Bought by the Boss-16

Humagikhik nang malakas ang bata. “Ay, ang Papa. Hindi ako nakilala! Ako po si Honey,” tugon nito.

“Honey! Ikaw nga ba ‘yan?” Kunwa’y nagulat talaga si Rad. “Hindi kita nakilala. May bigoteng puti ka na kasi!” panunukso nito habang tumatawa nang malakas.

Ginusot ng ama ang buhok ng anak bago humalik sa munting noo.

Hindi na nakatiis si Myrza. Patalilis siyang lumabas upang sa hardin mag-apuhap ng kontrol sa kanyang sarili.

Naglakad siya nang naglakad hanggang sa makarating siya sa pinakadulong bahagi ng bakuran.

Kaninang naglalaro sila ni Honey, napansin na agad niyang maalaga ang mga hardinero ni Rad Velasco.

Ultimo ang kasuluk-sulukan ng hardin ay alaga sa linis. Nakagupit ang mga damo, pati ang mga halaman. Ang mga puno ay may pungos sa mga sanga kaya may korte.

Dinukot niya sa bulsa ang kanyang relo upang tingnan kung anong oras na. Alas singko kinse na pala.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

Maya-maya lang gabi na naman. Matatapos na ang araw na ito.

Magiging bahagi na rin lang ng kahapon…

Naupo siya sa paanan ng isang malaking punongkahoy at sumandal sa baku-bakong ugat na umalsa na mula sa lupa. Tumitig siya sa mga dahon na nakapalamuti sa mga sangang nakalawit.

Pilit niyang binubura ang pagkasabik sa kanyang kalooban. Ayaw niyang umasa sa kislap ng pangako na nasa mga mata ni Rad nang sumulyap ito sa kanya kanina.

A, nakabitin siya sa balag ng alanganin!

Ayaw niyang umasa pero umaasam siya.

Hanggang kailan kaya siya magiging baliw?

“Myrza! Myrza, nasaan ka? Hinahanap ka ni sir!” hiyaw ng boses ni Liling sa di-kalayuan.

Dali-daling tumayo si Myrza.

“N-nandito ako, Liling,” tugon niya sa malakas na tinig.

“Bigla ka na lang daw nawala,” paliwanag ng katulong na humihingal. “Akala namin, nagmadyik ka na naman.”

Ngumiti lang ang dalaga sa pagbibirong iyon ng kaharap.

“Pasensiya ka na. Napagod ka tuloy. Tapos na bang kumain si Honey? Sasamahan ko na siyang magpalit ng damit.”

Iniba niya ang direksiyon ng usapan habang nagpapauna sa paglalakad pabalik sa bahay.

“Ikaw ang kailangang magpalit ng damit. Sabay daw kayong maghahapunan ni Sir Rad,” pakli ng kausap.

Hindi na umimik si Myrza. Nawala na kasi ang boses niya.

Nasalubong nila si Rad sa hardin. Pormal ang anyo nito. Ngunit ngumiti nang bahagya kay Liling.

“Inaantok na si Honey. Hindi na siguro ‘yon maghahapunan ngayon. Busog na raw siya. Pakitulungan mo na siyang maglinis ng sarili niya.”

“Opo, sir.” Sumulyap muna ang katulong kay Myrza bago tumalikod.

Saka lang niyang natiyak na halata na ng iba ang lihim na relasyon nila ni Rad.

Paano’y talaga namang kapansin-pansin ang intimacy sa mga sulyap at titig ng lalaki sa kanya.

Nagpatuloy sa paglakad ang dalaga. Nais niyang makalayo sa lalaking ito.

Ngunit maagap siyang nahawakan ni Rad sa isang braso.

“Come, ihahatid na kita sa kuwarto mo.”

Lumingon siya rito bago pairap na binawi ang tingin.

“Huwag na, Mr. Velasco. Don’t forget what happened earlier — nung inihatid mo ako sa kuwarto,” paalala niya. Pormal ang kanyang tono.

Humigpit ang pagkakapulupot ng mga daliri ni Rad sa bisig niya nang tangkain niyang kumawala.

“I could never forget it, Yza. Pinilit kong magtrabaho kanina pero ikaw lang ang nasa isip ko,” pag-amin ng lalaki, halos pagalit.

Nilunok ni Myrza ang bikig sa lalamunan niya. Ibig niyang ikubli ang sumusulak na pagkasabik mula sa kanyang kaibuturan.

“A-ang ibig mong sabihin, gusto mong maulit ang ginawa mo kanina?”

Isang malalim na buntonghininga ang unang tugon ng lalaki.

“I couldn’t think straight anymore,” pagtatapat nito.

May bahid na rin ng pagkalito ang malalim na tinig.

“Ginagamitan mo ba ako ng mahika, Myrza? Naalala ko ang sinabi ni Balbatog. Marunong kang manghipnotismo. Ganoon ba ang ginagawa mo sa akin? At sa aking anak?”

Napatigagal ang dalaga.

“G-ganyan ang iniisip mo sa akin?” bulalas niya. Hindi makapaniwala. “Pagkatapos ng — ng ginawa mo sa akin?”

Tinitigan siya ng lalaki. Sinusuri ang kanyang katapatan. Inaarok ang kanyang sinseridad.

“Ngayon lang nangyari sa akin ang ganito, Myrza,” salo nito sa tonong nangangatwiran — at napapamaang.

“I was never this impulsive and uncontrollable before. Even with my late wife, I was always sensible and sane. I never did something without prior planning — and our lovemaking was unplanned!”

“I — I can’t believe this conversation!” pakli ni Myrza. Tumitig siya nang matagal sa lalaki.

“Kung iniisip mong mayroon akong binabalak na masama sa inyong mag-ama — mas maganda sigurong umalis na lang ako dito,” dugtong niya.

“No!”

Pareho pa silang nabigla sa halos pagigil na pagtutol ng lalaki.

Si Rad ang unang nakabawi.

“Ano’ng klaseng babae ka, Myrza? I took your virtue, but you didn’t seem to care. Parang walang kuwenta ang dangal mo para sa ‘yo!” May pang-uusig sa matigas na boses ng lalaki.

Pumiksi ang dalaga. Malakas. Nasorpresa ang may bihag sa braso niya kaya nagawa niyang lumaya.

“Ano ba ang inaasahan mong gagawin ko? Umiyak? Mawala sa sarili?” ganting pang-uusig niya.

“O gusto mong bayaran na naman ako para mawala na ang gumugulo sa konsensiya mo?” pananalakab niya.

May gumapang na pamumula sa mukha at leeg ng kaharap kaya nasiguro niyang tama ang hula niya.

Nakatitig pa rin sa kanya ang lalaki ngunit nabawasan nang bahagya ang panunuri sa mga mata nito.

Humapdi ang kalooban ni Myrza ngunit ikinubli niya ang nadarama.

“Okey,” patuloy niya. “Kung ikagaganda ng pakiramdam mo, tatanggapin ko kung magkano man ang ibabayad mo sa dangal ko,” pahayag niya bago pa siya makapag-isip na maigi. Hindi niya itinago ang sarkasmo sa kanyang tinig.

Hindi agad nakahuma ang lalaki sa tinuran niya.

“Huwag mong pababain ang sarili mo, Myrza!” anito, nang makabawi.

“Hindi ako ang nagpapababa — ikaw!” salo niya. “I gave you a gift! And a sincere thank you is enough for me!”

Nagtunggali ang kanilang mga isipan nang magtagis ang kanilang mga mata.

Bumuntonghininga si Rad.

“Yes, I guess, you’re right. I’m sorry,” wika nito. Medyo mababa na ang tono. “Shall we begin again?”

Napamaang ang dalaga.

“W-what do you mean?” Hindi niya inaasahan ang pagpapakumbaba sa lalaking ito.

“Puwede tayong magsimula uli, Myrza,” pahayag nito.

BOUGHT BY THE BOSS-17

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.