Bought by the Boss-12

“Ano po ‘yon, Papa?” untag ng bata nang mainip.

“Gusto niyang makita kang nag-aaral,” tugon ni Rad. “O di kaya’y pumapasok na sa school.”

Lumipat sa dalaga ang mga matang bilugan at inosente.

“Pareho pala kayo ni Mama ng gusto, Yza,” sambit nito. “Hayaan mo, mag-aaral uli akong magsulat at magbasa kahit na nasa bahay lang ako.”

Nagsikip ang lalamunan ni Myrza sa pangakong iyon ng bata. Pinilit niyang magsalita.

“Tiyak na magugustuhan ng Mama mo kapag ganyan nga ang ginawa mo, Honey.”

“Sa susunod na pasukan, mag-e-enroll na po ako, Papa,” sambit ni Honey. Seryosong-seryoso ang tono at ang anyo.

Nang mga sandaling iyon, hindi maipaliwanag na kasiyahan ang naghari sa kanyang dibdib.

Gumapang ang mainit na pakiramdam sa kanyang kabuuan na nagwaksi sa malalamig at madidilim na bahagi ng kanyang nakaraan…

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

‘Posible kayang mapawi ang kapangitan ng kahapon?’ tanong ni Myrza sa sarili habang minamasdan nang buong pagsuyo ang bibong paslit sa kanyang harapan.

“You eat faster, Honey. Baka matuyuan ka ng swimsuit sa katawan. Magkakasakit ka,” paalala ni Rad sa anak.

“Opo, Papa.”

Pinanood ni Myrza ang maganang pagkain ni Honey.

Parang kailan lang nang unang makasalo niya ito sa mesa. Tamilmil at tila walang kagana-gana sa pagkain.

Parang hindi kapani-paniwalang si Honey ang walang siglang bata na kasama nilang nanood ng sine nung nakaraang araw.

“Liling, paki-asikaso si Honey,” utos ng lalaki sa katulong na nakabantay lang sa di-kalayuan.

“Opo, sir.” Lumapit si Liling sa silya ng bata. “Halina po kayo, Senyorita Honey.”

Buong giliw na ngumiti ang batang amo.

“Puwedeng ‘Honey’ na lang ang itawag mo sa akin? Atsaka, huwag mo na akong pupuin. Tutal, bata pa naman ako, e.” Ginagad nito ang sinabi ni Myrza kanina.

Sabay na napatingin sina Liling at Myrza kay Rad. Hinihintay nila ang magiging reaksiyon nito.

Halata ang pagkabigla ng lalaki ngunit nakabawi agad ito.

“Wala namang masama sa gusto niya, Liling. Magmula ngayon, wala nang tatawag kay Honey ng ‘senyorita’.” Binalingan nito ang anak. “Iyan ba ang gusto mo, Honey?”

“Opo, Papa,” ang maagap na tugon nito. Tumayo na ito upang sumama sa katulong. “Tayo na, Ate Liling.”

Sinundan nila ng tingin ang dalawa.

Si Rad ang unang bumasag sa kumakapal na katahimikan sa pagitan nila.

“Ganyan kalaki ang nagiging impluwensiya mo sa anak ko, Myrza,” anito. Mabigat ang tono.

Luminga siya sa dako nito. “You don’t like it?”

Bumuntonghininga ang lalaki. Para bang nag-aalinlangan sa itutugon.

“Puwede mo akong paalisin dito, kahit na anong oras, Mr. Velasco,” patuloy niya.

“Bakit naman kita paaalisin? Maganda naman ang mga nakikita kong resulta kay Honey. Naging masigla at masayahin na uli siya. Nagkaroon na siya ng interes sa pag-aaral. At naging magalang na siya.”

“Hindi naman siya bastos dati, a?” pagtatanggol niya sa paslit.

Umiling-iling si Rad.

“Hindi nga, pero ngayon ko lang napansin na parang abnormal nga ang pakikitungo ng mga tauhan ko sa bata,” buntonghininga nito. “Sobra ang paggalang nila sa anak ng amo nila,” dugtong pa.

“Nagawan na ng remedyo ni Honey kaya wala ka nang dapat alalahanin.”

“Wala na nga. And thanks to you.” Ngumiti nang natural si Rad Velasco sa kanya.

Napakurap si Myrza. Hindi siya makapaniwalang tutoo ang nakikita niya.

“Uh, w-walang anuman…”

Dali-dali siyang nagbaba ng tingin. Hindi siya dapat magayuma ng makisig na lalaking ito! utos niya sa sarili.

“Napag-isipan mo na ba kung ano ang gusto mong ibayad ko sa ‘yo?” untag ng lalaki nang hindi na siya umimik uli. Tila lumipas na ang giliw nito sa kanya.

“S-sasabihin ko na lang sa ‘yo kapag may naisip na ako.”

“Nabanggit sa akin ni Mr. Balbatog na may degree ka raw sa Mathematics?”

Napamaang si Myrza.

“Kailan mo nakausap si Mr. Balbatog?” Tiningnan niya nang diretso ang kaharap. Biglang nawaksi ang lahat ng pangingimi niya.

“Kagabi. Tumawag siya dito,” tugon ng lalaki. Nakatingin din ito sa kanya nang mataman. “May sinasabi siya tungkol sa iyong nakaraan, Myrza.”

Hindi makapagsalita ang dalaga.

“Dati ka raw — ”

Nabitin ang sasabihin ni Rad nang may lumapit na isang katulong na babae.

“Sir, excuse me po. May tawag po kayo galing sa inyong sekretarya.”

Dala nito ang isang cellular phone na nakalagay sa isang maliit na tray na yari sa alumino.

Pigil-hininga si Myrza. Kunwa’y kalmado lang siya habang hinihintay ang pagbabalik ni Rad sa pinag-uusapan nila.

Hindi niya maiwasan ang mapakinggan ang sinasabi ng lalaki sa empleyadang nasa opisina nito.

“Pakisabi na lang sa mga kliyente natin diyan na hindi ako puwedeng magpunta ngayon. I promised this day to my child. Alam mo ‘yan, Amy, hindi ba?”

Tumahimik ito habang pinakikinggan ang katwiran ng kausap sa kabilang linya.

“Okey, ganito na lang,” suhestiyon nito. “Sabihin mo sa kanilang bukas na lang kami magkikita-kita diyan.”

Luminga si Myrza sa itaas, kungsaan nagsisipaglaro ang mga ibong maliliit. Habang ang kanyang mga pandinig ay nananatiling nakatutok kay Rad.

“Kapag may nagpumilit, ignore him. Hayaan mo siyang umalis. Walang kuwentang tao ang hindi makaintindi na importante ang isang araw para sa isang bata!”

Palakad-lakad si Rad Velasco habang puno ng tensiyon ang tono at kilos.

“Goodbye, Amy. I hope, this will your last call to me today!” Pagalit na ang patapos na pagsasalita ng lalaki.

Naramdaman niyang sa kanya na naman nakatutok ang mga matang malalalim kaya lumingon uli si Myrza sa gawi nito.

“Where are we?” tanong nito sa kanya. Medyo galit pa rin ang tinig nito.

Gayon na lang ang tuwa ng dalaga nang mapagtantong nakalimutan na ng lalaki ang sasabihin sana nito kanina.

“Nagpapaalam ka na sa akin para makapagpalit ng damit, Mr. Velasco,” pahayag niya. Walang kagatul-gatol ang kanyang tono para pagdudahan ng lalaki.

“Okey.” Tumango ang lalaki habang tumitindig. “Sumabay ka na sa akin, Myrza. Para maihatid kita sa magiging silid mo.”

Hindi ang unang guestroom na ipinagamit sa kanya ang ibinigay na kuwarto sa kanya.

“Malapit sa silid ni Honey ang isang ito,” pahayag ni Rad habang itinutulak pabukas ang lahat ng mga bintanang nakatanaw sa swimming pool sa ibaba.

BOUGHT BY THE BOSS-13

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age