Bought by the Boss-14

At nang matapos matunaw, ang pakiramdam ni Myrza ay muli siyang nabuo…

“I want you, I want you…” Halos padaing na ang pagsasalita ng lalaki. Para bang nahihirapan na.

At nais ni Myrza na mapawi ang paghihirap na iyon.

“Oh, Rad, I want you, too,” sambit ni Myrza, paungol. Halos hindi niya makilala ang sariling boses.

Pinilit niyang iangat ang mabibigat na talukap upang magkausap ang kanilang mga mata.

Umangat ang isang kamay niya upang haplusin ang pawisang noo ng lalaki.

Habang nagniniig ang kanilang mga isipan, nagiging isa ang kanilang mga kaluluwa.

Walang kamalay-malay si Myrza na nahuhulog na siya nang buung-buo sa malalim na balon ng atraksiyon.

“Myrza?”

Halos wala sa loob niya nang tumango ang kanyang ulo sa piping katanungan na kalakip ng pangalan niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

“Oo, Rad,” tugon niya habang niyayapos nang mahigpit ang matipunong leeg. “Angkinin mo ako…”

“Oh, Myrza, Myrza!” Napuno ng naglalagablab na pagkasabik ang buong paligid.

Nagmistulang mga bulang biglang naglalaho ang kanilang mga saplot. Natagpuan na lang niyang wala nang kasuotan ni isa ang kanilang mga katawan.

Napapikit siya nang mariin nang magsimulang dumagan ang buong bigat ng kaniig sa kanya.

Kinagat niya ang ibabang labi nang mag-umpisa na ang nakatakdang kaganapan.

‘I am letting a complete stranger make love to me!’ bulalas niya sa sarili. Tila hindi pa rin makapaniwala.

‘Bakit ko hinahayaang mangyari ang ganito?’ Umalingawngaw sa lahat ng sulok ng utak niya ang mga katagang iyon.

Ngunit huli na nang mahimasmasan siya. Naging lubos na ang pag-angkin ni Rad Velasco sa kanya.

At ang lahat ng mga hesitasyon na sumisibol sa kanyang isipan ay tuluyan nang naglaho.

Biglang napahinto sa paggalaw ang lalaki matapos maramdaman ang di-napigil na pagpitlag ng kanyang katawan.

“Myrza! You’re — Bakit hindi mo sinabing — ?” Paus na paos ang boses ng lalaki.

“Ssh… please, huwag ka nang magsalita.”

Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga biyas. Binura niya ang paralisasyon na idinulot ng makirot at unang sabik na ulos.

“Just make love to me, Rad!”

A, tuluyan na niyang nilimot ang realidad! Sa isang katulad ni Myrza, minsan lang dumarating ang ganito katamis na mga sandali.

Buong pagpapaubaya ang inihandog niya sa lalaking nagdala sa kanya sa pinakarurok ng kasukdulan na maaaring marating ng dalawang nilalang na nagniniig.

Sabay nilang nilipad ang matayog na kalawakan upang kaipala’y pasyalan ang mga bituin!

“Myrza?” Ang malalim na boses ni Rad ang bumasag sa makapal na katahimikang bumalot sa kanila matapos ang pambihirang karanasan.

Napilitan siyang magbalik sa realidad. Dumilat siya upang tingnan ang lalaking nakatunghay na sa kanya.

Puno ng pag-aalala ang mukha nito.

“We didn’t use any protection! What if you got pregnant?”

Gusto sana niyang namnamin pa ang napakasarap na pakiramdam na sumasakop sa kanyang kabuuan ngunit hindi siya pinagbigyan ng lalaki sa kanyang sikretong kahilingan.

Bumuntonghininga si Myrza.

“Hindi ako fertile, Rad,” pahayag niya sa malumanay na tono. Medyo paos pa rin ang kanyang tinig.

Nawala ang kunot sa noo nito. “Are you sure?”

Tumango ang dalaga. Sigurado siya dahil tinandaan niya ang mga diskusyon tungkol sa reproduksiyon ng tao nang ituro ang paksa sa kanila noon.

Pinilit niyang ingiti ang mga labing may bahagyang pamamaga dahil sa maririing paghalik nito kanina.

Muling nahiga ang lalaki sa tabi niya. Nakapulupot sa kanya ang isang braso at nakadantay naman ang isang hita sa kanyang beywang.

“Hindi ako makapaniwalang may nangyari na sa atin ngayon, Myrza. We don’t even like each other,” sambit nito. “Sa unang pagkikita pa lang natin noon, sinabi ko sa sarili ko na hindi kita gusto.”

Parang may dumunggol na matigas na bagay sa kalooban ng dalaga.

Ngunit hindi siya nagpakita ng naturang reaksiyon. Nanatiling neutral ang kanyang ekspresyon.

“Wala ka bang masasabi?” tanong ng lalaki nang humaba ang katahimikan.

Umiling si Myrza. Papilig.

“A-ano naman ang puwede kong sabihin?”

Napatitig sa kanya ang lalaki. Tumagilid ito para humarap sa kanya.

Nakapatong sa iisang unan ang kanilang mga ulo. Ilang pulgada lamang ang layo ng kanilang mga mukha sa isa’t isa.

“Mali ba ang naramdaman ko kanina, Myrza? Ako ang unang lalaking nakaangkin sa ‘yo, hindi ba?” May bahid na ng hesitasyon ang tono ni Rad.

Gusto na sana niyang magsinungaling para mawala na ang guilt complex ng lalaki ngunit hindi niya magawa.

“Ikaw ang unang lalaki, Rad,” pahayag niya. “But what’s the big deal about it? There’s always a first time.” Tumabing ang mga pilikmata niya at kumibit ang isang balikat.

“At nagpapasalamat ako sa ‘yo dahil hindi gaanong naging uncomfortable and messy ang first experience ko.” Sinadya niyang maging flippant ang kanyang tono.

May sumaging bakas ng disappointment sa mga mata ng lalaki bago tumabing rin ang mahahabang pilikmata nito para ikubli ang anumang iniisip.

“You’re welcome if you’re really thanking me, Myrza,” tugon naman nito. “Even though I know I hurt you!”

Hindi natiyak ni Myrza kung may halong sarkasmo ang huling tinuran ng kaharap dahil bumalikwas na ito ng bangon. Naupo ito sa gilid ng kama habang dinadampot ang mga saplot na nagkalat sa sahig.

Nasipat niya ang mga munting laro ng matitikas na kalamnan nito bago iniabot sa kanya ang pantalon at blusa niya.

“Magbihis ka na, Myrza. Baka hinahanap na tayo ni Honey,” utos nito habang nagsusuot ng swimming shorts at t-shirt. Kaswal ang mga kilos nito habang nagbibihis.

Tumalima siya. Kahit na nananakit ang ibang bahagi ng katawan niya, pinilit niyang bumangon.

Tumikhim ang lalaki bago nagsalita uli.

“I want to apologize for seducing you, but I don’t really regret what I did. Besides, alam kong mauulit pa ang tagpong ganito.” Huminga ito nang malalim nang hindi siya umimik.

“Sumunod ka na sa akin paglabas ko rito, Myrza.” Pautos iyon na para bang sigurado si Rad na susundin niya agad ang anumang naisin nito.

Na tutoo naman.

‘Do you regret what happened?’ tanong niya sa sarili.

Kinitil ni Myrza ang hinanakit na bumabangon sa kanyang kaibuturan. Ni hindi man lang siya inalo ng lalaki gayong alam naman na nasaktan siya.

BOUGHT BY THE BOSS-15

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.