Bought by the Boss-7

Nagkaroon ng pormal na edukasyon si Myrza nung mapunta sa mahigpit na kandili ng DSWD.

Nakatuntong siya ng kolehiyo dahil sa mga iskolarsyip noon. May utak naman siya kaya nagawa niyang tapusin ang kursong Mathematics.

Kung gugustuhin niyang magkaroon ng regular na trabaho, puwede siyang magturo sa eskuwelahan. Ngunit mas mahal niya ang pagiging magician niya.

Alas siyete nang bumangon siya kinabukasan. Masigla ang kanyang pakiramdam kahit na puno ng magugulong panaginip ang kanyang pagtulog ng nagdaang gabi.

Naligo siya matapos mag-ehersisyo at humigop ng mainit na kape. Nag-almusal nang dakong alas nuwebe na.

Naligo uli para maghanda na sa pag-alis. Medyo malayo ang Green Valley Village sa kinaroroonan niya. Kailangan niyang lumarga nang maaga.

Menos diyes para mag-alas onse nang makarating siya sa subdibisyon na kinaroroonan ng malaking bahay ni Rad Velasco.

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

Nasa taksi pa lang siya, tanaw na niya ang mga taong abala sa paglalagay ng mga makukulay na palamuti sa palibot ng maluwang na bakuran.

“Mama, dito na lang po.” Pinara niya ang sinasakyan. Sinulyapan niya ang mga numero sa digital metering machine bago siya dumukot ng pera sa bulsa ng shoulder bag.

May dala siyang dalawang malalaking maleta, kungsaan nakaimbak ang kanyang mga kagamitan sa pagma-madyik.

“Pakibuksan naman ho ang compartment n’yo. At pakitulungan na rin ako sa pagbubuhat,” hiling niya nang hindi kumikilos ang tsuper.

Padaskol na kumilos ang lalaking halos kasing edad lang niya. Nakasimangot ito kaya pinakitaan niya ng mga salaping kulay ube. Naging masigla naman agad ito.

“Ipapasok ba diyan sa loob, ma’am?”

“Oo. Paki-ingatan mo lang, ha?”

“Yes, ma’am.” Natuto pang mag-Ingles!

Maliksing nagbilang ang kanyang mga daliri. “O, ayan ang tatlong daan. Keep the change.”

“Naku, salamat, ma’am!” Tuwang-tuwa ang batugan dahil humigit lang ng kaunti sa isang daan ang ipinatak ng metro.

At dahil pinanood naman ang pagbibilang niya, tiwala agad ito na tatlong daan nga ang ibinayad niya.

Ang hindi nito alam, isang daan lang ang napunta sa palad nito. Isang malaking pagkakamali ang hindi nito paniniguro.

Sumaludo pa ang tsuper sa kanya bago pinaharurot palayo ang taksi.

Iiling-iling si Myrza habang humahakbang papasok sa malaking tarangkahan ng Velasco Residence.

“Sino po sila?” ang salubong ng isang katulong na babae sa kanya. Nakangiti naman ito habang sinusuri siya magmula ulo hanggang paa.

“Ako si Myrza Natividad.”

Hindi niya napansin agad ang isang batang babae na nasa treehouse, malapit sa kinatatayuan niya.

“Myrza! Myrza! Nandito ako,” sigaw ng matinis na boses-bata.

Luminga ang dalaga.

“Dito! Dito, Myrza!”

“Ay, Senyorita Honey! Baka mahulog kayo diyan!” Napatakbo patungo sa tapat ng treehouse ang katulong na sumalubong kay Myrza.

Sumunod dito ang dalaga. Nakatingala na rin siya.

“Honey, mag-ingat ka. Huwag kang masyadong dudukwang. Baka mahulog ka,” paalala niya rito habang ngumingiti.

Kaway nang kaway ang excited na bata.

“Bababa na po ako,” anito matapos siyang ngitian nang buong tamis.

Inabangan niya ang pagpanaog nito. Hindi niya alam na nakamasid sa kanya si Rad.

Sinisipat ang kanyang simpleng kabuuan. Naka-ponytail ang mahabang buhok na medyo kulot. Itim na rubber shoes ang itinerno niya sa puting t-shirt at pantalong maong niya.

Pulbo at manipis na lipstick lang ang koloreteng mababakas sa makinis na kutis niya.

Ang nagbigay ng kapuna-punang kariktan sa kanya ay ang masayang ngiti sa mga labi at ang mga kislap sa mga matang may malalantik na pilikmata.

Napansin lang niya ang lalaki nang lumapit ito sa kanila ni Honey.

“Uh, good morning, Mr. Velasco,” ang magalang na bati niya nang mamalayan niyang nakatayo na ito sa harapan nila.

Kumiling ang ulo ng lalaki.

“Tuloy ka, Myrza,” anito. “Honey, humanap ka ng mauutusan sa pagbubuhat ng mga dala ni Myrza,” ang nakangiting utos nito sa anak.

Tumalima agad ang bata sa ipinag-utos ng ama. “Opo, Papa.”

“Halika. Dito tayo sa loob,” aya ng lalaki.

Sumunod siya sa pagpasok nito. Palinga-linga siya habang naglalakad. Hindi niya mapigil ang humanga.

Tunay na artistiko ang may-ari ng bahay na ito!

“Do you like what you see?” tanong ng lalaki habang minamasdan ang paghangang rumerehistro sa kanyang mukha.

Tumango ang dalaga.

“Ikaw ba ang gumawa ng disenyo ng lahat ng ito?” tanong niya. Hindi makapaniwala.

“Katuwang ko ang aking asawa, siyempre. Sinunod ko ang lahat ng mga gusto niya — at dinagdagan ko na lang ng kaunting arte.”

Parang sinakal ang pakiramdam ni Myrza nang banggitin ni Rad ang nasirang asawa nito.

“What would you like to drink?” Nakarating na sila sa gawing kusina.

“Liling, pakibigyan nga kami ng orange juice,” utos nito sa isang katulong na babae.

“Is that okay?” The latter was just an afterthought.

Tumango lang uli si Myrza.

“Opo, sir,” ang magalang na tugon ng inutusan bago tumalima.

“Doon mo dalhin sa hardin. Sa veranda ka na rin maghain ng pananghalian, ha?” pahabol ni Rad.

Ibang klase ang lifestyle ng mag-amang Velasco! Nakakainggit pero parang hindi rin dahil malungkot ang pananaw ng mga ito sa buhay.

Ano kaya ang hitsura ng dating maybahay ni Rad? tanong ng munting tinig sa loob ng utak niya.

Nagulat si Myrza dahil hindi niya akalain na nagiging interesado na pala talaga siya sa lalaking ito!

Umiwas siya ng tingin dito dahil nangangamba siyang baka mabasa nito ang nasa isipan niya.

Nakarating sila sa hardin.

Puno ng mayayabong na halaman ang paligid.

Nang malapitan niya ang isa, gayon na lang ang pagkamangha niya dahil isang matandang puno ng puting rosas pala ang katabi ng garden set na ipinuwesto sa gitna ng malinis na hardin.

Parang nabasa ng lalaki ang iniisip niya habang minamasdan ang mga buko ng puting bulaklak na katulad ng ibinigay niya kay Honey kahapon.

“I was wondering, paano mo napalitaw ang isang sariwang bulaklak sa magic mo kahapon?”

“That’s my trade secret, Mr. Velasco. Mawawalan na ako ng trabaho kapag sinabi ko sa ‘yo,” ang paiwas na tugon niya.

“Hindi naman ako ganyan kainosente, Myrza. May ideya ako kung paano nagagawa ang ganoong magic routine.”

BOUGHT BY THE BOSS-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.