Bought by the Boss-18

Ngunit hindi naman dapat ang tila nagseselos na attitude ni Rad.

Wala naman silang malinaw na relasyon…

Wala naman silang commitment sa isa’t isa.

Their relationship was very casual.

Ni hindi siya binigyan ng kasiguruhan ng lalaki na magtatagal silang dalawa.

Napa-buntonghininga na lamang si Myrza habang itinitiklop ang hawak na libro.

Maingat niyang isinauli iyon sa bookshelf. Mabibigat ang mga hakbang niya nang umakyat sa hagdanang bato.

Pagdating niya sa kanyang silid, wala pa si Rad.

Hindi pare-pareho ang oras ng pagdating ng lalaki sa kanyang kuwarto.

Ang ginagawa niya, iniiwan niyang bukas ang lock ng pinto para makapasok ito kahit na nasa banyo pa siya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

Ngunit wala pa rin ito nang matapos na siya sa pagsisipilyo at paghihilamos.

“This is queer, Myrza,” aniya sa kanyang sarili habang nakatitig sa kisame. Nakahiga na siya sa kama.

“First time mong matutulog sa kuwartong ito na mag-isa, kapag hindi ka sinipot ni Rad ngayong gabi,” dagdag niya pa, patuya.

Hatinggabi na nang hindi siya makatiis. Naka-ilang biling-baligtad na ba siya sa higaan niya sa paghahanap ng kumportableng posisyon?

Bumangon si Myrza upang uminom ng tubig. Walang ingay ang kanyang mga paa sa pagpanaog.

Saglit siyang nag-alinlangan sa pagliko nang matanaw niyang bukas pa ang ilaw sa loob ng master’s bedroom. Nasa first floor ang kuwarto ni Rad.

“Tandaan mo, Myrza, wala kang karapatan sa kanya,” bulong niya sa sarili, paasik.

Dinagdagan niya ang determinasyon sa mga hakbang. Nilampasan niya ang intersection ng maluwang at tahimik na koridor.

Tahimik niyang nabuksan ang two-door refrigerator. Kumuha siya ng isang malaking bote ng mineral water at agad na isinara iyon.

Lumagok siya ng ilan bago niya naisipang dalhin na lang ang bote ng tubig sa kanyang kuwarto.

Hindi niya inaasahan na may madadatnan siyang tao sa kanyang silid kaya gayon na lang ang pagkabigla niya nang ang malapad na dibdib ni Rad ang sumalubong sa kanyang pagpasok.

“Huh! G-ginulat mo naman ako,” bulalas niya nang muling makapagsalita matapos mawala sandali ang kanyang boses.

“Saan ka galing?”

“S-sa kusina,” aniya. Iniangat niya ang isang kamay na may hawak sa tubig. “Nauuhaw ako kaya pumanaog ako.”

Sinipat siya ng lalaki. Para bang binabasa ang hindi niya sinasabi.

“A-akala ko, natutulog ka na,” umpisa niya nang magsimulang humaba ang katahimikan.

“Sinubukan ko pero masyado na akong nasanay sa kama mo,” wika nito.

Walang sabi-sabing hinapit siya nito sa beywang upang yapusin nang mahigpit. Yumuko ito upang siilin ng mainit na halik ang kanyang leeg.

“You’re a witch, Myrza. You’ve put me under your spell!” pang-aakusa nito bago pinaghinang ang kanilang mga labi.

Nahuling nakabuka ang kanyang bibig dahil ibig niyang mangatwiran sa sinabi nito tungkol sa pagiging ‘witch’ niya.

Kung meron mang nakukulam sa kanila, siya lang iyon. Kung meron mang nahihipnotismo, siya rin lang iyon.

Hindi na nakapagsalita pa si Myrza. Kahit na nang magkaroon uli siya ng pagkakataon. Tinatangay na naman ng lubos na pagkalimot ang kanyang diwa…

Wala nang nabanggit na tungkol sa pag-alis ni Myrza sa Biyernes ngunit alam niyang hindi nakakalimutan ng lalaki iyon.

Naging kapansin-pansin ang maalab na paraan ng pag-angkin nito sa kanya nang mga sumunod na gabi.

Para bang mayroong tinutupok na kung ano ang lalaki.

O ipinapadama sa kanya na mas mainit ito kaysa kaninuman?

Hindi niya magawang basahin ang isip ng lalaki dahil nakasagabal ang kanyang damdamin para dito.

Dumating ang araw ng Biyernes. Hindi siya pinahirapan ni Rad na magpaalam kay Honey. Ito na mismo ang nagsabi sa anak na may appointment ang bata sa duktor nito.

“Hindi kasama si Yza?”

“May appointment din siya, Honey, sa duktor naman niya,” ang maagap na tugon ng lalaki. Planado na nito ang sasabihin sa bata.

May sumaging pangitain sa isipan ni Myrza. Isang babala na malapit nang mawala ang mag-ama sa buhay niya.

Mas maaga pa ba kaysa sa tatlong maiikling buwan?

‘A, masasaktan ako nang labis kapag nangyari na ang nakatakdang araw na iyon!’ bulong niya sa sarili.

Naniwala ang bata kaya kumaway pa ito sa kanya habang papalayo ang kotseng sinasakyan ng mag-ama.

“Sigurado kang ayaw mong sumabay sa amin?” Tinanong naman siya ni Rad habang nagbibihis ang anak.

Umiling si Myrza. “Magtataksi na lang ako,” tugon niya.

May sasabihin pa sana ang lalaki ngunit nagbago ang isip nito at tumalikod na lang sa kanya.

Naglagay siya ng ilang kasuotan sa kanyang overnight bag.

Si Liling ang napagpaalaman niya bago siya umalis.

“Liling, aalis na ako. Sa Lunes na siguro ang balik ko.”

Tumango ang katulong, nakangiti nang magiliw sa kanya.

“Alam na ni Sir Rad na sa Lunes ka babalik?” paniniguro pa nito.

“Oo. Pero pakisabi mo na lang na baka hindi siguradong umaga ang uwi ko, ha?”

“Okey. Mag-ingat ka.” Kinawayan siya nito habang papalayo ang taksing tinawag ng hardinero para sa kanya.

May balita na si Aling Miling mula sa pamangkin nito.

“Naku, Myrza, nagbago ng schedule ang bakasyon ng Kano. Baka sa Pasko pa raw sila makauwi rito. Pasensiya ka na kung napaasa kita, ha?”

“Walang anuman ho, Aling Miling. Baka makabalik din ho ako agad dito. Mabuti na rin siguro ang nangyari.”

“A, ganoon naman pala. Ang akala ko kasi’y naghihintay ka rin ng resulta mula sa pinag-usapan natin noon.”

“Hindi naman ho. Papasok na po muna ako rito sa aking lungga, Aling Miling. Salamat ho sa pagtingin-tingin n’yo rito,” paalam niya habang itinutulak ang binuksang gate na yari sa bakal.

Naglinis muna siya sa salas, kuwarto at kusina.

Nang matapos ang pagwawalis at pagpupunas ng alikabok sa mga kasangkapan, saka lang siya lumabas uli upang bumili ng kanyang pagkain.

Iniwan niyang patay ang kanyang ref na wala namang laman kundi tubig lang.

Bandang hapon na iyon. Balak niyang maghapunan nang maaga para makatulog na agad. Medyo kulang siya sa tulog nitong mga nagdaang araw.

Pinamulahan siya ng mukha at leeg nang sumagi sa kanyang utak ang dahilan ng madalas na pagkapuyat niya. Isang matangkad at matipunong lalaki!

Kumukuriring ang telepono nang muli siyang pumasok sa bahay niya. Inilapag muna niya sa lamesa ang mga dala niya bago niya tinugon ang tawag.

“Hello?”

“Yza?”

BOUGHT BY THE BOSS-19

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age