Blackmailed by the Boss-4

Napapitlag si Alejandra nang bumukas ang elevator. Napalalim na pala nang husto ang pag-iisip niya.

Dali-dali niyang iwinaksi ang mga pangit na alaala sa loob ng isipan. Hindi siya dapat nag-iisip ng mga ganitong bagay sa lugar ng trabaho.

Kinagagalitan niya ang sarili habang papapasok sa kanyang opisina.

Katulad nang dati, wala pa ang sekretarya niyang si Lenny.

Mamaya pa naman ang takdang oras ng trabaho pero nakagawian na ni Alejandra ang pumasok nang maaga.

Naglabas agad siya ng mga reports na itinatago ng kumpanya sa isang malaking kaha de yero.

Ang Rivalgo Research Project ang hawak niya ngayon.

Ilang sandali pa, abalang-abala na siya sa pagbabasa at pagsusulat ng mga notes.

Ang kuryosidad niya para kay Dante Cosico ay tuluyan nang nilipad palabas ng utak niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

Narinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto niya ngunit hindi siya nag-angat ng mukha. Pinatuloy niya ang inaakalang si Lenny.

“Come in,” tawag niya habang minamarkahan ng ballpen ang bahaging importante sa palagay niya.

“Good morning,” anang di-pamilyar na boses-lalaki. Mababa iyon at malamig sa pandinig, para bang isang masuyong haplos.

Agad na luminga ang dalaga sa direksiyon ng pinto.

Nandoon nga ang isang matangkad na lalaking may matiim na ekspresyon. Nakatitig sa kanya ang mga matang malamlam.

Napatindig agad si Alejandra kahit na nanlalambot ang mga tuhod niya sa di-maipaliwanag na dahilan.

Para bang napasok ng kung anong puwersa ang kanyang kabuuan at binihag ang kanyang kaluluwa.

Nangaligkig siya nang gumapang ang kilabot sa kanyang buong katawan.

“S-sino sila?” tanong pa niya gayong nahulaan na niyang ito ang anak ni Don Fonso.

Magkasingtangkad ang mag-ama. Iyon lang ang ipinagkapareho ng dalawa.

Maskulado ang katawan ng anak, samantalang hukot na ang sa ama. Mas aristokratiko si Dante dahil sa prangkang paraan ng pagtitig nito.

Para bang sinusukat at sinusuri ang lahat ng tinitingnan.

Alun-alon ang maikli at itiman na buhok. Mataas ang noo.

Matangos ang ilong. Butuhan ang mga pisngi at mga panga. Kuwadrado ang baba.

At sensuwal ang mga labi.

Napahinto si Alejandra. Ano’ng alam niya sa sensuwalismo?

“Ako si Dante,” pagpapakilala nito.

Buo ang kumpiyansa sa sarili habang humahakbang palapit sa kanya.

“At ikaw naman si Alexa, hindi ba?”

Hindi makatinag ang dalaga. Kung hindi siya nabigla, sasalubungin niya ang lalaki at kakamayan.

Ngunit huminto ang takbo ng utak niya habang magkahinang ang kanilang mga mata.

“Alexandra the Great,” sambit ng lalaki nang mapagmasdan na siya magmula ulo hanggang beywang. Nakatabing sa kalahati ng katawan niya ang malapad na lamesa niya.

“It’s nice to meet you, at last. I’ve been hearing so many good things about you.”

Namula ang mga pisngi ni Alejandra. Parang kabaligtaran kasi ang ibig ipa-kahulugan sa sinabi nito.

“N-nice meeting you, too, Mr. Cosico.” Pilit ang ngiting ibinigay niya rito.

Inialok ng lalaki ang isang kamay sa kanya. Tinanggap niya iyon kahit na nanlalamig ang kanyang palad.

“Your hand is cold,” puna nito habang pinipisil ang kanyang mga daliri. “Nervous?”

Umiling ang dalaga. “Talagang ganyan lang ang kamay ko, palaging malamig,” wika niya.

Hinila niya pabawi ang kanyang kamay nang ayaw pang bitiwan ng lalaki.

“Cold hands for a cold lady,” anito matapos siyang titigan uli. Bumadha ang pagkadisgusto sa mukha nito sa ginawa niya.

Huminga nang malalim ang dalaga.

“May kailangan kayo, sir?” ang magalang na tanong niya nang matiyak na nakalma na niya ang sarili.

“Meron. Halika sa opisina ko. Marami akong kailangan sa ‘yo.”

Napapamaang man napilitan si Alejandra na sumunod dito.

Nagulat siya nang ang pinuntahan nila ay ang mismong opisina ng ama nito.

“Nasaan si Don Fonso?” tanong niya matapos igala sa palibot ang kanyang paningin.

“Nasa bahay pa si Papa. Mamaya pa siya susunod dito. Nine o’clock ang usual na pasok ng mga executives, hindi ba?”

Sumenyas ang isang kamay nito sa silyang malambot.

“Have a seat, Alexa,” utos nito habang tuluy-tuloy na lumapit sa maliit na refrigerator.

Tumalima si Alejandra. Nakikiramdam siya. Alerto ang lahat ng mga radar niya.

Kailangan niyang malaman ang dahilan kung bakit ang binatang Cosico ang nandito sa opisina ng matandang presidente nila.

Alam na kaya ng ibang mga executives? tanong niya sa sarili habang sinusundan ng tingin ang bawa’t galaw ng lalaki.

May duda siyang ito na ang magiging pinuno nila sa nalalapit na hinaharap.

“I know what you’re thinking, Alexa. Bakit hindi ka magtanong? Feel free to ask questions,” ang mapanudyong imbita ng lalaki habang iniaabot sa kanya ang isang lata ng orange juice.

Wala sa loob na tinanggap ng dalaga ng malamig na lata. Ginaya niya ang ginawa nitong paghila sa singsing upang mabuksan ang lata.

Sumimsim siya nang kaunti upang makaamot siya ng kaunti pang panahon.

God, nakakabigla naman ang paglitaw ng taong ito! bulalas niya sa sarili habang nakatitig sa dulo ng mga sapatos ng kaharap niya.

Prominente ang posisyon ng mga iyon dahil walang anumang ipinatong ni Dante ang mga paa sa ibabaw ng lamesang salamin matapos sumandal sa malaking swivel chair.

“No comment? Still shocked?” pambubuska ng lalaki nang manatili ang pananahimik niya.

“I’m disappointed. Sinabi ni Papa na ikaw ang pinaka-ismarte dito.”

Nang mabanggit ang pangalan ng butihing matanda, nakaapuhap ng kaunti pang kalma ang dalaga.

“I admit, nabigla ako sa pagdating n’yo ngayon, sir,” pag-amin niya nang makabawi ng wisyo.

“I see,” sambit ng lalaki. Ngumisi ito.

“Ano’ng gusto mo? Magpa-anunsiyo ako sa diyaryo. Magpadala ako ng banda rito para ibalita sa lahat na darating na ang susunod na presidente ng kumpanyang ito?”

Bakas na bakas ang pagka-disgusto sa matalim na pagtitig sa kanya.

Hindi na maikakaila ang pang-uuyam sa tono ni Dante Cosico.

Huminga uli siya nang malalim. Habang tumatagal, hindi niya nagugustuhan ang karakter ng lalaking ito.

“You must know that your sudden arrival here will shock everybody, Mr. Cosico,” pahayag niya.

“Tila hindi mo gusto ang paglitaw ko rito, Alexa. Could it be that you’re so disappointed? Umasa ka bang ikaw na ang mauupo sa silyang ito?”

Nanlaki ang mga mata ni Alejandra. Hindi niya inaasahan ang pag-atake nito.

BLACKMAILED BY THE BOSS-5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.