Bought by the Boss-9

Tuxedo coat, tailored pants, at leather shoes na pulos kulay itim ang bumuo sa magician costume ni Myrza.

Ang kanyang white silk blouse na pang-ilalim ay puno ng ruffles.

Mayroon siyang black bow tie, black tall hat at white gloves na katulad ng nakikita sa ibang typical magician.

Naglalagay siya ng kaunting make-up nang may kumatok sa labas.

“Sino ‘yan?” tanong pa niya gayong nararamdaman na niyang si Rad ang nasa tapat ng pinto niya.

“Ako,” tugon naman ng lalaki.

“Ano’ng kailangan mo?” Sumulyap siya sa relong pandingding para siguruhing hindi pa siya huli.

“Buksan mo ang pinto, Myrza,” utos ng lalaki. Tila nayayamot na. “Ayaw kong nakikipag-usap nang may nakaharang.”

“Sorry,” pakli niya nang mabuksan na niya ang dahon ng pinto. “Nagbibihis na ako, don’t worry. Nandiyan na ba ang mga bisita mo?”

[Want to read the Start of Stories Online titled – BOUGHT BY THE BOSS…? Click Here!]

Sinipat nito ang kanyang kabuuan, magmula ulo hanggang paa.

“You look respectable in that costume,” obserba nito bago ibinalik ang mga mata sa kanyang mukha.

“Thank you,” ang mapaklang tugon naman niya. “Ano’ng kailangan mo, Mr. Velasco?”

“Ibibigay ko na ang kabuuang bayad mo.” Iniabot nito ang isang puting sobre na makapal ang laman. “Baka magkalimutan tayo mamaya.”

Tumango ng isa ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag sa sarili niya kung bakit parang naiinsulto siya sa pagtanggap ng kabayaran mula sa lalaking ito!

“Ito lang ba ang sadya mo?”

Hindi siya tinugon ng lalaki. Hinagod uli ng mga matang enigmatiko ang kanyang kabuuan bago tumalikod sa kanya. Para bang nagdudumaling makalayo sa kanya.

Napa-buntonghininga na lang si Myrza. Sinilip niya ang laman ng sobre.

Binilang.

At napamaang nang mapagtantong may pasobra ang lalaki sa kabayarang pinag-usapan nila nung Biyernes.

‘Your kindness won’t go unrewarded.’ Ito ang sinabi ni Rad nung napapayag silang sumama sa sinehan…

Nagsimula ang birthday party nang dakong alas tres. Simple lang sanang okasyon iyon na pambata.

Kung hindi sa mga magulang na halatang gustong makipagkaibigan nang malapitan sa prominenteng tao na ama ng celebrant.

Nasa isang sulok ang stage. Nasa gitna ito nung una pero ipinabago ni Myrza dahil kailangan niya ng backstage.

Sa loob ng dalawa’t kalahating oras, inaliw niya ang mga bata sa kanyang mga tricks. Para bang hindi siya nauubusan habang nakikita niyang napapatawa niya nang malakas si Honey.

Masasabing isang tagumpay ang children’s party na iyon nang magpalakpakan at maghiyawan sa tuwa ang mga paslit habang yumuyukod siya ng isang pamamaalam.

Pagud na pagod siya pero masaya na rin.

“Ang galing-galing mo pala, Myrza!” papuri ni Liling sa kanya. Ito ang nagsilbing assistant niya sa pagma-madyik.

“Salamat. Nakakatuwa naman kasi ang mga bata kaya naging magaling ako ngayon,” tugon niya. “Puwede mo ba akong tulungan sa pag-i-impake ng mga ito?”

Pawis na pawis siya ngunit hindi niya alintana ang discomfort dahil gusto na niyang umalis.

Iyon ang gusto ni Rad Velasco. Aalis siya pagkatapos ng trabaho niya.

“Myrza?”

Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Honey. Dahan-dahan siyang luminga dito.

“Hello, Honey,” bati niya rito, pilit ang ngiti. “Nagustuhan mo ba ang show ko para sa birthday party mo?”

“Opo,” ang seryosong tugon ng paslit. “Puwede ka bang ma-invite sa party ko? Gusto kang makilala ng mga friends ko, e.”

Nag-alinlangan si Myrza.

“Uhm, p-puwede siguro — kaya lang, aalis din ako agad, ha?”

“Bakit po?”
Mabilis na nag-apuhap ng idadahilan ang dalaga.

“Uh, may pupuntahan pa kasi akong isang party. Magpapalabas din ako doon para masiyahan din ang mga bata.”

Tila napaniwala naman niya ang bata.

“A, ganoon ba? Sige, sandali ka lang sa table ng mga friends ko,” pangako ni Honey.

Saka lang nakahinga nang maluwag si Myrza. Nilinga na lang niya si Liling nang hilahin na siya ni Honey sa isang kamay.

Tumango ang katulong. Naintindihan na ang gusto niya.

“Ako na ang magpapatuloy dito, Myrza. Huwag ka nang mag-alala.”

Ang nangyari, hindi lang sa mga lamesang pambata iniikot ni Honey si Myrza. Maging sa lamesa ng mga matatanda, kungsaan nakaupo si Rad, ay dinala siya ng paslit.

Hindi makatingin nang diretso ang dalaga sa lalaki. Alam niyang uusigin lang siya ng mga mata nito.

“Mr. Velasco, ang galing naman ng lady magician na nakuha mo,” anang isang pamilyar na tinig.

Nilinga niya ang direksiyong pinanggalingan niyon. Si Mr. Butete — este, Mr. Balbatog pala! Paano napunta ito dito?

A, hindi na siya dapat magulat dahil maliit lang naman talaga ang mundo!

“Kaibigan siya ng isang kakilala ko, Mr. Balbatog,” ang banayad na tugon ni Rad.

Kunwa’y hindi niya naririnig ang pag-uusap ng dalawa. Pangiti-ngiti lang siya sa ibang mga panauhin na nandoon.

“Alam mo bang hindi lang ganyan ang alam niyang gawin?” Hindi na maikakaila ang malisya sa tono nito.

“Ano pa ba?”

Pigil ang paghinga ni Myrza habang hinihintay ang sasabihin ng dating manedyer na galit sa kanya.

“Marunong ding mang-hipnotismo ang babaeng iyan. Mag-iingat ka, Mr. Velasco. Baka mahipnotismo ka rin niya,” ang pahayag ng matabang lalaki.

“I’m afraid, I don’t believe in that rubbish, Mr. Balbatog,” wika ni Rad sa tonong naiirita.

Tumawa ang malisyosong manedyer.

“Just kidding,” bawi nito. “Pero may iba pang kakayahan ‘yang si Myrza the Magician. Beware of her,” dagdag nito.

Nagngingitngit si Myrza ngunit nagpigil lang siya. Mabuti na lang, iwas din si Honey sa bisitang iyon. Hindi siya inilapit ng bata kay Mr. Balbatog.

Nang matapos ang paglilibot nila, saka lang siya binitiwan ng paslit.

“S-sige na, puwede ka nang umalis, Myrza. Sana galingan mo rin ang palabas mo doon, ha?”

Nakonsensiya tuloy siya sa ginawang pagsisinungaling.

“Iisipin kong nandoon ka at nanonood rin, Honey, para maging magaling uli ako,” pahayag niya. “Napasaya ba kita ngayong araw na ito?”

Tumango ang bata. “Masayang-masaya,” tugon nito.

Hinagkan niya ito sa noo.

“Ako rin. Napasaya n’yo rin ako ng inyong mga palakpak at pagtawa. Maraming salamat.” Namangha si Myrza sa kanyang bagong tuklas na sentimentalidad.

Sa kanilang apat, siya at si Alejandra ang praktikal at medyo emotionally detached.

Hindi sila basta-basta natatangay ng mga emosyon. Resulta na lang marahil ng kawalan ng nagmamahal sa kanila simula pagkabata.

‘Ano’ng meron ang batang ito para gisingin ang kahinaan ng aking kalooban?’ tanong ni Myrza sa kanyang sarili.

BOUGHT BY THE BOSS-10

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age