Blackmailed by the Boss-7

“Hmm.” Hinimas ng mga kulubot na daliri ang isang baba habang nag-iisip ang matanda.

“Sa palagay ko, hindi migraine ang tawag diyan sa dinaramdam mo, iha. Mas tamang sabihin na ‘Dante’s syndrome’ iyan. Nagkita na kayo ng anak ko, hindi ba?”

Gusto saang itanggi ni Alejandra ang konklusyon ng matanda ngunit ayaw niyang ulitin ang pagsisinungaling dito.

“O-opo, sir.”

“At?”

Nagbuntonghininga muna ang dalaga.

“Pinagre-resign po niya ako.” Kusang numulas ang mga kataga sa kanyang bibig.

“Bakit daw?” Tila hindi naman nabigla ang matanda sa kanyang sinabi.

Nag-angat siya ng mukha upang tingnan ang kaharap.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

“Sir, pinagbibintangan po niya ako na — na gusto kong pumalit sa inyo kapag nagretiro na kayo.”

“Kung halimbawang inialok ko ba sa ‘yo ang posisyon ko, tatanggapin mo?”

Walang gatol ang pag-iling ni Alejandra.

“Hindi ko po matatanggap ang isang bagay na hindi ko naman kaya, sir.”

“Kung gayon, walang dahilan para sundin mo siya, hindi ba? Don’t resign, Alejandra.”

Nag-alinlangan si Alejandra sa pagtugon. Wala sa loob, nahipo ng ilang daliri ang kanyang mga labing tila nagkaroon ng sariling pulso.

Pumipintig ang pag-uro ng sakit.

“Gusto mo ba talagang umalis na dito dahil sa panghahalik sa iyo ng aking anak?” pananalakab ni Don Fonso.

Umalon ang kulay sa mukha at leeg ng dalaga. Hiyang-hiya siya dahil nahulaan ng kaharap ang namagitan sa kanila ni Dante Cosico.

“S-sinabi po ba niya — ?”

Umiling si Don Fonso.

“Kilala ko ang haragan na iyon, iha. He doesn’t know how to resist a beautiful woman.”

“He’s not attracted to me, sir. He was punishing me,” bawi niya.

Hindi siya dapat mag-isip na may atraksiyon sa pagitan nila ni Dante. Napaka-walanghiya ng lalaking iyon!

Napangiti ang matanda habang minamasdan ang bahagyang paniningkit ng mga mata ni Alejandra.

Walang malay ang dalaga na naglalaro na sa imahinasyon ni Don Fonso ang mga munting anghel na may alun-alon na buhok at mga matang bilugan at matatalino.

Kumuha ng buhok sa ama at mga mata naman sa ina…

“Very nice combination,” anito sa sarili ngunit napalakas nga lang.

Napamaang ang dalaga sa narinig.

“Ano pong ‘nice combination’, sir?” tanong niya habang nagtatanong ang mga mata sa kaharap.

Tila nahimasmasan ang matanda.

“A, wala, iha. May naisip lang akong isang magandang pangarap.” Tumikhim ito.

“As I was saying, hindi ka dapat magpatalo sa kanya, iha. Hindi ko siya binigyan ng karapatan na magpaalis ng sinuman sa kumpanyang ito.”

Hindi makatugon si Alejandra habang tinitimbang sa isipan ang dapat gawin.

Puwede niyang alisan ng alas si Dante.

Puwede niyang ipagtapat na kay Don Fonso ang kanyang tunay na kahapon…

“Pinagbantaan ka ba niya, iha?” panghuhula ng matanda.

Tumango ang dalaga.

“Inakusahan na isa kang oportunista at ambisyosa?”

“I-inaakit ko raw po kayo para makakuha ng mataas na posisyon sa kumpanyang ito, sir,” pag-amin niya.

Tumawa nang malakas ang matandang don.

“Ang suwerte ko naman kung magkatutoo nga ang bagay na iyon. Isa kang maganda at matalinong babae, Alexa. Alam mo bang isa ako sa iyong maraming tagahanga dito sa kumpanya natin?”

“Sir, hindi po biro ang galit na nadarama ni Mr. Cosico sa akin,” giit niya.

“At bakit naman magkakaganoon samantalang ngayon lang kayo nagkakilala?”

Nilunok ni Alejandra ang kanyang hesitasyon.

“Sir, may sasabihin po ako sa inyo,” umpisa niya. “Isang lihim na matagal ko nang itinatago.”

“Ano’ng lihim ‘yon, iha?”

Ang umaalsang pangamba naman ang bumigik sa kanyang lalamunan kaya hindi agad siya makapagpatuloy.

“D-don Fonso, ako po ay isang dating — ”

“Papa, nandito lang pala kayo,” sabad ng baritonong tinig ni Dante.

“Kanina ko pa kayo hinahanap,” dugtong nito habang humahakbang papasok.

Naputol ang pangungumpisal ni Alejandra. Napaigtad siya sa kanyang kinauupuan nang marinig ang boses ng lalaking napopoot sa kanya.

Luminga din si Don Fonso sa gawi ng anak.

“Dante,” sambit nito habang iniaalok ang isa pang silya. “Halika. Maupo ka. May ipagtatapat sa akin si Alexa. Mas mabuting makinig ka na rin.”

“Sure,” anito. “Pero mas makabubuti sigurong basahin n’yo na lang ang mga ito para naman hindi na mapagod ang utak ni Miss Rios sa pag-iisip ng ikagaganda ng kuwento niya.”

May sarkasmo ang ngiting ipinukol nito kay Alejandra.

Napamulagat ang matandang lalaki.

“Alam mo na rin pala?” wika nito. “And I thought Alexa’s secret was only hers and mine alone.”

Nagulat rin si Dante. Ngunit saglit lang ang pagkamangha nito.

“Sinasabi ko na nga ba,” anito habang sumisilay ang malamig na ngiti sa matiim na bibig nito. May malisya ang matalim na sulyap nito kay Alejandra.

“May relasyon na kayo ng babaeng ito, ano? Tell me, are you going to marry her? Or is she to be a mistress forever?”

Inaasahan niyag magagalit si Don Fonso sa kawalan ng galang ni Dante ngunit ngumiti lang ito nag malapad at nagmamalaki.

“I would marry her if she’d have me,” pahayag nito. “But it would be unfair for her because I’d be too old for her.” Sabay kindat sa dalaga.

Napatigagal si Alejandra. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig.

Lalong tumalim ang tingin ni Dante sa dalaga.

“Mabuti naman at alam mo ‘yan, Papa,” pakli nito matapos maningkit nang husto ang mga mata nito.

“She’s nothing but a no-good golddigger and fortune-hunter!”

“Hep! You could stop right there, son. Anim na taon na siyang naglilingkod dito. Kailanman, hindi ko siya kinakitaan ng pagiging materyosa,” pagtatanggol ni Don Fonso.

“Then, nabubulagan ka lang, Papa. Mahusay magtago ng lihim si Alexa. I’ve had a hard time tracing her murky past!” bawi ng lalaki.

“Don’t make her into a monster, Dante!” salo ng matanda. “She’s an innocent!”

“She is a monster. Nilason na niya ang isip mo, Papa. Can’t you see her true colors?”

“Ikaw ang naglalason sa sarili mong isipan, iho,” buntonghininga ni Don Fonso.

“Stop thinking ugly things about Alexa. Besides, you don’t have the right to judge her — nor fire her. You’ve just got here.”

Natahimik ang lalaki sa tinurang iyon ng ama. Bagama’t nananatili ang madilim na ekspresyon nito.

BLACKMAILED BY THE BOSS-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.