Blackmailed by the Boss-5

“H-hindi ko alam ang sinasabi mo, sir,” sambit niya, may bahagyang nginig sa kanyang boses.

Nilamukos ni Dante ang aluminum can matapos ubusin ang laman at ibinato iyon sa trash can na nasa sulok.

Pakiramdam ni Alejandra, siya ang latang iyon na gustong wasakin ni Dante para maitapon na.

“Nasa malayong bansa ako, Alexa,” pakli nito habang muling itinututok sa kanya ang matang matatalim.

“Pero napasugod akong pabalik dito dahil sa mga natatanggap kong balita na isang babae ang mauupo sa trono ni Papa. At hindi si Ate Assunta iyon.”

Hindi pa rin makaimik ang dalaga. Nakatitig lang siya sa lalaking nagpapakita ng malamig na galit sa kanya.

“Don’t you think you’re too young to have such lofty ambitions? Ano ba ang ipinakain mo sa Papa ko? Bakit nahuhumaling siya sa ‘yo?”

Napakurap ang dalaga sa insinuation na nasa mga salita ni Dante.

“Excuse me, sir,” pakli niya. “Pinapunta mo ba ako dito para insultuhin? Wala akong alam sa mga sinasabi mo, Mr. Cosico!”

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

Tumayo siya upang umalis na lang sa opisinang iyon.

Mabilis na nakasunod sa kanya ang lalaki. Naunahan siya nito.

Sinandalan ang pinto upang hindi siya makalabas.

“Gusto kong malaman mo na hindi ako tatablan ng kamandag mo, Alexa. Umalis ka na lang sa kumpanyang ito para hindi tuluyang masira ang career mo.”

Natulig ang dalaga sa tinuran ng lalaki.

“P-pinapaalis mo ako?” ulit niya. Hindi siya makapaniwala.

Kaswal na tumango ang lalaki.

“At kapag hindi mo ginawa ang iniutos ko, wawasakin ko ang reputasyon mo,” pagbabanta nito, malumanay ang tono. “Malaladlad sa lahat ang lihim na itinatago mo, Alexa.”

Nag-init ang buong katawan ni Alejandra ngunit malamig siya sa loob.

Para bang biglang nagyelo ang pakiramdam niya gayong pinagpapawisan siya nang husto.

Nakahulagpos ang takot na kaytagal nang sinisikil sa kanyang kalooban. Pumuno at naghari sa kanyang puso’t isipan bago niya nakontrol uli.

“Hindi ko alam ang sinasabi mo, Mr. Cosico. Paraanin mo ako. Nais ko nang lumabas. The atmosphere here is not friendly.”

“Oh, so you want a friendly reception, huh?” ang sarkastikong wika ng lalaki.

“Bakit hindi mo agad sinabi? I could be friendly, especially to a beautiful woman like you.”

Nakita ni Alejandra ang pagkislap ng pagnanasa sa mga mata ng lalaki kaya napaatras siya.

Biglang lumutang sa alaala niya ang mga lalaking nanonood sa kanyang humiliyasyon noon.

Muli niyang naramdaman ang pangamba na para bang may gustong sumakop sa kanya.

Para bang may kung anong mabangis na hayop na sumisila sa kanya…

Ngunit mas maagap si Dante kaysa sa kanya.

Nahawakan siya nito sa magkabilang balikat at pabiglang hinila palapit.

Napahiyaw si Alejandra sa pagkagitla nang sumalpok ang malambot na harapan niya sa matigas na katawan ng katunggali.

Saglit siyang nawalan ng tinag at napahinto sa paghinga.

Itinukod niya ang mga siko at palad sa malapad na dibdib upang pigilan na makulong siya ng matitigas na mga bisig ngunit superyor ang lakas nito.

“Sir!” saway niya, pigil ang kanyang pagsigaw.

Ayaw niyang pakawalan ang sindak na nagpupumiglas sa kanyang kaibuturan.

Hindi dapat…!

“You want me to be friendly, didn’t you?” panunuya ng lalaki.

“I don’t. I just want you to be civil,” bawi niya. “Mr. Cosico, please, don’t do this to me.” Pinilit niya ang sarili na makiusap.

“I won’t hurt you, Alexa. Titikman ko lang kung ano ang lasa ng panggayuma mo.” Puno ng sarkasmo ang tinig nito.

“Para malaman ko kung gaano na katindi ang epekto mo sa Papa ko.”

Ibinaling ni Alejandra ang kanyang ulo upang hindi sa kanyang bibig lumapat ang halik ni Dante.

“Kung sinuman ang nagbabalita sa inyo ng kung anu-ano tungkol sa akin, nagsisinungaling siya. Wala akong ambisyong maupo sa silya ng ama mo!” diin niya.

Papisil na hinawakan ni Dante ang mga pisngi niya upang pilitin siyang humarap dito.

“Nagsisinungaling man siya o hindi — iyan ang aalamin ko,” pakli ng lalaki.

“Don’t worry, Alexa. You’ll enjoy the attention. I shall be your nemesis from now on. Babantayan ko ang lahat ng mga kilos mo. Magiging anino mo ako.”

“B-bakit mo ako ginaganito, sir? Wala akong ginagawang kasalanan!”

Gumaralgal ang boses niya nang maramdaman ang unti-unting paghulas ng lakas niya.

“Wala pa ba?” pang-uuyam ng lalaki.

“Then, I’d arrived in time. Puwede ko pang iligtas ang Papa ko mula sa isang babaeng katulad mo,” anito bago kinuyumos ng mariing halik ang kanyang mga labi.

Magsasalita pa sana siya kaya nakabuka ang kanyang bibig at nakapasok ang mapangahas na dila sa loob.

Naparalisa ang buong katawan ni Alejandra. Nawalan siya ng wisyo.

Hindi maipaliwanag na pagkatalo ang naramdaman niya nang higupin ng nagbabagang halik ang kanyang katinuan.

Napaungol siya nang malakas upang gisingin ang nalalabuang diwa.

Pinilit niyang manlaban.

Nais niyang lumaya mula sa mga bisig ng kaniig ngunit tila bakal sa tigas ang mga kalamnan na nakapulupot sa kanya.

Umigkas ang isang tuhod niya. Isa iyon sa mga natutuhan niya sa pag-aaral ng self-defense nung nasa kolehiyo pa lang siya.

Sumibol ang maling kasiyahan nang masapol ang pinaka-sensitibong bahagi ng isang lalaki.

Dumaing sa sakit si Dante. Nag-angat ito ng mukha kaya nakalaya ang kanyang mga labi.

Sinapo ng isang palad nito ang bahaging tinamaan niya.

“You little bitch!” angil nito, puno ng poot ang matigas na tinig. “Damn you to hell, you little slut!”

Napatigagal si Alejandra sa masasakit na salitang ipinukol ng lalaki sa kanya.

Ngayon lang naalipusta uli ang kanyang pagkababae.

At labis siyang nasaktan.

Ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang nadarama. Binlangko niya ang kanyang ekspresyon.

“Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan, Mr. Cosico,” ang matatag na wika niya. “Ngayon mo lang ako nakilala.”

Ngumisi na naman nang nakakaloko ang lalaki.

“On the contrary, Alexa. Kilalang-kilala kita. Umupa ako ng mga imbestigador para kilatisin ka.”

Nawalan ng kulay ang mukha ng dalaga pagkarinig sa tinuran ng lalaki.

“A-ano’ng ibig mong sabihin?” Napaos ang boses niya nang saklutin ng matinding sindak ang dibdib niya.

“May kopya ako ng police record mo, Alejandra Rios y Meneses, alyas Alexa or Andy,” pahayag nito.

BLACKMAILED BY THE BOSS-6

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.