Blackmailed by the Boss-21

“N-nagpapaalam lang ang iyong Papa sa akin. Binanggit mo sa akin na aalis siya, hindi ba?”

Naningkit lang lalo ang mga mata ni Dante.

“Sinadya kong banggitin sa ‘yo ang tungkol sa bagay na iyan, Alexa,” pakli nito. “Dahil alam kong magkakaroon ng ganitong klaseng eksena. Muntik ko pa ngang hindi inabutan.”

Nilinga ng dalaga si Don Fonso ngunit nakamasid lang ito sa kanilang dalawa. Para bang may hinahanap.

O may pinag-aaralan.

“Dante, nagkakamali ka ng iniisip,” giit niya. “Wala kaming ginagawang masama ni Don Fonso!”

“Alam mo, sayang ka, Alexa. Masyado kang naging ganid. Dapat, namili ka lang ng isa sa amin ni Papa. I’m the obvious choice pero hindi mo pa rin mapakawalan ang matanda. Ano ba ang ibinibigay niya sa ‘yo na hindi ko kayang ibigay? Salapi? Alahas? O kapangyarihan?”

Hindi na nakapagsalita si Alejandra dahil sa labis na sama ng loob na idinudulot ng matatalim na salita ni Dante sa kanya. Yumuko na lang siya kaysa ipagtanggol ang sarili.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

“That’s enough, son,” awat ng matandang lalaki, sa wakas. Inakbayan nito ang nanginginig na dalaga. “Ang eksenang dinatnan mo ay isang tagpo ng pagpapatawad ni Alejandra sa ginawa kong kasalanan sa kanya.”

Sinadyang huminto ng matanda upang mabihag ang interes ng sinikal na anak.

“Ano’ng kasalanan n’yo kay Alexa?”

“Sinira ko ang karakter niya at ginamit ko siyang bida sa munting palatuntunan ko,” pag-amin ni Don Fonso.

“Ano’ng sinasabi mo, Papa?”

“Ako ang nag-uutos kay Assunta na ibalita sa ‘yo ang tungkol sa sikretong pakikipagrelasyon ko sa isang batam-bata at ubod ng gandang senior executive na dalaga. Na napipisil ko pang gawing presidente ng kumpanya natin,” patuloy ng don.

Hindi agad nakaimik ang binatang tila biglang nagulumihanan.

Sinamantala ni Don Fonso ang sandaling pagkalito ng anak.

“Buweno, iiwanan ko na kayo. Ayusin n’yong dalawa ang gulo ninyo. I want some very good news later,” paalam nito, pa-kaswal lang.

Bago pa nakahuma ang dalawa, napag-isa na sila ni Dante sa loob ng opisina.

Nag-usap muna nang matagal ang kanilang mga mata bago nila tinangka ang oral communication.

“Bakit ba nagpupumilit ka pang kumawala sa akin, Alexa?” umpisa ng lalaki matapos magbuntonghininga. “Gayong akin ka na? Ibinigay mo na nang buung-buo ang sarili mo sa akin, hindi ba?”

Tumango ang dalaga kahit puno ng pag-aalinlangan at pangamba ang puso.

“Alam mo bang pinahihirapan mo lang ang sarili mo kapag palagi kang magpupumilit na humulagpos sa akin?”

“Hindi ako magiging maligaya kung mahigpit ang pagkakahawak mo sa akin, Dante,” pahayag niya.

“Mas lalong hindi ako magiging masaya kung pababayaan kitang maging malaya, Alexa. Palagi akong mapupuno ng panibugho,” pag-amin nito.

Hindi agad nakahuma si Alejandra.

“N-naninibugho ka — ?” ang gulat na tanong niya sa lalaki.

Naging mas seryoso ang ekspresyon nito habang tumatango.

“Nagseselos ako sa mga taong unang nakakilala sa ‘yo, Alexa. Gusto kong maging akin lang ang lahat-lahat sa buhay mo — ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap.”

Hindi makapaniwala si Alejandra. Namimilog ang kanyang mga mata.

“Alam mong ikaw lang ang lalaking — ” Napahinto siya nang makita ang pamumula ng mukha at leeg ni Dante.

“The truth is… Alexa, hiyang-hiya ako sa iyo,” bulong nito, halos pabulalas.

“Kaydami kong ginawa at sinabi para maipamukha sa iyo na isa kang marumi at walang kuwentang babae — pero nang matuklasan kong ubod ka pala ng linis, para akong sinampal ng kahihiyan. Ngunit nagmatigas pa rin ako.”

Bakas na bakas ang pagtitika sa mga titig ni Dante sa kanya.

Kaya tinanggap niya ang mga kamay nito na nais sumakop sa kanyang mga palad.

“Wala akong kamalay-malay na isang uri ng kayamanan ang aking pinagpupursigihang wasakin,” dugtong pa nito habang hinahagkan ang bawa’t daliri niya.

“A-ano’ng uri ng kayamanan, Dante?” Pigil-hininga siyang naghintay ng kasagutan nito.

“Marami na akong narating na lugar sa lahat ng sulok ng mundo, Alejandra. Kahit na ano o sino pa ang mga taong nakakasalamuha ko–iisa lang ang sinasabi nilang pinakamahalagang bagay sa buhay natin,” pahayag nito. “Ito ay ang tinatawag nilang pag-ibig.”

Nagkaroon ng bikig sa lalamunan niya kaya hindi na makapagsalita pa si Alejandra.

“I think… I think I’m in love with you!” pagtatapat ni Dante, paanas.

Sumisikdo sa mababang boses nito ang buong puwersa ng damdaming naghahari sa buong pagkatao nito.

“I’m sure now, iniibig kita, Alexa.”

“Oh, Dante!” bulalas niya habang bumabalong na naman ang masaganang luha sa kanyang mga mata. “T-tutoo ba ang sinasabi mong iyan?”

“Para maniwala ka, aalukin kita ng kasal.”

“Kasal?”

“Will you marry me?” ang seryosong tanong nito sa kanya.

“K-kahapon mo lang ako nakilala,” paalala pa niya gayong hindi na siya halos makahinga sa laki ng kaligayahang pumupuno sa kanyang kalooban.

“Kilalang-kilala na kita, Alejandra Rios,” bawi ni Dante. Isang masayang ngiti na ang nakasilay sa mga labi nito.

“I think I fell in love with you when Assunta described you in explicit words through the telephone. Nakintal na ng mga salitang naglarawan sa iyong anyo sa aking utak.”

“Hindi ba’t naging kasuklam-suklam ako sa iyo?”

“Oo, pero kasabay ng pagyabong ng pagkasuklam ay ang pagkabighani ko sa iyong kagandahan na ayon kay Ate Assunta ay tila isang mabagsik na kamandag na maaaring lumason sa isip ng sinumang lalaki.”

Napatigagal si Alejandra sa kanyang narinig.

“A-at ganyan ba ako talaga sa iyong paningin?”

Umiling nang buong pagmamahal ang binata.

“Isipin mo na lang ang aking pagkamangha nang makita kong kabaligtaran pala ng mga deskripsiyon ang iyong tunay na hitsura — at katauhan.”

“Gusto kong marinig mula sa mga labi mo na matatanggap mo ang aking lihim na nakaraan, Dante,” pagsusumamo niya.

“Wala nang lihim sa iyong nakaraan, Alexa. Hindi na lihim iyon dahil alam na namin nina Papa at Ate Assunta. Ang itatawag mo na lang doon ay isang masamang panaginip. Na madaling iwaksi ng mainit na pag-ibig!”

“Oh, Dante! Iniibig rin siguro kita!”

“At pakakasalan mo ba ako kapag lubusan mo na akong nakilala?”

Ngumiti nang buong tamis ang dalaga.

“Alam mo bang pareho tayong pinaglaruan nina Don Fonso at Ma’am Assunta? Panay din ang kuwento nila tungkol sa ‘yo noon. Kaya hindi ko namalayan na nabighani mo na pala ako. Na nasasabik na pala akong makita ka at makilala.”

Hinaplos ng isang daliri ang dulo ng ilong ni Alejandra.

“Papa Fonso at Ate Assunta mo na sila,” wika nito bago hinagkan ang lugar na dinaanan ng hintuturo. “Kung gayon, papayag ka nang magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon?” konklusyon nito.

“Oo, Dante! Kung iyan ang gusto mo,” sambit niya. Yumapos si Alejandra sa lalaki nang hapitin siya nito upang gawaran ng maalab na halik sa kanyang bibig na kanina pa nag-aanyaya ang ngiti.

Kapwa sila naghahabol ng hininga nang matapos ang mahahabang sandali ng pagsasalo sa mainit na selebrasyon ng kanilang mga damdamin.

“Matutuwa si Papa kapag sinabi na natin sa kanya ang magandang balita na inaasahan niya,” anas ni Dante bago muling pinaghinang ang kanilang mga labi.

*** WAKAS ***

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.