Bought by the Boss-3

“Green Valley Village? Parang never-heard ‘yon, ano?”

“Medyo. Gusto mo ba’ng i-try na magpunta d’on?”

“Hmm. Gusto ko. In-between jobs na naman ako, Jess. Baka mag-apply na nga akong janitress diyan sa parlor mo, e,” pagbibiro niya sa kaibigan.

Tumawa ang kaibigan. “Luka-luka! Puro ka kalokohan.” Nagseryoso ito kapagkuwan. “E, ano na naman ang naging problema sa trabaho mo?”

“As usual. Maniac pala ‘yung manedyer ko. Nagpalipad-hangin kahapon. Kaya turn-off na ako sa kanya.”

“Ano ba ‘yan? Kung hindi ang assistant mo, ang boss naman. Ano bang gayuma meron ka?” puna ni Jesusa, pabiro. “Dapat, hindi mo muna iniiwan ang trabaho mo. Baka naman, madaling mawawala ang interes nila kapag tinanggihan mo?”

“Ewan ko ba.” Pabagsak na isinandal ni Myrza ang kanyang likod sa malambot na sandalan ng upuan. “Kapag nawalan kasi ako ng gana, nawawala na rin ang sigla ng magic ko.”

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

“Ganoon ba? Buweno, kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang kami, ha? Huwag kang mahihiyang magpunta rito,” wika ni Jesusa. Tonong inaalo siya nito.

Agad namang gumaan ang pakiramdam ni Myrza. Nabawasan ang depresyon na dulot ng pagkayamot.

“Maraming salamat, Jess. Puwede ko pa kayang tawagan ang taong ito kahit na medyo gabi na?”

“Gabi nga lang daw siya nandiyan sa bahay niya. Subukan mo na. Ibababa ko na ito, ha?”

“O, sige. Bye!”

Nag-dial ng panibago si Myrza. Isang batang babae ang tumugon sa kanya bago napunta sa iba ang receiver.

“Hello?”

Hindi agad nakatugon ang dalaga dahil may kung anong kilabot na gumapang sa kanyang kabuuan nang marinig ang baritonong tinig.

“Hello! Sino ‘to?”

“H-hello,” sambit niya. May bahagyang nginig ang kanyang pagsasalita dahil sa di-maipaliwanag na nerbiyos.

“Sino ‘to?” ulit ng lalaki, medyo paangil na.

“Is this Mr. Rad Velasco?” tanong niya.

“Yes, speaking.” Maikli pa rin ang tono. “Ano’ng kailangan mo?”

“Isa akong magician. Kaibigan ako ni Jesusa dela Cruz. Sinabi niya sa akin na naghahanap ka raw ng magician,” ang mahabang pahayag niya.

“Magician,” ulit ng lalaki. “Yes, naghahanap ako ng magician. Para sa children’s party ng anak ko.” Naging malumanay lang ang tono nito ngunit matigas pa rin ang tinig.

“Kailan ba ang party ng anak mo?”

Nakaramdam ng kaunting disappointment si Myrza nang malaman na pamilyado na ang lalaking may makarismang boses.

“Sa Lunes.”

“Ano’ng oras?”

“Alas tres ang party, pero kailangang nandito ka na by eleven para sigurado akong hindi mo ibibitin ang usapan natin.”

Tumaas ang mga kilay ni Myrza.

“May isang salita ako, Mr. Velasco,” pakli niya. “Gusto kong malaman kung magkano ang ibabayad mo sa talent ko.”

Saglit na natahimik ang kausap niya. Halatang nabigla sa kanyang pasalakab na pagbanggit niya sa bayad.

“Well, depende siguro sa mga kaya mong gawin? Puwede ka bang magpunta sa opisina ko bukas?”

“Puwede.” Nag-isip pa kunwari ang dalaga. “Pakibigay mo na lang ang office address and telephone number mo, Mr. Velasco. At kung anong oras ang appointment natin.”

“Puntahan mo ako during lunch. Hihintayin kita.” Idinikta nito ang mga impormasyon na hiningi niya.

“Okey.” Maliksing nagsulat ang kamay niya. “I’ll be there. Bye.”

Naibaba na niya ang awditibo nang maalala niyang hindi pala niya naibigay ang kanyang pangalan.

Nag-alangan siyang tawagan uli ang lalaki.

Maaga na naman siyang bumangon kinabukasan. Ang misyon naman niya ay sa isang opisina sa Makati.

Napaaga siya sa takdang oras kaya nagpaikut-ikot muna siya sa shopping area na kalapit.

Kumain siya sa isang fastfood restaurant bago siya naglakad patungo sa gusaling kinaroroonan ng opisina ni Rad Velasco.

Isang arkitekto pala ang lalaki. Binasa niya ang plake sa labas ng pinto ng suite nito: Conrad Velasco, Architect.

Kumatok siya. Ilang beses bago niya sinubukang pihitin ang seradura.

Isang reception area ang tumambad sa harapan niya.

“Yes?” tanong ng sekretarya sa kanya. Pormal ang ngiti nito.

“Ako ang kausap ni Mr. Velasco — during lunchtime. Nandiyan ba siya?”

“Tuloy ka, miss. Itatanong ko kay sir kung puwede na siyang makipag-usap sa ‘yo.” Pinindot ng babae ang button ng intercom na nasa mesa nito.

“Sir, may babaeng dumating. Siya daw ‘yung kausap n’yo — during lunchtime?”

Narinig niya ang boses ng lalaki.

“Papasukin mo.”

Tumingin uli sa kanya ang empleyada.

“Pasok ka na raw, miss.”

Itinulak niyang pabukas ang pintong isinenyas ng babae.

Isang maluwag at eleganteng silid na mayroong curtain wall sa isang bahagi ang sumalubong sa dalaga. Nasa malapit ang malapad na lamesa ni Rad Velasco.

At sa malayong sulok naman ay ang drawing table nito.

“Sinadya mo bang huwag sabihin sa akin ang pangalan mo?”

Napamaang si Myrza dahil paatake ang tono ng lalaki.

“H-hindi. Nakalimutan ko lang talaga.”

“I don’t think so,” pakli nito. Bakas ang kawalan ng paniniwala sa kanya. “But never mind, let’s get over with this appointment.”

Natigilan ang dalaga. May pagka-masungit ang lalaki pero hindi pa rin nabawasan ang karisma ng hitsura nito.

Tipikal na Pilipino ang kulay ni Rad Velasco. Kayumanggi ang makinis na balat.

Katamtaman ang tangos ng ilong at bahagya lang numipis ang mga labi. Nakaahit ang balbas at bigote nito kaya napakalinis tingnan.

Malalim ang mga matang diretso tumingin at makapal ang mga kilay na expressive. Kumurba pataas ang mga iyon.

“Well, have a seat,” utos nito.

Tumalima si Myrza. Naupo siya sa silyang nasa harapan ng lamesa nito pero nakatitig pa rin siya sa mukha ng lalaki.

Hindi niya maialis ang paningin kay Rad Velasco dahil ganito ang tipo niyang lalaki.

Malinis tingnan at parang ang bango-bango.

“Myrza the Magician?” sambit nito habang kinakamayan siya.

Bahagya lang nagulat ang dalaga. “Kilala mo ako?”

“Tumawag ako kay Jesusa. Itinanong ko kung sino ka,” tugon nito.

“I see.” Iyon lang ang itinugon niya dahil blangko pa rin ang utak niya.

Nahulaan niyang ganoon ang gagawin nito kagabi ngunit hindi niya akalain na magiging tama ang bunga ng imahinasyon niya na isang guwapo at bata pa ang may-ari ng simpatikong tinig sa telepono.

BOUGHT BY THE BOSS-4

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age