Bought by the Boss-13

“Do you like this room?” tanong ng lalaki.

Tumango si Myrza habang nagmamasid sa paligid.

“This is a very nice room, Mr. Velasco,” sambit niya.

“Magustuhan mo kaya ang trabaho mo rito sa amin?”

Luminga siya sa lalaki.

“Siyempre naman,” tugon niya. “Paminsan-minsan, maganda rin ang napapaiba ng linya sa trabaho para hindi mawawala ang gana. Doing magic can also be boring,” dagdag niya, sa himig-pabiro.

“Paano kung magkaroon ka na ng gana? Iiwan mo na lang kami?” tanong ni Rad.

Hindi makasagot si Myrza.

“Never mind. Don’t answer that. Alam naman nating dalawa na temporary ka lang dito.” Si Rad ang tumugon sa sariling tanong.

Saka lang uli nakahinga si Myrza. Ngumiti lang siya nang pilit bago tumalikod upang kunwa’y tumanaw sa labas ng bintana.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

Tumikhim ang lalaki. “No comment, Myrza?”

Umiling ang dalaga. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng lalaki.

“I’ll stay here for two to three months only, Mr. Velasco. No more,” pahayag niya. “Mayroon na akong natanguang trabaho pagkatapos ko dito.”

“Trabaho lang pala si Honey para sa ‘yo?”

Tumuwid ng tindig si Myrza bago humarap sa lalaki.

“I prefer to think her as that — para hindi mahirap iwanan when the time comes.”

Humakbang palapit sa kinatatayuan niya si Rad.

Hindi niya nailagan ang mga kamay nitong humawak sa mga balikat niya.

“And yet, ayaw mong tumanggap ng bayad,” pakli nito. “I wonder, ano kaya ang gusto mong maging kapalit?”

“You’ve been harping on that note eversince we’ve met!” bulalas niya. “Tell me, Mr. Velasco — mukha ba akong pera? Hugis-piso ba ang mga mata ko?”

Tinitigan siya ng lalaki. Isang masidhing paraan ng pagtitig.

“No, you don’t look like that,” anito, halos pabulong. “You look desirable…”

Napakurap ang dalaga sa narinig. Bigla ang pagbabago ng direksiyon ng usapan.

Nalito tuloy siya…

‘Ows?’ panunuya ng munting tinig sa loob ng utak niya.

“May gusto ka ba sa akin, Myrza? Ako ba ang gusto mong maging kapalit ng tulong mo sa aking anak?”

Nag-iba ang pakiramdam niya nang mga sandaling iyon.

Bumagal ang takbo ng utak niya.

Bumigat ang mga biyas niya.

Para bang nagpapatianod na lang…

Kaya nang yakapin siya ng lalaki at hapitin nang husto palapit sa matipunong katawan, hindi siya agad nakatutol.

“A-ano’ng sinabi mo?” tanong niya nang mapagtanto na ang ibig sabihin ng mga salita ni Rad kanina.

Idinampi ng lalaki ang mainit na bibig sa kanyang mga labing nanginginig.

“Ako ba ang gusto mong kapalit, Myrza?” anas nito habang sinasapo ng mga palad ang kanyang puwitan. Upang lalo pa siyang hapitin…

Naumid ang dila ng dalaga — hindi dahil sa tinuran ng lalaki — kundi dahil sa nakakakuryenteng sensasyon na idinulot ng paggiyagis ng matitigas na kalamnan sa kanyang kalambutan.

“O-of course not — ” tanggi niya, pautal pa, dahil walang puwersa ang kanyang tinig.

‘Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito!’ bulalas niya sa kanyang sarili. ‘Parang nawawala ang lahat ng lakas ko!’

Gumapang ang mamasa-masang halik sa kanyang leeg. Sinakop ang kanyang teynga. Dahilan para madoble ang lakas at ang dami ng mga sensasyon na gumugupo sa kanyang katinuan.

“I’ll not refuse you, Myrza. You have something that turns me wild and wanting,” bulong ng lalaki, habang hinahagkan ang kanyang balikat na unti-unting inilalantad ng mga daliring eksperto sa pag-aalis ng kasuotang pambabae.

Nagsimulang bumangon ang panic sa kanyang kalooban. Ngunit wala siyang maapuhap na pagtutol sa kanyang mga biyas.

Wala na ang kontrol sa kanyang utak. Nasa kanyang katawan na…

“Hindi ako tatanggi sa tuksong inihahain mo,” patuloy ng kaniig.

Nagiging mapangahas na ang mga daliri nito. Hinahaplos na ang mga pribadong kalambutan niya.

“Ngayon lang uli ako nakaranas ng ganito,” dugtong pa.

‘Ako rin,’ anang kanyang sarili. ‘Ngayon din lang ako nakaranas ng ganito…!’

Napapitlag si Myrza nang maramdaman ang magagaan na pagkagat ng mapuputing ngipin sa kanyang punong teynga.

Ginising ang natutulog na kamalayan niya.

Para bang naging usok na tinangay ng hangin ang kanyang mga inhibisyon.

“Eversince my wife died, I thought I’d lost interest in living!” ang pabulalas na bulong nito, habang pinapangko siya ng matitipunong bisig.

Namumungay ang mga mata nila habang nakatitig sa isa’t isa.

Hindi makapaniwala si Myrza na nagiging sunud-sunuran siya sa lalaking ito.

Kailan lang niya nakilala si Rad Velasco ngunit para bang pag-aari na nito ang kanyang buong pagkatao.

Ang kanyang ngayon at ang kanyang bukas…

‘Paano ang kahapon niya?’ untag ng konsensiya niya.

Lumakas nang lumakas ang pagkabog ng dibdib ni Myrza.

Bumilis nang bumilis ang pagragasa ng dugo niya.

Hanggang sa halos wala na siyang mawawaan sa tinatakbo ng kanyang utak.

“Oh, Myrza, you’re a kind of magic! You made me feel alive again,” anas ng paos na boses ng lalaki sa sugpungan ng leeg at balikat niya. “I didn’t expect to be aroused like this again!”

Hindi magawang paglabanan ng dalaga ang umaalimpuyong uli-uli ng nagising na sensuwalidad. Tila ba natunaw nang lahat ang kanyang katinuan. Wala na siyang maapuhap na katwiran.

“Rad, t-tama ba ang nangyayaring ito — ?” Kinuwestiyon niya ang moralidad ng mga nagaganap sa kanilang dalawa ngunit wala rin naman siyang maapuhap na kasagutan.

Ngayon lang nakaramdam ng mga ganitong klaseng pagkapukaw si Myrza.

Nanatili siyang inosente sa mga bagay na nag-uugnay sa mga lalaki at babae dahil hindi siya nagkainteres na alamin ang mga iyon.

Ngunit ngayong nararanasan na niya ang kakaibang luwalhati na dulot ng mga labi at palad ni Rad Velasco sa kanyang katawan, parang ibig niyang magsisi.

Hindi niya tuloy alam kung ano ang dapat niyang gawin upang ipadama sa lalaki ang kanyang nararamdaman.

Ni hindi na sumagi sa kanyang isip ang tumutol sa lahat ng ginagawa ng katalik. Tuluyan na siyang nakakalimot.

“Oh, Myrza, Myrza…” sambit ng kaniig niya. “What is more right than this glorious feeling?”

Tinupok ng nag-aapoy na mga halik ang kanyang dibdib. Dinarang ng nagbabagang mga palad ang kanyang mga hita.

“Oh, Rad…!” Napasinghap siya nang magsimulang matunaw ang kanyang katauhan.

BOUGHT BY THE BOSS-14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.