Blackmailed by the Boss-17

“Uhm, may kailangan ka ba, Dante?”

“Marami akong kailangan sa ‘yo, Alexa,” pakli nito sa matigas na tinig.

Nag-init ang mga pisngi ng dalaga habang kunwa’y nagliligpit ng mga gamit ang kanyang mga kamay na nagsisimula nang manginig.

Nangangapos na rin ang kanyang paghinga. Para bang nauubos ang oksihena sa loob ng silid na ito.

“You should have asked for an appointment, Dante. Para naman mapaglaanan kita ng sapat na panahon. Marami akong ginagawa,” pahayag niya.

Hindi pa rin siya tumitingin dito nang diretso.

“Dammit, Alexa! Look at me when you’re talking to me. Gusto kong makita ang talagang iniisip mo habang nagsisinungaling ka sa akin,” utos ng lalaki, paangil. Binayo pa nga ng mga kamao nito ang ibabaw ng lamesa niya.

Napangiwi ang dalaga. Na-imagine niyang nabasag ang makapal na salaming nakalatag sa ibabaw ng office desk na yari sa mapulang kahoy.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

“Hindi ako nagsisinungaling sa ‘yo, Dante,” bawi niya nang maapuhap ang nawalang boses.

Humugot ng malalim na buntonghininga ang lalaki bago nagsalita uli. Mas malumanay na ang tono nito.

“Okey, I’m sorry. But I really like you to have lunch with me.”

Nag-alinlangan sa pagsagot ang dalaga. Hanggang sa mapakibit-balikat na lang siya. Hindi niya kayang tumanggi sa lalaki kapag nakatitig ito nang ganito kasidhi sa kanya.

“S-sige,” tugon niya. “Ano’ng oras ba?”

“Ngayon na,” ang walang gatol na wika ng lalaki.

Napakurap siya. “Ngayon na?” ulit niya. “Alas onse kinse pa lang, a?” Sumulyap siya sa relong pandingding.

Tumango ang lalaki. “We need to talk, Alexa,” giit nito.

Napailing na lang ng isa ang dalagang napipilitan.

“Sandali, kukunin ko lang ang bag ko,” sambit niya sa maikling tono.

Nagtaas ng paningin ang sekretarya nang magkasabay silang lumabas.

“Kapag may naghanap sa akin, pakisabing nag-out-for-lunch ako, Lenny. Ikaw na muna ang bahala dito. I’ll be back later.”

“Yes, ma’am,” ang magalang na tugon ng empleyada habang nakangiti sa kanya at sa lalaking kasama niya.

Ibang sasakyan ang dala ni Dante. Isang BMW na kulay krema. Mukhang kagalang-galang at responsable kaysa sa red sportscar.

Hindi nag-comment ang dalaga. Sumakay siya sa loob nang pagbuksan siya ng pinto ng binata.

“Ano’ng mga plano mo, Alexa?” tanong nito nang lumipas ang maraming sandali ng katahimikan.

Nakapagmaniobra na ito palabas ng maluwang na compound. Binabagtas na nila ang kahabaan ng EDSA.

“Whatever they are, they don’t concern you, Dante,” tugon niya matapos ang sandaling hesitasyon.

“Wrong, Alexa,” pakli nito. “Paano kapag nabuntis ka?”

Hindi makahuma ang dalaga sa pagkabigla.

“See? Hindi mo naisip ang magiging resulta ng kapusukan natin kagabi, hindi ba? I didn’t use any protection because I assumed that you’re using something to protect you.”

“Ano ba ang gusto mong malaman, Dante? Bakit hindi mo na lang tumbukin nang diretsahan para naman hindi tayo magpaikut-ikot?”

Sumulyap sa kanya ang lalaki bago biglang iniliko ang sasakyang minamaneho sa isang kalsadang makipot.

Huli na nang mapuna ni Alejandra na isang lagusan pala iyon papasok sa isang matayog na gusali.

“Bakit dito tayo nagpunta?” Offensive agad ang pananalita niya.

“Dito tayo kakain,” salo ng lalaki. “Tena na. Kung gusto mong makabalik agad sa opisina.”

Napilitan ang dalaga na umibis nang buksan ni Dante ang pinto.

Sumakay sila ng elevator kaya medyo nagluwag ang paghinga ni Alejandra.

Nakita niyang pinindot ng lalaki ang topfloor kaya inakala niyang isang rooftop restaurant ang pupuntahan nila.

Kaya nabigla siya nang matuklasang isang pribadong penthouse ang nasa kabila ng mga metal na pinto ng elevator.

Tinangka niyang bumuwelta pabalik sa metal cubicle ngunit maagap siyang pinigilan ng lalaki.

“Niloko mo ako, Dante. Hindi restaurant ang lugar na ito!” pang-uusig niya.

“Hindi ko naman sinabing restaurant ang pupuntahan natin, hindi ba?” pakli ng lalaki habang isinusuksok ang susi sa lock ng pinto. “Besides, ano pa ba ang ikatatakot mo?”

“Sinasabi mo bang wala na akong dapat na ikatakot ngayon dahil nakuha mo na ang lahat-lahat kagabi?” bawi niya. Naninikip ang kanyang lalamunan.

“Hindi ako ang nagsabi niyan,” salo ng lalaki. Hinila siya nito papasok. “C’mon, Alexa. It’s too late to act coy.”

Nakaladkad papasok ang dalaga.

Magsasalita sana siya nang mapansin niya ang isang maliit at medyo bilog na lalaking papalapit sa kanila. Nakasuot ito ng isang puting over-all at katernong chef’s hat.

“Good morning, Sir Dante. Tamang-tama ang dating n’yo. Nakahanda na ang pagkain sa hardin,” ang pahayag nito sa banayad na tinig.

Nagpatianod si Alejandra nang hatakin siya uli ni Dante, sanhi ng pagkagitla sa biglang paglitaw ng kusinero.

“H-hindi ka pala nakatira sa mansiyon ni Don Fonso?”

Umiling ang lalaki.

“Ano’ng gusto mong inumin?” tanong nito habang binubuksan ang maliit na wine cabinet na nakadikit sa dingding ng wet bar na nakaharap sa swimming pool.

“Nothing,” ang maagap na tanggi niya. “Tubig na lang ako from now on,” dugtong niya.

Tumawa nang patudyo ang lalaki ngunit hindi na ito nagsalita. Isang boteng mineral water ang iniabot nito sa kanya matapos maupo sa katabing lounger ng silyang pinili niyang upuan.

“Sino ‘yung lalaking nakasalubong natin?” Hindi siya nakatiis sa katahimikan na nasa pagitan nila.

“Siya si Ernie. Kasama ko siya mula sa Europa. Wala na siyang pamilya kaya naisipan niyang dito na manirahan sa Pilipinas ngayong retiradong manlalakbay na lang ako,” pagsasalaysay ni Dante.

“K-kumusta na si Don Fonso? Hindi na ba siya papasok sa opisina?”

“Paminsan-minsan na lang siguro. Nagbabalak siyang mag-world cruise. Isasama yata niya si Ate Assunta,” tugon ng lalaki.

Natahimik si Alejandra. Aalis pala si Don Fonso.

Hindi kaya dapat na rin siyang umalis? tanong niya sa kanyang sarili.

Isang kalokohan na lang ang makipagmatigasan pa ngayong mawawala na ang dahilan ng pakikipaglaban niya…

“Ano’ng iniisip mo, Alexa?” untag ng lalaki habang nakatitig sa kanya. “Huwag mo palang sagutin ‘yan. Huhulaan ko.”

“Kahit na hindi mo pa sinasabi, alam kong mang-iinsulto ka na naman, Dante,” pakli niya habang naniningkit ang mga mata.

“Of course not, Alexa. Bakit ko naman iinsultuhin ang future mother ng magiging anak ko?” ang patutsada ng lalaki sa pauyam na tono.

BLACKMAILED BY THE BOSS-18

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.