Bought by the Boss-15

Ngunit wala siyang magagawa kundi ang magsawalangkibo na lang dahil kung magiging matapat siya sa sarili…

Tama si Rad nang sabihing ito ang nanaisin niyang maging kapalit ng pagpayag na maging live-in companion ni Honey!

Sana lang, hindi siya gaanong magsisi bandang huli…

Tuluyan nang nabawi ni Myrza ang nawalang wisyo nang makapaghilamos siya ng malamig na tubig sa banyo.

Hindi siya makatingin nang diretso sa kanyang sarili sa salamin. Nakatitig sa kanya ang mga matang nang-uusig.

‘Paano na ngayon, Myrza?’ tanong niya sa sarili.

‘We didn’t use any protection! What if you got pregnant?’

Tinuya siya ng mga salitang sinambit ni Rad matapos humulas ang epekto ng nakahihibang na pagnanasa. Parang ibig nitong pagsisihan ang namagitan sa kanila.

Na binawi naman ng mga katagang — ‘I want to apologize for seducing you, but I don’t really regret what I did.’

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

Ni wala rin siyang maramdamang regret kahit hindi na buo ang kanyang dangal.

‘Dangal?’ panunuya ng isang sarili niya.

Niyapos ni Myrza ang sarili nang magsimulang mag-init ang kanyang katawan. Isipin pa lang na malalasap niyang muli ang walang katulad na kaligayahan — gusto na naman niyang makalimot!

‘Besides, alam kong mauulit pa ang tagpong ganito.’ Isang pangako iyon na nanggaling kay Rad.

Dapat ba siyang matuwa sa interes na iniuukol ng lalaki sa kanya?

Sa unang pagkakataon sa buhay niya, ibig iwaksi ng dalaga ang kanyang utak.

Ayaw na muna niyang mag-isip. Ibig muna niyang magpatangay at magpaalipin sa kanyang mga emosyon.

‘Umiibig na ba ako sa lalaking iyon?’

Ipinilig ni Myrza ang kanyang ulo. Ilang ulit.

Ngunit hindi niya magawang iwaksi ang damdaming natuklasan.

Nagdumali siyang lumabas ng banyo. Tila nagiging kumplikado na nang husto ang sitwasyon, gayong napaikling panahon pa lang silang magkakilala ni Rad.

Huli na para pagsisihan ang pagiging easy-to-get niya!

Pero kay Rad Velasco lang siya nagkaganito.

At tama lang sigurong magkaroon siya ng curiousity para kilalanin pa nang husto ang lalaking nag-aalok ng pisikal na relasyon…

“Myrza, huwag kang hibang!” ang pagalit na wika niya sa sarili habang padaskol na itinatali ang mahabang buhok.

Nanginginig ang mga daliri niya kaya hindi magkandatuto sa pagtitirintas.

‘Wala kang kakayahang umibig dahil wala naming matinong lalaki ang iibig sa isang katulad mo!’

Inulit-ulit niya ang matitigas na salitang iyon sa loob ng utak bago siya lumabas ng kuwarto.

Paglalaro ang nasa agenda ni Honey. Kaya naglaro silang dalawa maghapon.

Saglit na naitulak ni Myrza sa likod ng isipan ang pagkalitong idinulot ng ama nito.

Nakatulong din ang pag-iwan sa kanila ni Rad upang magtungo sa library.

“Honey, nasa library lang si Papa. Kapag may kailangan ka, puntahan mo na lang ako doon, ha? Maiiwan ka muna kay Yza, okey lang?” ang kaswal na paalam ng lalaki sa anak kanina.

Namula pa nga nang bahagya ang mga pisngi ni Myrza nang marinig sa mga labi ni Rad ang palayaw niyang ibinigay sa bata.

Tila walang nakapansin sa pagkapahiya niya. Nang tumingin uli sa kanya si Rad, balik na uli sa normal ang ekspresyon niya. Tumango ito ng isa sa direksiyon niya bilang paalam.

“Yza, nagugutom na ako. Puwede ba tayong kumain?” tanong ni Honey habang tumatakbo palapit sa kanya. Iniitsa nito sa damuhan ang hawak na bola.

Napigil sa paglipad ang isip niya.

“G-ganoon ba? Mabuti’t nagugutom ka na. Halika, pumasok na tayo sa bahay. Hihingi tayo ng meryenda kay Liling,” aya niya rito.

Humawak sa kamay niya ang paslit habang naglalakad sila patungo sa gawi ng kusina.

“Naku, tiyak na matutuwa si sir!” bulalas ni Liling.

Masaya ang ngiti nito habang nanonood sa maganang pagkain ni Honey.

“Nagkagana siyang kumain dahil sa paglalaro,” aniya.

“Nilalaro din namin siya pero wala kaming magic sa bata,” tugon naman ni Liling, may himig papuri.

“Naikuwento niya sa akin ang tungkol sa pagkikita n’yo sa mall. At ang tungkol sa hairclip at bulaklak. Pati ang panonood n’yo ng sine.”

“Nagkataon lang na naging masigla siya nang dumating ako, Liling.”

“Kuu, napaka-humble mo naman, Myrza,” bawi ng kausap. “Talagang iba ang epekto mo sa batang ‘yan.”

“Ngayon lang siguro siya nakakita ng isang lady magician na pumayag maging temporary yaya.”

“Mabuti nga, napapayag ka ni sir na dumito muna. Ngayon lang nangyari na nagkainteres sa ibang babae ang batang ‘yan. Aba’y hindi pumuwede ang mga propesyonal na governess kay Honey noon,” patuloy pa nito.

Nailang si Myrza dahil parang si Rad ang natukoy nang banggitin ni Liling ang tungkol sa kawalan ng interes ng bata sa ibang babae.

Halatang-halata na kaya ang atraksiyon na nadarama niya para kay Rad? tanong niya sa sarili habang sumisimsim ng orange juice na ibinigay sa kanya ng katulong.

“Ate Liling, pahingi pa ng hotdog,” hiling ng bata.

Taranta agad na lumapit dito ang katulong.

“Gusto mo pa? Naku, oo, maraming niluto ang Ate Liling para sa ‘yo. Heto, o, tusukin mo ng tinidor. Ayan. Masarap ‘yan.”

“Opo,” tugon ng bata habang dinadampot ang baso ng gatas.

Habang pinapanood ni Myrza ang maganang pagkain ng paslit, naaalala niya ang kanyang sarili nung ganitong edad siya.

Pinagsisilbihan din siya nang husto nina Gin at Ver kapag may ipagagawa sa kanyang pandurukot o pagnanakaw…

“O, ayan. Kain nang kain, anak. Mamayang gabi, magpupuyat ka na naman. Walang tao sa malaking bahay na nasa kanto. Nagbakasyon sa probinsiya. Bubuksan mo ang lock ng pinto doon para madalaw natin ang loob niyon, ha?” pang-uuto ng dalawang tomboy sa kanya.

Hindi niya napigil ang managhili kay Honey.

Ano kaya ang pakiramdam ng pinapakitaan ng pagmamahal na walang hihinging kapalit?

Dumating si Rad sa tagpong iyon.

At nagkatutoo ang prediksiyon ni Liling.

Bumadha ang matinding kasiyahan sa mukha nito nang makita ang anak na nakadulog sa mesa ng kusina.

“Aba, mukhang may bisita si Liling, a?” pagbibiro nito habang papalapit sa anak.

“Sino ba ang maliit na binibining ito? Napakagaling naman. Mahilig pala sa gatas, ha?” Puno ng pagmamahal-ama ang masuyong tono ng lalaki.

Lalong nagsikip ang dibdib ni Myrza.

‘Naiinggit ako sa bata!’ pag-amin niya sa sarili habang pinipigil ang pagbalong ng luha sa mga mata. ‘Hindi dapat ito!’

BOUGHT BY THE BOSS-16

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age