Bought by the Boss-21

“Katulad ng pagmamahal na nadarama ko para sa ‘yo?”

Namangha nang husto si Myrza sa kanyang narinig.

“M-mahal mo ako?” paniniyak niya. Ibig niyang masiguro na maayos pa ang pandinig niya.

Tumango ang lalaki.

Buong alab na hinagkan ang kanyang mga labing nanlalamig na dahil sa masidhing tensiyon.

Niyapos din siya ng mga bisig nito upang pawiin ang panginginig sanhi ng matinding pangamba.

“I love you, my bewitching magician,” anas ni Rad.

“Hindi ka ba natatakot na baka hinihipnotismo lang kita?” Maluha-luha na siya ngunit nakukuha pa niyang magbiro.

Paano’y sa walang kahulilip na kaligayahan bumabalong ang mga butil ng luha sa kanyang mga mata.

Tumawa nang mahina ang lalaki. Patudyo ngunit sa sarili nito nakaukol.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

“Marami pang sinabi si Balbatog sa akin noon, but I didn’t believe them. Many were just rubbish and the rest were all downright ridiculous!” pagtatapat ni Rad.

“Sinisiraan ka niya sa akin pero imbis na lumayo ako sa ‘yo — lalo akong naiintriga. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakalimot na sa kandungan mo.”

Nag-blush nang bahagya ang dalaga. Ngunit hindi dahil sa pagkapahiya. Gumagapang lamang ang epekto ng mga ‘seducing words’ ni Rad sa kanyang buong katawan.

“Nagka-kursunada sa akin ang manyakis na iyon. Gusto niya akong isama sa mga naloloko niyang ka-grupong babae. Nagalit siya sa akin dahil pinaniwala ko siyang payag akong makipag-relasyon sa kanya para makuha ko ang kabuuang bayad ng serbisyo ko sa magic show na itinanghal namin,” ang mahabang paliwanag niya.

“I gathered that. Matagal-tagal ko na ring kakilala si Balbatog at marami na akong naririnig na hindi maganda tungkol sa kanya,” patuloy ni Rad sa temang iyon.

“Pero muntik na niya akong mapasakay nang ipakita niya sa akin ang record mo nung disisais anyos ka pa lang,” dugtong nito.

“S-sasabihin ko rin naman ang tungkol doon kapag nagtagal-tagal na tayo, Rad,” pang-aalo niya sa lalaki. “Uhm, maghahanap muna ako ng magandang pagkakataon.”

“Kailan naman kaya ang pagkakataon na iyon?” Hinaplos ng isang kamay nito ang kanyang likod at balikat upang ipahayag ang buong paniniwala sa kanya.

“Siguro kapag natiyak ko nang nakilala mo na nang lubos ang pagkatao ko ngayong kasalukuyan.”

“O kapag natiyak mo nang napaibig mo na ako nang lubos?”

“Puwede rin ‘yan pero hindi ako umaasam nang ganyan kalaki noon, Rad. Tama na sa aking makasama ka gabi-gabi.”

“Really, Yza? Kuntento ka na sa ganoong arrangement? Masaya ka nang sa gabi lang natin naipapadama ang ating mga damdamin sa isa’t isa?”

Biglang nabahiran ng kakaibang ‘urgency’ ang malamyos na tono ng lalaki habang sinasapo ng mga palad nito ang kanyang mga pisngi.

“I’m not a demanding woman, Rad. Ang aking kaligayahan ay naging lubos na nang matuklasan at matanggap mo kung sino ako noon,” pahayag niya, walang gatol.

Niyapos siya nang mahigpit ni Rad. Hinagkan siya nang malalim. Bago siya pinangko upang dalhin sa kanyang kuwarto.

“You’re too good to be true, Yza. You’re really a kind of magic. Hindi kaya isa ka lang bunga ng aking ilusyon?” anas nito habang buong pagsuyo siyang inihihiga sa kama.

“Touch me, Rad,” bulong niya, pautos. “Make love to me. Para malaman natin kung ilusyon lamang ang isa’t isa sa atin.”

Hindi na niya kailangang magdalawang-salita sa lalaki.

Inibig nila ang isa’t isa sa buong alab sa buong magdamag…

Magtatakipsilim na kinabukasan nang makauwi sila ni Rad sa tahanan nito.

Tinanghali sila ng gising matapos ang isang gabing pag-ibig. Ngunit hindi naman sila nakabangon agad dahil muli nilang tinangkang tighawin ang kanilang pagkasabik sa isa’t isa.

“Muntik na tayong hindi makauwi,” umpisa ng lalaki habang nagmemenor upang makapasok na sila sa malaking tarangkahan na binuksan ng dalawang katulong.

“Bakit naman?” untag niya nang ibitin ni Rad ang sasabihin.

“You were like a blazing flame in my arms. Muntik mo nang inubos ang lahat ng lakas ko!”

Kinurot niya nang kinurot sa tagiliran ang lalaki. “Pilyo!”

Nagtatawanan sila hanggang sa umibis sila ng sasakyan. Nasa ganoong tagpo sila nang madatnan ni Honey.

“Uy, bati na sina Papa at Yza!” wika nito habang nakatawa sa kanilang dalawa.

“Honey!” bati ni Myrza sa bata. Hinagkan niya ito sa noo. “How have you been, my sweetest darling? Naging good girl ka ba habang wala ako? Iniinom mo ang milk mo?”

“Yes, Yza. I ate all my meals,” pagmamalaki ni Honey. “Have you forgiven my Papa, Yza? He’s been a bad boy when you went away,” pagsusumbong nito.

“Ssh, don’t be a squealer, Honey,” awat ni Rad sa anak habang panay ang senyas na huwag maingay.

Tumaas ang mga kilay ng dalaga dahil naiintriga siya.

“Hmm, talaga? Ano ang sinasabi ng bata? Ikaw na ang mangumpisal,” wika niya sa lalaki habang pabirong itinuturo sa hangin ang isang daliri.

Nagkamot ng batok ang lalaki.

“He was drinking lots of alcohol. Then he went very, very drunk. Hindi na po siya makalakad mag-isa. Tinulungan pa siya nina Mang Lucio at Ate Liling,” pangungumpisal ng bata.

“Aha! At bakit naman kaya naglasing ang Papa mo?” Umaarte na lang si Myrza. Nakikita kasi niyang nag-e-enjoy ang bata.

“E, kasi po, akala niya, hindi na kayo babalik dito.” Bumadha ang naalalang lungkot sa maamong mukha ni Honey. “Kung hindi ka po ba hinanap ni Papa, hindi ka na babalik dito?”

“Of course, babalik ako. Hindi kita puwedeng iwanan na lang basta, Honey. I learned to love you very much!”

Niyapos ng maliliit na braso ang beywang niya.

“I love you, too, Yza! Sana,” hikbi nito habang iniaangat ang luhaang mukha mula sa tiyan niya. “Sana maging Mama na kita!”

Napatingin si Myrza kay Rad. Nakita niyang nabigla rin ito kaya dali-dali siyang umiwas ng tingin. Hinaplos niya ang ulo ng bata.

“Hindi ko puwedeng palitan ang Mama mo, Honey. Siya pa rin ang nagsilang sa ‘yo.”

“C’mon, Honey,” bawi ni Rad. Lumapit na ito sa kanila upang aluin ang anak. “Bed for you. Dadalhin na kita sa kuwarto mo, ha?”

Sinundan niya ang mag-ama sa pagpasok sa bahay.

Nilinga siya ng lalaki. “You can freshen up while I take Honey to her bedroom, Yza.”

BOUGHT BY THE BOSS-22

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.