Bought by the Boss-11

“Mga ilang buwan po ba sila magbabakasyon dito sa Pilipinas?”

“Dalawa hanggang tatlong buwan lang. Kailangan din nilang bumalik agad dahil papasok pa sa eskuwelahan ang mga bata.”

Nagdesisyon nang mabilis si Myrza. Puwede naman siyang magpalipat-lipat sa bahay ng mga kaibigan kung sakaling matapos agad ang trabaho niya sa Velasco Residence.

“O, sige po. Para may tao dito habang wala ako. Hindi malulungkot ang bahay ko. Tawagan n’yo na lang ako kapag dumating na ang pamangkin n’yo, ho?”

“Naku, maraming salamat, Yza. Mamayang gabi, mag-o-overseas call na ako kay Nemia.” Tuwang-tuwa ang matandang babaeng matagal nang nakatira sa lugar na iyon.

On-time dumating ang driver ni Rad Velasco.

“E, sige ho, Aling Miling. Nandito na ang sasakyan na susundo sa akin,” paalam niya sa kausap.

Tinulungan siya ng may edad na lalaki sa pagkakarga ng mga maleta niya sa likod ng kotse.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

“Wala na ba?”

Umiling si Myrza. “Wala na. Halinakayo.”

Pasipul-sipol ang drayber habang nagmamaneho.

“Kumusta si Honey?”

Tila nagtaka ang empleyado sa tanong niya. “Mabuti naman siya. Nang umalis ako ay lumalangoy siya sa swimming pool.”

Natuwa si Myrza sa narinig niya. May improvement na nga yata ang bata nang dahil sa kanya!

“Mahilig palang lumangoy ang batang iyon,” sambit niya, pa-kaswal lang.

Sumulyap uli sa kanya ang kausap bago nagsalita.

“Nagulat nga kami kanina nang magsabing gustong maglaro ni Senyorita Honey. Hindi na nga umalis si Sir Rad upang samahan ang anak sa paglalangoy,” ang mahabang pahayag nito.

Bahagyang tumaas ang mga kilay ni Myrza.

“Maintindi pala sa anak si Mr. Velasco?” Sinadya niyang haluan ng hesitasyon ang tono niya.

“Talagang maasikaso si sir. Pati sa nasirang asawa, labis kung magmahal,” pagmamalaki ng tsuper.

“Aba, isang mabuting lalaki pala si Mr. Velasco!” Hindi nahahalata ng kausap niya na may halong sarkasmo na ang mga salita niya. “Sayang, isa lang ang anak na naiwan sa kanya,” dugtong pa niya.

Umiling-iling ang tila nalulungkot na drayber. “Sampung buwan nang wala si Ma’am Emmy, pero hindi pa rin maka-rekober ang mag-amang iyon. Kawawa naman,” anito.

Nakaramdam ng pagkapahiya ang dalaga. Kahit na medyo mabigat ang loob nila ni Rad sa isa’t isa, hindi maikakaila na tao pa rin ang huli — marunong masaktan.

At marunong ding umibig.

Biglang umilag ang isip niya sa katotohanang iyon.

Ngunit hindi siya dapat magkaroon ng simpatiya sa lalaki. Ang tanging misyon niya ngayon ay si Honey.

‘Kaya?’ pambubuska ng munting tinig sa likod ng utak niya.

Unti-unti niyang napapagtanto na itinatago ni Rad ang kalungkutan sa likod ng kasupladuhan nito.

Nakapikit siya habang naglalakbay ang diwa kaya hindi niya namalayan na nakarating na sila.

“Miss Natividad? Nandito na tayo.”

Napuna ni Myrza na tinawag siya ng drayber sa apelyido.

“Kayo ho ba? Ano hong pangalan n’yo?” usisa niya habang dinadampot ang bag na dumausdos sa sahig.

Nagkamot ng batok ang may edad na lalaki.

“Sa lagay pala, kanina pa tayo nagkukuwentuhan ay hindi mo pa alam ang ‘ngalan ko?”

Ngumiti si Myrza. “Ganoon nga ho,” tugon niya. Kinapa ng isang kamay niya ang doorknob habang nagsasalita.

“Tawagin mo na lang akong Mang Lucio,” tugon nito. “Ako na ang bahala sa mga bagahe mo. Bilin ni sir na papuntahin ka na sa kanila sa oras na dumating tayo,” dugtong nito.

Tumango si Myrza. “Sige ho. Salamat ho,” aniya habang sinusundan ang direksiyong pinanggagalingan ng masasayang tawanan.

Dinatnan niya ang isang masayang tagpo. Naglalaro sa tubig ang mag-ama. Tumitili sa tuwa si Honey habang humalakhak naman sa saya si Rad.

Nag-alangang lumapit si Myrza. Isang pribadong sandali ang nagaganap. Hindi siya dapat manghimasok.

Ngunit namataan siya ng paslit.

“Papa! Papa, si Myrza, o? Dumating na siya! Yehey!” hiyaw ng bata.

Nagdumali itong umahon para lumapit sa kanya, patakbo.

Mas mabagal naman ang pagsunod ng matangkad na lalaki.

Lumambitin sa isang kamay ni Myrza ang paslit habang talun nang talon.

“Akala ko, binibiro lang ako ni Papa. Darating ka pala talaga,” pahayag nito, nakatawa pa rin.

“Good morning, Myrza,” ang pormal na bati ni Rad sa kanya.

Nakangiti pa rin siya nang mag-angat ng mukha para tingnan ang lalaki. Kaya hindi niya alam kung gaano kakislap ang kanyang mga mata habang ang kanyang mga labi ay may matamis na hugis.

Para bang nag-aanyaya…

Nakita niyang tila namangha ito bago nagbalik ang tigas ng ekspresyon.

“G-good morning din, Mr. Velasco,” ganting bati niya. Nagbalik ang hesitasyon niya.

Tumango ng isa ang lalaki.

“Halika. Nakahanda na ang almusal. Sumalo ka na sa amin,” aya nito.

Hinila siya ni Honey kaya napilitan siyang humakbang.

“Oo nga, Myrza. Talagang hinihintay ka namin.”

Nakaupo na sila nang magsalita uli si Rad.

“Let’s have some ground rules first, young lady,” anito sa anak. “Tatawagin mo siyang Miss Myrza.”

Maagap na tumutol si Myrza.

“Pardon me for interrupting, Mr. Velasco,” sabad niya. “Mas magiging kumportable ako kung ‘Yza’ na lang ang itatawag mo sa akin, Honey. At huwag mo na akong pupuin. Bata pa naman ako, e.”

“Payag po kayo, Papa?” tanong muna ng bata sa ama.

Pigil ang tono ng lalaki nang tumugon.

“Well, si Myrza na ang nagsabi. Mas gusto niyang tawagin mo siyang ‘Yza’.”

“Okey!” Pumalakpak si Honey. Muling lumuwang ang ngiti. “Yza, sasalo ka sa amin sa pagkain, ha?”

Tumango si Myrza. Inignora niya ang pagka-disgusto ng lalaki.

“Mukhang maaga kang nagising ngayon, a?”

“Dati naman akong maagang nagigising kaya lang — ”

“Kaya lang — ?” untag niya nang huminto ang bata.

“Kaya lang, wala akong ganang bumangon.”

“Liling, dalhan mo kami ng bagong timplang kape dito,” utos ng lalaki sa katulong.

“Opo, sir,” tugon ng inutusan habang ngumingiti ng pagbati sa dalaga.

Nginitian rin niya ito. Panakaw siyang sumulyap sa lalaki kaya nahuli niyang nakatingin ito sa kanya.

May kakatwang init ang mga titig ni Rad Velasco sa kanya habang kumakain sila.

“Yza, tutoo bang dito ka na titira?” usisa ni Honey.

“Uhm, kung papayag ka,” tugon niya habang sumusulyap sa lalaki.

“Payag na payag ako!”

“May kundisyon lang si Miss Natividad,” bawi ni Rad.

Pigil-hiningang naghintay si Myrza ng kasunod na sasabihin ng lalaki.

BOUGHT BY THE BOSS-12

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age