Bought by the Boss-8

“Ang itinatanong ko lang ay kung paanong isang puting rosas pa ang naisipan mong palitawin.”

Medyo tumitigas na naman ang tono ng lalaki.

Ikinibit niya ang kanyang mga balikat.

“H-hindi ko alam.”

“Saan mo ba kinuha ang bulaklak na iyon?”

Bahagyang namula ang mga pisngi ni Myrza.

“Sa isang flower shop–” Napahinto siya dahil ayaw niyang magsinungaling.

At ayaw din naman niyang mangumpisal.

“Binili mo?”

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

Hindi makatugon si Myrza. Ang tutoo kasi, dumaan sa harap niya ang isang babaeng may dala-dalang malaking basket ng iba’t ibang bulaklak.

‘Pinitas’ niya ang isang puting rosas at maliksing ikinubli iyon sa ilalim ng mahabang manggas ng kanyang sweatshirt dahil may kung anong puwersang nagtulak sa kanya.

Mabuti na lang dumating na ang katulong na inutusan ng lalaki.

“Sir, heto na po ang orange juice n’yo.”

“Hanapin mo si Honey, Liling. Papuntahin mo siya dito at ikaw na ang bahalang magpaakyat ng mga maleta ni Myrza sa isa sa mga guestrooms sa itaas,” utos uli nito sa katulong.

Nagulat si Myrza sa narinig.

“Hindi mga damit ang laman ng mga maleta ko, Mr. Velasco,” pigil niya. “Mga props at costume ko lang ang nanduruon.”

“Kahit na. You need a private place where you can do your stuff, hindi ba?” pakli ng lalaki.

Napilitang tumango ang dalaga.

“Tanging ang second floor area ng pamamahay ko ang mananatiling pribado mamayang may mga bisita na. Dito sa ibaba ay labas-masok na ang mga tao.”

“I see,” ang tanging nasambit ni Myrza.

Natahimik silang pareho habang sabay silang sumisimsim ng malamig na inumin.

Panakaw niyang sinulyapang si Rad ngunit agad rin siyang nagbawi ng tingin dahil nakatitig pa pala ito sa kanya.

Nakakailang talagang tumingin ang lalaki dahil para bang sinusuri na naman siya nito nang husto. Animo isa siyang insekto na inilagay sa ilalim ng microscope upang pag-aralan.

“Saan ka nag-aral mag-magic, Myrza?”

“S-sa sarili ko lang,” pagsisinungaling niya.

Ang mga normal tricks ay sa libro niya pinag-aralang mag-isa ngunit ang ibang nalalaman niya ay galing sa dalawang mandurukot na nag-ampon sa kanya — sina Tatay Gin at Tatay Ver. Na ang tutoong mga pangalan ay Regina Reyes at Vera Morion.

At ang mga aliases ay Leon at Tigre.

Ang kanyang mga apelyidong ‘Natividad y de Leon’ ay inimbento lang niya nung gabing kinukuhanan siya ng statement ng pulis para sa kanyang police record. Na tinuluyan na niyang gamitin hanggang ngayon.

“You’re hiding something, Myrza,” pahayag ni Rad. Tiyak na tiyak ang tono. “Ano kaya ‘yon? A dark past? Or a dark character?”

“Maybe both?” ang papiksing wika ni Myrza.

Hindi niya gusto ang pakiramdam ng sinusukol nang dahan-dahan.

Kumurba pataas ang mga aroganteng kilay.

“Yes, that’s possible, Myrza. I’m glad you have the good sense to admit that,” salo nito habang lalong tumitiim ang hubog ng mga labing sensuwal sana kung hindi palaging matigas ang pagkakatikom.

Inirapan ni Myrza ang lalaki. Hindi na siya nagsalita pa uli. Pinagtuunan na lang niya ng pansin ang kanyang juice.

“Because I’m warning you. Hindi mo puwedeng gamitin ang anak ko para mapaikot mo ako sa mga palad mo,” dugtong ng lalaki, sa tonong nang-aakusa.

Nagtagis ang mga bagang ni Myrza ngunit pinili pa rin niya ang magsawalang-kibo.

Tutal, hindi naman tutoo ang akusasyon nito sa kanya.

Plano niyang mawala na sa buhay ng mag-ama pagkatapos ng natanguang magic show para sa children’s party.

Simpleng-simple lang ang trabaho niyang ito ngunit parang naging kumplikado dahil lang sa naramdaman niyang simpatiya para sa isang paslit…!

Sabay-sabay silang kumain ng lunch nina Honey.

Hindi na gaanong nagsasalita ang lalaki dahil nasabi na naman nito ang nais sa kanya. Napagbantaan na siya nito.

“Iiwan na kita kay Liling, Myrza. Siya na ang bahala sa ‘yo,” paalam ng lalaki matapos umalis ang anak upang magpahinga sa kuwarto.

Tumango lang ang dalaga.

“Gusto n’yo na bang magtungo sa kuwarto n’yo, ma’am?” ang magalang na tanong ng katulong sa kanya.

Ngumiti siya nang mapakla dito bago tumugon.

“Huwag mo na akong tawaging ‘ma’am’, Liling. Pare-pareho lang tayo ng ranggo dito,” salo niya. “Sige, gusto ko nang maghanda ng mga gamit ko.”

Gumiliw ang ngiti ni Liling sa kanya. Nagustuhan ang kababaang-loob niya.

Wala pa rin siyang masabi sa disenyo ng ikalawang palapag.

Ang koridor ay isa ring lanai o balkonahe na nakayakap sa isang panig ng bahay kaya malayang natatanaw ang labas.

“Hindi ba nababasa ang sahig dito kapag umuulan?” tanong niya sa kasabay.

“Hindi naman dahil mayroong harang diyan kapag may malakas na bagyo,” ang paliwanag ng katulong.

“Magaling palang arkitekto ang amo mo,” dugtong niya.

Tumango ang kausap. Halata ang pagmamalaki.

“Ay, oo. Kaya nga yumaman pa nang husto dahil napakagaling ng utak.”

“Matagal ka na ba dito?”

“Oo. Nandito na ako nung bago ipinanganak si Senyorita Honey.”

“Ilang taon na ba si Honey?” Hindi niya matantiya kahapon dahil payat at maputla ang bata.

“Walong taon na siya ngayon.” Lumungkot ang tono ni Liling. “Katatapos lang ng bertdey niya nung isang taon nang mamatay si Ma’am Emmy.”

“Ano ba ang ikinamatay niya?” Pinilit niyang maging kaswal pa rin ang tono.

Hindi na niya mapigil ang interes na yumayabong sa kanyang kalooban. Parang sabik na sabik siyang makaalam ng mga impormasyon tungkol sa mag-ama!

“Kanser daw sa buto.”

“Kanser sa buto!”

Kaya pala hindi na nagawan ng paraan ng salapi ni Rad Velasco. Mabilis daw kumalat ang naturang kanser. Malalang-malala na siguro bago natuklasan.

“Heto na ang silid na pinaglagyan namin ng mga maleta mo, Myrza,” wika ni Liling habang itinutulak pabukas ang pintong malapit na sa dulo.

“Salamat,” sambit niya habang ngumingiti. “Mabuti’t malapit sa hagdan na patungo sa hardin sa ibaba, ano? Dito na lang ako dadaan mamaya kapag nag-umpisa na ang kasayahan.”

“Oo. Puwedeng dito ka na lang magdaan,” tugon ni Liling.

“Salamat uli.”

Isinara niya ang pinto nang makaalis na ang katulong. Maingat niyang ini-lock iyon bago siya lumapit sa mga maleta.

Nag-shower na naman siya bago siya nagbihis ng magician costume niya.

BOUGHT BY THE BOSS-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age