what happened between us — ano ang plano mong gawin?”

BLACKMAILED BY THE BOSS-16

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age