Blackmailed by the Boss-9

Naiilang si Alejandra dahil may pagka-possessive ang pagkakahawak nito sa kanya.

At ang lahat ng pares ng mga matang naruroon ay nakatutok sa kanilang dalawa.

“Good morning, everybody,” bati ni Dante.

Buo ang kumpiyansa sa sarili habang nakatayo sa gitna ng mga taong may mataas na posisyon sa kumpanya.

“I’m Dante Cosico, the sole son of Don Ildefonso Cosico. I stand here before you to inform everybody of my father’s decision to retire at the age of seventy-five. Whew! Believe me, I’ve had a long wait.”

May bahid ng pagmamalaki ang patudyong pagsasalita nito.

Nagtawanan ang ilan sa pasimpleng pagbibiro ng binata.

Napatingin si Alejandra sa dako ng matandang don. Nakangiti ito. Bakas ang kasiyahan nito sa sinabi ni Dante.

At halata ang pagmamalaki para sa nag-iisang anak na lalaki.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BLACKMAILED BY THE BOSS…? Click Here!]

“That’s right, fellas,” wika nito habang tumitindig upang ipakita sa lahat ang buong pagsang-ayon.

“Hinihiling ko na sana’y ibigay n’yo rin sa aking anak ang suporta at ang respeto n’yo sa akin.”

Pinalakpakan ng lahat ang ipinahayag ni Don Fonso.

“Congratulations, Mr. Dante Cosico!” Halos sabay-sabay na bumati ang mga naruruon sa binatang presidente.

Kinalabit ng kalapit niya si Alexandra, isang matandang lalaki na may limang porsiyento sa pangkalahatang puhunan at pag-aari ng Sunrise Philippines.

“Alexa, siya pala ang susunod na presidente. Hindi pala ikaw. Disappointed ka ba?”

Natural ang ngiti ng dalaga habang umiiling.

“As a matter of fact, I’m relieved. Being a president is not one of my dreams,” pahayag niya sa mahinang tinig.

“Well, I’m glad,” sabad ng malalim na boses ni Dante.

Nakaupo na pala ito sa katabing silya niya. Si Don Fonso naman ang nagsasalita sa harapan.

“I don’t want to be the reason to your career frustrations, Alexa,” dugtong pa nito.

Naitago ni Alejandra ang pagkagitla sa biglang pagsabad ng lalaki sa pribadong pag-uusap nila ng shareholder.

“You won’t be, Dante. I offer you my solid support,” pakli niya. Naka-plaster pa din ang ngiti sa kanyang mga labi.

“Congratulations!”

Tumitig ang lalaki sa kanyang bibig.

Nanigas ang mga panga ng dalaga habang bumabangon ang tensiyon sa kanyang kalooban. Naalala ng kanyang katawan ang mahigpit na yakap nito kanina.

“Gusto kong patunayan mo ang sinabi mong iyan, Alexa,” bawi ng lalaki, halos pabulong.

Para bang naging pribado ang paligid nila habang bihag ng mga matang mapang-arok ang buong atensiyon ni Alejandra.

Napalunok ang dalaga.

“H-how — ?”

Muntik nang hindi marinig ang kanyang boses na napaos.

“By having dinner with me,” sagot nito habang sumisilay ang marahang ngiti para sa kanya.

“A romantic dinner, of course! You’re fast, young man!”

Napapalatak ang katabi nila. Puno ng paghanga at pananaghili ang tono. Nakikinig pala nang mataman sa kanilang dalawa.

“C’mon, Alexa, go for it. Dante’s the most eligible bachelor in Manila now,” pambubuyo pa ng tactless na matanda.

“Thank you for championing me to the beautiful lady, Mr. Ballesteros,” wika ni Dante. Kaswal ang malapad na ngiti.

“Take her to an exclusive restaurant with a dancefloor,” suhestiyon pa ni Mr. Ballesteros.

Kumikindat ito habang sinasabi ang sikretong admirasyon para kay Alejandra.

“I’ve a strong crush for Alexa. She’s a nice girl.”

Nabigla ang dalaga sa narinig. Hindi niya akalain na may paghanga pala sa kanya ang matandang lalaki.

Kaya pala palaging ‘present’ ito sa mga meeting sa kumpanya at pirming nakatitig sa kanya sa tuwing nagkikita sila.

At napapahiya siya dahil parang ipinagtutulakan siya nito sa binatang Cosico.

“Wala kayang magagalit?” tanong ni Dante. Tila may himig-panunudyo.

“Mayroon,” ang maagap na bawi niya bago pa nakasagot ang matabil na matanda.

Kumurba pataas ang makakapal na kilay ni Dante habang nakatitig sa kanya.

“I could prove that you’re lying, Alejandra Rios,” anas nito sa malapit sa teynga niya.

“What?” Inilapit din nang husto ni Mr. Ballesteros ang ulo sa kanila upang marinig ang ibinubulong ni Dante. “What did he say?”

Kunwa’y hindi narinig ni Alejandra ang matanda at si Dante.

Itinutok niya ang paningin sa harapan habang pasimpleng inilalayo ang silyang kinauupuan sa lamesa upang makadistansiya sa dalawang lalaki.

Buong lugod na ipinahahayag ni Don Fonso ang mga superyor na kaalaman at kakayahan ni Dante na nalikom nito mula sa pag-aaral at pananaliksik nito sa mga kilalang paaralan sa pagnenegosyo at sa malalaking kumpanya na nasa ibang bansa.

“Nagpapasalamat ako at pinaunlakan ng aking anak ang paanyaya ko na ang ating kumpanya naman ang kanyang pangasiwaan. Natitiyak kong magiging mas masigla ang ating performance at production kapag nakaupo na siya,” pagkatapos ng matandang don.

“Maaari ko bang marinig ang inyong taus-pusong pangako na bibigyan n’yo si Dante ng buong suporta?”

Isang malakas na korus ng pagpayag ang umalingawngaw sa lahat ng sulok ng conference room.

“Maraming, maraming salamat po sa inyo.” Yumukod nang bahagya si Don Fonso bago inihayag ang pahabol-salita.

“Siyanga pala, nagkaroon din tayo ng mga pagbabago sa mga ranggo. Ang una kong sasabihin ay ang bagong posisyon ni Miss Alejandra Rios. Hinihirang ko siya bilang bagong bise-presidente ng Sunrise Philippines. Siya ang magiging katuwang ng bagong presidente sa pagpapalakad ng ating kumpanya.”

Natulig si Alejandra sa narinig. Agad siyang nagnakaw ng sulyap sa lalaki.

Nakita niya ang saglit na pagtatagis ng mga bagang nito. Kaya nahulaan niyang wala rin itong kaalam-alam sa bombang sorpresa ng ama.

Umugong ang mahinang bulungan sa paligid bago humupa ang pag-alon ng tensiyon.

“Dati namang walang vice-president, a?” puna ng ilan.

“Ang iba pang promosyon ay nandiyan sa aking huling memorandum. Iyan ang regalo ko sa ating bagong presidente,” pagtatapos ni Don Fonso.

“Well, Miss Vice-President?” untag ni Dante sa kanya. “Shall we have dinner tonight? I won’t take ‘no’ for an answer.”

“Yes, yes, yes!” ang entusiyastikong tugon ni Mr. Ballesteros.

Napilitan tuloy pumayag si Alejandra para mahinto na lang ang pangungulit ng matandang lalaki.

“I’ll pick you up at eight tonight,” wika ni Dante.

“O-okey.”

Tinanggihang tanggapin ng lalaki ang calling card na mayroong home address niya.

“Alam ko na ang address mo, Alexa.”

Napamaang ang dalaga. “Paano’ng — ?”

BLACKMAILED BY THE BOSS-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age