Blackmailed by the Boss-8

Saka lang nangahas na magsalita uli si Alejandra.

“Mawalang-galang na lang po sa inyong dalawa,” umpisa niya. Medyo kalmado na uli siya.

“Please, stop talking about me as though I’m not here. Don Fonso, huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magbibitiw sa paglilingkod ko dito. At, Mr. Cosico, pasensiya ka na kung medyo magtatagal pa ako dito. I’ve changed my mind. Naisip kong wala pala akong dapat na ikahiya sa aking nakaraan.”

“This is not the end of this matter, Miss Rios. You’ve just declared war between us!” asik nito bago padaskol na tumayo.

“Dante, sandali lang,” pigil ni Don Fonso.

Huminto naman sa paghakbang ang binata. Ngunit hindi ito lumingon.

“Bakit, Papa?”

“Hindi magiging maganda sa takbo ng negosyo ang magkaroon ng alitan sa pagitan ng mga taong nagpapatakbo nito. I suggest that you call a truce inside this building. Be civil. Be businesslike. Be neutral,” payo nito sa malumanay na tono.

“Kung nasa labas na kayo, saka na lang kayo magsalpukan.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

Humarap uli sa kanila si Dante. Enigmatiko ang ekspresyon nito.

“Bakit hindi mo muna tanungin si Miss Rios, Papa?” panghahamon nito.

Lumipat sa dalaga ang nagtatanong na paningin ni Don Fonso.

“Well?”

“It’s okey with me, sir.”

Napilitan siyang sumang-ayon kahit na nagdududa siya sa madaling kapitulasyon ng lalaki.

Lumapit uli sa kanila si Dante. Blangko ang mga mata nito habang iniaalok ang isang kamay.

“Let’s shake hands, Miss Rios,” alok nito.

Napuwersa si Alejandra na makipagkamay sa kaaway.

Nakangiti naman si Don Fonso habang nakamasid sa kanila. Paniwalang-paniwala ito na tutoo na nga ang pagbabati nilang dalawa.

Isang mahirap na kalaban si Dante Cosico, bulong niya sa sarili habang palihim na pinag-aaraan ang lalaking kaharap.

“I hope for a better future for this truce, Mr. Cosico,” sambit niya.

Ikiniling ni Dante ang ulo.

“Bakit hindi n’yo pa lubusin ang kasunduan ninyo?” sabad ni Don Fonso.

“This formality sounds ridiculous to me, iha. Dante na lang ang itawag mo sa aking binata. At ikaw naman, Dante, napakaganda ng pangalan ni Alexa para hindi palaging maririnig,” suhestiyon nito sa masiglang tono.

Napatingin uli si Alexandra kay Dante bago siya nagsalita.

“Welcome home, uh — Dante,” aniya, pautal.

Nakahanda ang dalaga na sundin ang nais ni Don Fonso bilang pagtanaw ng utang na loob niya rito.

Nakikita niya nang malinaw na mahal na mahal nito ang anak na lalaki. Titiyakin niya na hindi siya ang unang panggagalingan ng gulo.

“Alexa,” ang tanging sinambit ni Dante bago tumango ng isa sa kanya.

“There’ll be a board meeting in fifteen minutes. Be there,” utos nito habang nakangiti nang mapakla.

“Thank you for telling me,” tugon niya.

Binigyan niya ito ng isang kalmadong ngiti.

Saka lang siya nakahinga uli nang maayos nang makaalis na ang lalaki.

Naupo siya sa swivel chair at huminga muna nang malalim bago binalingan ang matandang lalaki na naghihintay ng sasabihin niya.

“Talagang ganyan lang ang aking anak, Alexa. Medyo masungit at istrikto lang pero mabait naman iyon kapag nakasundo mo na,” pang-aalo ni Don Fonso sa kanya.

“Para sa inyo, sir, pipilitin kong makasundo siya,” pangako naman niya.

“A, iha, magiging maligaya ako kapag nagkasundo na kayo nang husto!”

Iwinaksi niya ang hesitasyon upang makapagtanong na.

“P-paano n’yo po nalaman ang tungkol sa lihim ko, sir?”

Inaasahan na ng matanda ang katanungan niya kaya hindi na ito nagpaliguy-ligoy sa pagtugon.

“Bukod sa pagiging kontrobersiyal ng iyong kaso noon, iha — isa ako sa mga regular benefactors na nagbibigay ng donasyon at suporta sa mga ahensiya ng pamahalaan. Nang papiliin ako ng mga batang gagawing iskolar hanggang sa kolehiyo, isa ka sa mga pinili ko noon,” ang mahabang salaysay ng kaharap. “You know the rest of the story.”

“P-pati po ba ang pag-aaral ko sa ibang bansa, kayo rin ang sumuporta, sir?” panghuhula niya.

Tumango ang matanda. Buong giliw na nakangiti sa kanya.

Nangungunti ang pakiramdam ni Alejandra.

Talaga nga palang napakabuti ng taong ito! Utang niya ang lahat ng tagumpay na tinatamasa niya kay Don Ildefonso Cosico.

Paano kaya niya ito mababayaran? Paano niya magagantihan ang kabutihan nito sa kanya? tanong niya sa kanyang sarili.

Para bang nabasa ng kaharap ang nasa loob ng isipan niya.

“Basta’t ipaglaban mo lang ang karapatan mong manatili dito, iha. At bigyan mo ng ibayong pasensiya ang aking anak — tatanawin ko nang utang na loob, iha,” sambit nito. Seryosong-seryoso ang tono.

Huminga nang malalim ang dalaga. Walang gatol ang kanyang pagtango.

“Maaasahan n’yo po ‘yan, Don Fonso,” sagot niya, halos pausal.

Tumindig ito habang tumatango.

“Buweno, iiwan na muna kita. Para makapaghanda ka na sa meeting natin. See you at the conference room, iha,” paalala nito bilang pamamaalam.

“Maraming salamat po, sir.”

Tinawag niya sa intercom si Lenny. Halos sasabog na sa matinding kuryosidad ang sekretarya ngunit hindi ito mausisa kaya nagkasya na lang ito sa pakikiramdam at pagnanakaw ng sulyap sa kanya habang nagdidikta siya ng mga notes.

Nang matapos ang mga instructions niya, ito naman ang nagsalita.

“Este, ma’am? Tuloy pa po ba ang cancellation ng mga appointments n’yo for this month?”

“Ay, oo ng pala. Hindi pala ako makakaalis ngayon, Lenny. Huwag mo nang ituloy ang iniutos ko kanina, ha? Salamat sa paalala mo,” pahabol niya habang dinadampot ang malaking filofax na black leather ang cover, pati ang kanyang shoulder bag, at humangos nang palabas.

Hindi siya makapaniwalang nakalipas ang ilang mahahabang oras nang hindi niya namamalayan matapos ang pagkabiglang dinanas kaninang atakihin siya ng lalaki.

Ngunit ngayong natuklasan niyang isang kakampi si Don Fonso kahit na ano pa ang gawin ni Dante — parang nanghihinayang siya sa mga sandaling sinayang niya kanina.

Wala naman pala siyang dapat na ikatakot…

Wala nga ba? tanong ng munting tinig sa likod ng utak niya.

“You’re late, Alexa,” ang salubong ni Dante nang makita siya.

Nakatayo ito sa may pagpasok ng pinto ng conference room. Para bang inaabangan siya.

“Sorry,” bulong niya habang ngumingiti nang pormal.

Hinawakan siya ng lalaki sa isang siko para igiya patungo sa silyang nasa gawing uluhan ng mahabang lamesa.

BLACKMAILED BY THE BOSS-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age