Bought by the Boss-20

“K-kung kinakailangan,” wika ni Myrza ngunit bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang tono.

“You’re lying,” puna ni Alejandra. “But, can’t you see? Happiness is peacefulness. Magiging payapa ba ang kalooban mo kung mayroon kang madilim na sikreto?”

Nilunok ni Myrza ang frustration.

Paano niya pa sasabihin sa kaibigan na may relasyon na siya sa isang lalaking presentable at disente?

‘Sigurado ka bang matatag ang relasyon ninyo ni Rad Velasco?’ pang-uusig ng isang sarili niya.

Naputol ang pag-uusap nila nang lumapit sina Ofelia at Jesusa. Itinulak na niya sa likod ng isipan ang lahat ng mga alalahanin niya. Hindi dapat mamantsahan ng kalituhan ang masayang kaarawan ni Ofelia.

Ang nangyari, nagkaroon pa ng ikalawang salu-salo sa bahay mismo ni Ofelia nang ihatid niya ang titulo ng kanyang bahay at lupa.

Naglo-loan ang kaibigan nila para sa ipatatayong restaurant at kusang-loob niyang inialok ang kabuhayan para maging dagdag-kolateral, katulad nina Jesusa at Alejandra.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

“O, kailan mauulit ang ganitong eksena?” untag ni Jesusa nang nagpapaalam na silang tatlo kay Ofelia.

Nagtinginan ang lahat kay Alexandra. Ito ang susunod na magbe-bertdey.

“Secret muna, ha? Basta tatawagan ko na lang kayo kapag malapit na,” pangako nito.

Si Alejandra lang, na taga-Congressional, ang mayroong kotse sa kanilang apat. Kaya ito ang nagiging tagahatid nila. Mula sa Cubao, ibinaba siya ng mga ito sa Kamuning. Si Jesusa ay sa Project 6 naman.

“Dito n’yo na lang ako ibaba sa kanto, Andy. Mahihirapan ka nang magmaniobra kapag ipinasok mo pa. Nakaparada sa kalsada ang mga wheels ng mga kapitbahay ko, o?”

“Okey. Tatanawin ka na lang namin mula dito.”

Inaasahan niyang sa Lunes pa sila magkikita ni Rad kaya gayon na lang ang pagkagulat niya nang matanaw ang sasakyan nitong nakaparada sa tapat mismo ng tarangkahan niya.

Dali-dali siyang kumaway sa mga kaibigan upang umalis na ang mga ito. Makikita ng mga ito kapag nilapitan niya si Rad.

Saka lang siya lumapit sa lalaki nang makaalis na ang kotse ni Alejandra sa may bukana ng kalsada.

Naghalo ang ligaya at pagkasabik sa kanyang mga hakbang. Halos liparin niya ang distansiya sa pagitan nila.

Ngunit napahinto siya nang makita ang madilim na ekspresyon ni Rad. Pinanood na lang niya ito habang umiibis mula sa driver’s seat.

Bitbit sa isang kamay ang isang brown envelope habang humahakbang palapit sa kanya.

“We need to talk in a private place. Puwede ba tayo sa bahay mo?” Hindi na pamilyar ang pormal na tono nito dahil matagal-tagal nang ginagamit sa kanya.

Halos hindi makakilos si Myrza. Paano’y nahulaan na niya kung ano ang nasa loob ng envelope na dala ni Rad.

At kung ano ang nasa isipan at kalooban nito – pagkasuklam lang.

“T-tuloy ka,” aniya habang itinutulak pabukas ang gate.

Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipili ang susi para sa lock ng front door.

Kung nasa wisyo siya, matatawa pa siguro siya dahil siya si Myrza the Magician pero simpleng lock lang ay hindi makayang buksan nang maliksi.

“Let me,” wika ni Rad habang kinukuha sa kanya ang bungkos ng mga susi.

Pinauna siya ng lalaki sa pagpasok.

“M-maupo ka,” aniya habang pinipindot ang switch ng ilaw sa kusina. “Magtitimpla lang ako ng kape.”

“Hindi pag-inom ng kape ang ipinunta ko rito, Myrza Natividad y de Leon,” pakli ng lalaki.

Ito na mismo ang nagsara ng pinto ng bahay niya. Sinundan siya hanggang sa kusina.

Huminga nang malalim si Myrza habang itinutuwid niya ang kanyang likod.

Itinuon niya ang mga palad sa gawing likuran upang kumuha ng suporta sa counter ng lababo.

“Alias Mar or Yza. Arrested for being an accessory to the crime of house theft, at age sixteen. Was detained for two years,” pahayag niya.

Walang gatol ang kanyang pagsasalita. Nakakintal sa utak niya ang mga makinilyadong impormasyon sa police record niya.

Banayad ang kanyang pagsasalita. Walang kislap ng buhay ang kanyang mga mata habang nakatingin siya nang diretso sa lalaki.

Kumapal ang katahimikan sa pagitan nila nang manatiling walang imik si Rad. Nakatitig rin lang ito sa kanya.

“Bakit hindi mo pa ako husgahan?” panghahamon niya rito. “Isa akong makasalanan. Marumi ang nakaraan ko. May batik ang pagkatao ko. Hindi ako nararapat sa isang katulad mong disente at – at — ” Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya dahil gumaralgal na ang kanyang boses.

Dali-dali siyang tumalikod dito upang ikubli ang mga matang nangingilid na sa luha.

“Bakit inilihim mo ang tungkol sa nakaraan mo, Myrza?” tanong ng lalaki sa kanya.

Mas malapit ang boses. Ibig sabihin nakahakbang ito nang di niya namamalayan.

“Ano ba ang dapat? Ipalathala ko buwan-buwan ang tungkol sa nakaraan ko?” May bahid ng histerya ang kanyang tinig.

Hinawakan siya ng maiinit na palad sa magkabilang braso niya upang iharap siya sa katunggali.

“Sa akin lang, Myrza,” salo ng lalaki. “Sana man lang, kahit sa akin lang ay binanggit mo ang tungkol sa iyong kahapon.”

Ibinaling niya ang tingin. Ayaw niyang tingnan si Rad.

“Tapos na ang kahapon para sa akin. Hindi na dapat inuungkat,” katwiran niya.

“I agree with that, Myrza. But you made me so vulnerable for keeping me in the dark. Alam mo ba kung kanino galing ang kopya ng police record mo?”

May nabakas siyang matinding paghihinampo sa mababang tono ni Rad kaya napilitan siyang tumingin dito.

“K-kanino?”

“Kay Balbatog.”

Nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig.

“B-bakit mayroon siyang kopya?”

“Naghahanap siya ng butas para mapaghigantihan ka. At ang iyong lihim sa nakaraan ang inakala niyang magiging daan upang mapasakitan ka niya.”

Napayuko si Myrza. “N-nagtagumpay siya,” bulong niya.

“Paano siya nagtagumpay?” maang ng lalaki.

Muli siyang nag-angat ng mukha. “Sinira niya ako sa ‘yo. Tinapos niya agad ang — kaligayahan ko sa piling mo… sa piling ninyong mag-ama.”

May sumilay na hesitanteng ngiti sa matiim na bibig ng lalaki.

“Tutoo bang maligaya ka sa piling ko, Myrza?”

Kapansin-pansing hindi isinama ang anak na si Honey.

“Alam mong tutoo iyan, hindi ba?”

“Gusto kong marinig kung bakit kita napapaligaya.”

“D-dahil — ” Naumid ang dila ng dalaga nang mapagtanto ang sasambitin niyang mga salita.

“Dahil mahal mo ako?” pagdudugtong ng lalaki. Masuyong-masuyo ang mababang tinig.

BOUGHT BY THE BOSS-21

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.