Blackmailed by the Boss-20

Saka lang nakahinga nang maayos si Alejandra nang nakasakay na siya sa elevator.

Sumakay siya sa isang taksi na naghatid ng pasahero sa mismong tapat ng gusaling pinanggalingan.

Hindi siya halos makapaniwalang nakabalik na siya sa opisina nang dumudukot na siya ng perang pambayad sa ipinatak ng metro ng taksi.

“Heto po ang bayad, mama. Huwag n’yo nang suklian,” wika niya, sa kanyang katuwaan.

“Ay, good afternoon, ma’am,” bati ni Lenny nang mamataan siyang pumapasok sa pinto. “Nandiyan po si Don Fonso sa loob.”

“K-kanina pa ba siya?” Guilty agad si Alexandra.

“Ngayun-ngayon lang, ma’am,” tugon ni Lenny. “Inalok ko na po siya ng kape pero sinabi niyang kapag dumating na kayo.”

“Uh, ganoon ba? O, sige, magtimpla ka na ng dalawang tasa. Isunod mo na lang agad sa loob, ha?”

Kumatok muna siya nang mahina bago niya itinulak pabukas ang pinto ng sariling opisina.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

Nakaupo ang matandang don sa isahang sopa na hinila malapit sa curtain wall. Luminga ito nang marinig siya.

“Iha, magandang araw sa iyo,” bati nito habang tumitindig.

“Magandang araw din po sa inyo, Don Fonso,” ang magalang na tugon niya. “Maupo ho uli kayo.”

Tumalima ang inalok niya. Mataman itong nakatitig sa kanya habang ngumingiti.

“Sinabi ni Lenny na magkasama kayo ni Dante sa pananghalian.”

Tumango ang dalaga kahit na hindi naman nagtatanong ang kaharap.

“I-ipinakilala po niya ako kay Ernie, sir.”

Tumawa ang matanda.

“Sigurado akong hindi ganoon ang dahilan ng anak ko kaya ka niya dinala sa kanyang penthouse, iha,” pananalakab nito. “Pero boto ako sa ‘yo,” dugtong pa nito, sabay kindat nang pa-pilyo.

Namula ang mga pisngi ng dalaga. Hindi na siya nakaimik.

Tinapik ni Don Fonso ang isang kamay ni Alejandra. Ginagap iyon nang maramdaman ang panlalamig bago pinisil-pisil.

Para bang inaalo siya habang humihingi ng piping paumanhin.

Dumating si Lenny. May dalang kape. Kaya hindi na muna sila nagsalita.

Si Don Fonso ang nagsimula ng bagong paksa.

“Siyanga pala, iha. Nagpunta ako ngayon para ipaalam sa ‘yo ng personal na mawawala ako nang matagal.”

Nabanggit na ni Dante ang tungkol sa napipintong paglalakbay ng butihing matanda ngunit hindi pa rin naibsan ang pagkabiglang naramdaman ni Alejandra nang mga sandaling iyon.

“S-saan po kayo pupunta?”

“Ako naman ang maglalakbay sa buong mundo.” Ngumiti ito uli bago tumanaw sa labas ng bintana.

“Alam mo bang ngayon ko lang napag-isip-isip na kaya pala ako nagalit kay Dante noong pinili niyang maging bagamundong walang direksiyon kaysa maging kapalit ko ditto — naiinggit pala ako sa kanya,” pagtatapat nito.

“G-ganoon po ba?” ang tanging nasambit ni Alejandra.

Napapamaang siya sa kanyang naririnig. Nasa paglubog na ng araw ang edad ng kaharap niya.

“Alam kong nag-aalala ka, iha. Kasama ko naman ang aking panganay, si Assunta.”

Parang napahiya naman ang dalaga nang mahulaan ng matanda ang kanyang iniisip. Nagbaba siya ng tingin bago nagsalita.

“Kailan po ang alis n’yo, sir?” tanong niya. “Tila biglang-bigla po yata ang plano n’yong ito?”

“Sa lalong madaling panahon, iha.” Bumuntonghininga ito bago nagpatuloy. “Matagal ko nang balak ito. Kaya nga pinagpursigihan ko na ang pagpapauwi kay Dante dito sa bansa natin.”

“K-kayo po ang nagpauwi sa kanya?” Hindi ganoon ang sinabi ni Dante sa kanya!

Tumango ang tinanong niya. “Kaya nga ako nandito ngayon, nais ko munang mangumpisal bago ako umalis.”

Naghintay si Alejandra sa susunod na sasabihin ng kaharap.

“Patawarin mo sana ako, Alexandra,” umpisa ni Don Fonso. Paos at pausal halos ang pagsasalita nito. “Ako at ang aking anak na si Assunta ang nakaisip na gumawa ng mga pangit na balitang tinatanggap ni Dante tungkol sa ating dalawa.”

Parang natulig si Alejandra. “K-kayo po?” paniniyak pa niya.

Muling tumango ang matandang don. Malungkot ang ekspresyon nito.

“Iyon na lang ang tanging paraan na magiging epektibo para mapauwi ko ang aking anak na lalaki, iha,” paliwanag nito.

Si Alejandra naman ang gumagap at pumisil sa mga kulubot na kamay ng kausap niya.

“H-huwag po kayong mag-alala, Don Fonso. Hindi po ako magdaramdam sa inyo. Ikinatutuwa ko pa nga ang magkaroon ako ng pagkakataon na makatulong sa inyo. Para naman makaganti ako sa napakalaking utang na loob ko sa inyo. Napakaliit na bagay po iyon kumpara sa mga kabutihang tinatamasa ko mula sa inyo.”

“A, huwag mong intindihin ang lahat ng iyon, Alexa. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang Kristiyano.”

“M-mangungulila ako sa inyo, Don Fonso. Kasasabikan ko ang inyong pagbabalik,” pahayag niya habang nangingilid na ang luha.

“Alam mo bang isa na lang ang hinihiling ko, iha?” sambit nito habang ginagawaran ng isang masuyong halik ang kanyang noo.

“Ano po ‘yon, Don Fonso?”

“Ang hiling ko ay makatagpo ka sana ng isang lalaking magmamahal sa iyo nang lubos. Isa kang mabuting babae, Alejandra Rios. You deserve to be happy!”

Tuluyan nang nalaglag mula sa kanyang mga pilikmata ang mga butil ng luha nang umapaw ang kaligayahn sa tinuran ng matanda.

“Oh, Don Fonso! Labis n’yong pinatataba ang puso ko,” wika niya, garalgal na ang kanyang tinig.

Hinapit siya nito palapit upang yakapin sa unang pagkakataon.

“Ikaw ang itinuring kong bunsong anak ko, Alejandra. Ang pagmamahal ko sa iyo ay tulad na rin sa mga tunay na anak ko, iha.”

Hindi na niya napigil ang mahagulgol ng iyak. Ngayon lang niya naramdaman ang mayakap ng taong itinuring niyang ama nang palihim sa loob ng mahahabang taon.

“Bravo, bravo, bravo!” ang pauyam na wika ni Dante habang pumapalakpak nang malutong.

Nakasandal ito sa nakasaradong pinto. Nakatitig sa kanilang dalawa ng matandang ama nito.

Agad na kumawala si Alejandra mula sa maluwang na pagkakayakap ni Don Fonso, upang humarap sa lalaking humahakbang na nang marahan patungo sa kanila.

Nakapamulsa ang mga kamao nito na kinuyom muna bago ikinubli sa kanilang paningin. Epektibo ang pagpapakita nito ng matinding galit na tinitimpi lang.

“You’re finally caught in the act,” patuloy nito. Puno ng pang-uusig ang matigas na boses.

“D-dante — ” Si Alejandra ang unang nagtangkang magpaliwanag sa binata dahil tila walang balak na magsalita ang matandang lalaking nasa tabi niya.

BLACKMAILED BY THE BOSS-21

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.