Bought by the Boss-10

“Aalis na ako, Honey. Goodbye,” sambit ni Myrza habang dumidiretso sa pagtayo.

Nakangiti pa rin siya kahit na ibig na niyang maiyak.

“Sana po, maulit ang araw na ito,” hiling ng bata, pausal.

Hindi nakahuma ang dalaga. Mabuti na lang, tinawag si Honey ng mga kaibigan.

Nagtungo uli siya sa guestroom na pinag-iwanan niya ng malaking shoulder bag na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Sa banyo siya nagtuloy matapos damputin ang bag.

Tinimpla niya ng maligamgam ang temperature ng shower bago siya lumusong sa ilalim nito.

Nagsusuklay siya nang maulinigan niya ang pagbubukas ng pinto sa labas. Sinadya niyang huwag i-lock iyon para sa pagpasok ni Liling.

Hindi na niya itinirintas ang mahabang buhok. Inipit na lang niya ng malaking hairclip ang alun-along hiblang itim.

“Salamat sa tulong, Lil — ” Napahinto siya nang ang madatnan sa labas ay si Rad.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

Nakatayo ito sa tabi ng bintana habang nakatanaw sa labas. Luminga ito nang marinig siya.

“Kilala ka ni Mr. Balbatog, Myrza,” umpisa nito. “At halatang galit siya sa ‘yo. Ano kaya ang dahilan?”

“Bakit hindi siya ang tanungin mo?” salo niya matapos ang sandaling pagkatigagal.

“Tinanong ko na siya pero hindi ako kuntento sa sagot niya.”

Ikinibit niya ang mga balikat upang ipahayag ang indifference niya.

“Maliwanag na sa akin na naniniwala ka sa kanya, Mr. Velasco. Bakit kailangan pa kitang sagutin?”

Humakbang palapit ang lalaki sa kanya.

“Tutoo bang wala ka ng trabaho dahil pinatalsik ka niya sa grupo n’yo?”

Pagak ang mapait na pagtawa ng dalaga.

“Ako ang umalis nang kusa sa grupo, Mr. Velasco. Hindi ko gusto ang palakad ni Balbatog,” pakli niya.

“Hindi ako interesado sa dahilan, Myrza. Ang gusto kong malaman ay kung wala ka nang trabaho ngayon?”

“Wala pa,” tugon niya. Maikli na ang tono sa iritasyon. “But that’s none of your business!”

Hindi siya nababahalang mawalan ng trabaho. Madali siyang makakahanap ng panibagong grupo na katulad ng kay Balbatog.

“I want it to be my business, Myrza. Aalukin kita ng trabaho,” anito.

Nanlaki ang mga mata ng dalaga.

“Ano’ng trabaho?” panghahamon niya.

“Live-in companion ni Honey.” May hesitasyon sa tono ni Rad. “Alam kong hindi mo linya ang trabahong ganito — but I’m ready to give you a high salary.”

“Ang ibig sabihin, dito ako titira?”

Tumango ang lalaki.

“Magmula nang magkasakit ang asawa ko, nawalan na ng interes sa pag-aaral ang anak ko. Lalo na nang mamatay ito.” Tumingin muna sa malayo bago nagpatuloy.

“She’s only eight years old today pero wala na siyang interes sa buhay. Ang mga kaibigan niya ay grade three na pero siya ay hindi pa nakakatapos ng grade one.”

“Hindi ako qualified sa iniisip mo, Mr. Velasco,” salo niya. Pilit niyang iwinawaksi ang compassion na bumubukal sa kanyang kalooban. “Tama ka nang sabihin mo na hindi ko linya ang trabahong iniaalok mo.”

“Magaan ang loob sa ‘yo ni Honey. Magmula nang makilala ka niya, naging masigla na siya. Nanunumbalik na ang kanyang interes sa mga bagay-bagay na nasa paligid niya.”

Tumalikod si Myrza. Nagpalakad-lakad siya habang minamasahe ng isang kamay ang kanyang batok.

Nagtatalo ang kanyang kalooban at isipan. Ang dapat niyang gawin ay magpakalayu-layo na sa lugar na ito.

Hindi siya dapat ma-attached sa mag-amang ito.

“Tatanggap ka ng malaking sahod, Myrza. I’m willing to pay a high price para lang maging normal uli ang aking anak,” pang-aamuki ng lalaki. Idiniin nito ang tungkol sa mataas na sahod.

Tinimpi ni Myrza ang kanyang pagkapika. Heto na naman ang pag-aalok sa kanya ng pera. Para bang nakatatak sa kabuuan niya na mukhang kuwarta siya!

Humarap siya dito nang matiyak niyang may kontrol na uli siya.

“Paano kung sabihin ko sa ‘yong hindi ako tatanggap ng bayad?”

Bumakas ang matinding pagdududa sa mukha ng lalaki bago naging blangko uli.

“Surely, may gusto kang hinging kapalit?”

Nagkibit siya ng isang balikat.

“Mag-iisip pa ako.”

Kumunot nang bahagya ang noo nito.

“Bakit ayaw mong tumanggap ng pera?”

“Gugustuhin mo bang tumbasan ng pera ang iyong mahal na anak?”

“Ikaw ang pinag-uusapan natin, Myrza.”

“Pero si Honey ang importante sa pag-uusap na ito.”

Ikiniling ng lalaki ang ulo matapos ang matagal na pagtitig nito sa kanya.

“Okey. I got your point. Ano ang hihingin mong kapalit?”

Wala siyang balak humingi ng kapalit ngunit alam niyang hindi siya tatantanan ng lalaki kapag sinabi niya ang tutoo.

“Mag-iisip pa ako,” aniya uli habang umiiwas ng tingin. “Don’t worry, ikaw ang unang makakaalam kapag may naisip na ako!” dugtong niya, sa himig-sarkastiko.

“Kailan ka magsisimula?”

“Sa isang linggo?” suhestiyon niya. Umaasa siyang magbabago pa ang isip ng lalaki.

“Bukas,” pakli ng matatag na tinig. “Ipapahatid kita sa driver ko. At ipasusundo bukas ng umaga.”

“S-sige.”

Naramdaman ni Myrza na parang tinatangay siya ng kung anong puwersa na mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit wala siyang makitang dahilan para lumaban.

Nandito na ang isang pagkakataon na makakagawa siya ng kabutihan sa kapwa — at sa isang batang inosente pa.

Palalampasin pa ba niya?

‘Malay mo, gumanda na ang karma mo kapag natulungan mo si Honey?’ bulong niya sa sarili habang papauwi.

Tinawagan niyang isa-isa ang mga kaibigan nang makauwi siya.

Ngunit pare-parehong walang sumasagot sa bahay nina Alejandra, Jesusa at Ofelia.

Kaya sa kapitbahay na lang siya nakapagpaalam kung saan siya pupunta.

“Aling Melang, baka ho may maghanap sa akin sa mga kaibigan ko — pakisabing nandito na ako sa address na ito.” Iniabot niya ang kapirasong papel na sinulatan niya ng address at telepono ni Rad Velasco.

“Pakitawagan n’yo na rin lang po ako sa telephone number na ito kung may aberya sa bahay ko. Maraming salamat po.”

“Matagal ka bang mawawala?” Sanay na ang matandang babae sa malimit niyang pagkawala sa tirahan.

Hindi sigurado si Myrza pero tumango siya. “Medyo ho.”

“Kasi kung aabutin ng ilang buwan — baka gusto mong paupahan muna sa pamangkin ko ang bahay mo. Darating kasi ‘yon galing sa Guam, kasama ang buong pamilya niya. Nag-aarimuhan sa iuupa sa hotel kaya nagpapahanap ng uupahang bahay.”

BOUGHT BY THE BOSS-11

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.