Bought by the Boss-4

Binuksan ng lalaki ang isang drawer at naglabas ng isang puting sobre.

“Heto ang paunang bayad sa ‘yo. I just hope that you’ll be there.”

Parang saka lang nahimasmasan ang dalaga sa patutsada ng kaharap.

“Hindi naman ako manloloko, Mr. Velasco. Kung nagdududa kayo sa akin, hindi ko tatanggapin ang perang ‘yan. Sabihin mo na lang kung magkano ang ibabayad mo sa akin.”

Nagkibit lang ng isang matipunong balikat ang lalaki bago nagsabi ng mataas na presyo.

“Will that be okey with you?” tanong pa nito.

Pormal na tumango si Myrza.

“Magpapaalam na ako,” wika niya habang tumitindig.

Sa ipinapakitang kasupladuhan ng lalaki, nawawalan na siya ng paghanga rito.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

At least, hindi siya magkakaroon ng problemang sexual harassment sa isang ito. Iyon na lang ang sinabi niya sa sarili.

Dumukot siya sa bulsa ng suot niyang Levi’s.

“Sa ‘yo yata ito, ano?” Ibinukas niya ang kanyang palad upang ipakita sa lalaki ang isang singsing na yari sa lantay na ginto. Makapal ito at mabigat. Halatang mamahalin.

Nagulat ang lalaki.

“Akin nga ‘yan. Paano napunta sa ‘yo ‘yan?” Nang-uusig agad ang tono nito habang kinukuha mula sa palad niya ang alahas.

“Magic siguro?” pambubuska niya habang ngumingiti nang nakakaloko. “Aalis na ako, Mr. Velasco. See you on Monday,” paalam niya.

Nag-relaks si Myrza ng sumunod na dalawang araw – Sabado at Linggo.

Naglaba siya nang kaunti.

Naglinis nang pahapyaw.

At namasyal para manood ng sine, nang magyaya si Alejandra.

“Nasaan sina Jess at Eli?” tanong niya sa kaibigan nang makitang siya lang ang sakay ng kotse nito.

“May mga appointment sila. O baka ayaw lang nung dalawa ng papanoorin natin?”

“Ano ba ang palabas ngayon?”

“Marami pero gusto ko ng horror movie,” wika ni Alexandra.

“Ano? Naku, ayoko n’un,” tanggi agad ni Myrza.

Tumawa nang malakas si Alejandra.

“E, ano ba ang gusto mong panoorin?”

“Mas gusto ko pa ng animation movie kaysa sa mga ganyan-ganyan.”

“Ano naman?”

“Kahit na anong movie — basta’t hindi horror.”

“Sige na nga. Kahit na Tagalog, ha?” patianod ni Alejandra.

“Oo basta’t huwag ‘yung puno ng lagim!”

Pumasok sila sa isang fastfood outlet para bumili ng kakainin sa loob ng sinehan.

“Ang kapal ng tao, ano?” puna ni Alejandra.

“Linggo kasi, e,” wika ni Myrza habang kinukuha sa bag ang kanyang wallet.

“Care to join us, Myrza the Magician?” tanong ng isang tinig-lalaki sa gawing likuran niya.

Dali-dali siyang luminga. Alam niyang si Rad Velasco ang makikita niya. Kaya pala kanina pa siya kinikilabutan!

“Siya ba ang sinasabi mong magician, Papa?” tanong ng isang batang babae.

Lumipat ang tingin ni Myrza sa kasama ni Rad.

“Yes, honey. She’s the lady magician for your party tomorrow,” wika ng matangkad na lalaki.

Kinalabit siya ni Alexandra. “Sino sila?”

“Ay, sorry, Alexa.” Humingi agad siya ng paumanhin sa kaibigan. “Kliyente ko si Mr. Velasco,” paliwanag niya.

“I’m Rad Velasco,” pagpapakilala nito kay Alejandra. “And you’re — ?”

“Alejandra Rios.” Ngumiti nang matipid ang dalaga sa lalaki.

“Ang mabuti pa siguro ay maupo na lang kayo. Ito na ba ang order slip ninyo?” suhestiyon ni Rad Velasco habang kinukuha ang kapirasong papel na ibinigay ng service crew kanina. “Ako na ang bahala dito. Honey, isama mo sila sa table natin,” ang masuyong utos nito sa batang babae.

Nagkatinginan sina Alejandra at Myrza bago siya nagkibit ng mga balikat.

“Uhm, s-sige,” pagpayag niya gayong ni hindi hiningi ang permiso niya.

Nagtaka siya nang makitang walang tao sa lamesang inuukupa ng mag-ama.

“Hindi n’yo ba kasama ang Mama mo?” tanong niya nang hindi makatiis.

Napatingin sa kanya ang bata.

“Wala na po akong Mama. Nagpunta na siya kay Papa Jesus sa heaven.”

“Oh.” Nablangko sandali ang utak ni Myrza. Paano’y napamaang siya dahil ipinagkatiwala ni Rad Velasco ang anak sa kanila.

Nakaupo na sila nang magsalita uli ang bata.

“Tutoo po bang magician kayo?” Bilug na bilog ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya.

Tumango siya, seryoso ang anyo.

“Parang hindi po kayo mukhang magician,” puna ng bata.

Ngumiti si Myrza. Sumulyap muna siya kay Alejandra na nakamasid rin bago siya tumugon.

“Gusto mo ba ng ebidensiya?”

Nag-alinlangan sandali ang bata bago tumango.

“Gusto ko munang malaman ang pangalan mo,” pag-a-adlib niya habang nag-iisip ng madyik na gagawin.

“My name is Honey Velasco,” ang maagap na tugon ng malungkuting bata.

‘Honey’ pala ang pangalan ng anak ni Rad Velasco.

“Honey,” ulit ni Myrza habang muling ngumingiti. “What a charming name! Ano’ng paborito mong bulaklak?”

“Roses. White roses.”

Kinuha ni Myrza ang ipit niya sa ulo. Nakatirintas ng isa sa likod ang kanyang mahabang buhok kaya palamuti lang ang puting hairclip.

“Look at this,” aniya sa paslit habang ipinakikita ang ipit. “Kapag ngumiti ka, magiging isang puting rosas ito.”

Napatitig ang bata sa kanya. Nagtataka.

Ngumiti naman nang buong tamis si Myrza. Tinitigan din niya si Honey.

“Hindi ka naniniwala na marunong akong mag-magic, hindi ba?”

May sumilay na bahagyang ngiti sa mga munting labi ngunit agad ring napawi.

Nasabik siyang makita ang kabuuan ng inosenteng ngiti na iyon kaya pinagbuti ni Myrza ang ginagawa.

“Ang magic ko ay manggagaling sa ‘yo, Honey. Tell me, naniniwala ka bang magiging isang white rose ang hairclip na ito?”

Dahan-dahang tumango ang paslit.

“O-opo,” bulong nito habang nakatutok ang namimilog na mga mata sa kanya.

Tumango si Myrza at ngumiti uli nang mas matamis.

“Gusto mo ba akong tulungang mag-magic?”

“Opo,” tugon uli ng bata. Halos wala nang bakas ng hesitasyon sa mukha nito.

Kinuha ni Myrza ang dalawang maliit na kamay at ipinahawak sandali ang hairclip. Kunwa’y bumulung-bulong siya sandali bago muling kinuha ang clip.

“Pipikit po ba ako?” tanong ng bata.

Umiling si Myrza at muling ngumiti.

“Huwag kang kukurap. Nandito na ang iyong white rose,” pahayag niya, pabulong. Para bang sikreto lang nilang dalawa iyon.

Saglit na na-itsa-puwera si Alejandra. Ngunit alam naman niyang nauunawaan ng kaibigan ang kanyang ginagawa.

Isang napakagandang ngiti ng inosenteng katuwaan ang bumadha sa bilugang mukha ni Honey nang ibukas ni Myrza ang kanyang palad upang ipakita ang nag-iisang buko ng puting rosas.

Maging si Alejandra ay narinig niyang napasinghap sa pagkamangha.

“Mar, you’re fantastic!”

BOUGHT BY THE BOSS-5

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age