Dance With Fire-30

Nagpatuloy sa paglipas ang mga araw. Hindi na umaalis si Jeff sa opisina niya. Paano’y natatanaw na niya si Mikaela kahit anong oras na niya gustuhin. Minu-minuto. Segu-segundo.

Ang curtain wall which was actually a two-way mirror faced the stage below.

At sa palibot ng first-class entertainment oasis na pinagmumulan ng ilang porsiyento ng malaking kinikita ni Jeff mula sa sari-saring negosyo kada buwan, may mga hidden camera na nakatutok sa mga manonood. Kaya naoobserbahan din niya ang paligid kahit na nandito siya sa private office na nasa second floor.

[Want to read the Start of Stories Online titled: DANCE WITH FIRE…? Click Here!]

Kontrolado niya ang paboritong negosyo kahit na wala siya sa ibaba.

But lately, he could not appreciate the blasted cameras. Nakikita kasi niya ang reaksiyon ng mga tauhang lalaki sa kariktan ni Mikaela. He’d like to kill every man who stared at her body. Parang ibig niyang itago ang dalaga.

At ikulong sa isang silid — kapiling siya.

Sinabunutan ni Jeff ang sarili. Pumikit siya nang mariin habang inihihilamos ang mga palad sa mukha.

‘I want her!’ bulalas niya sa loob ng isipan.

Ang tanging pumipigil sa kanya ay ang sindak na rumerehistro sa mga mata ni Mikaela sa tuwing hahawakan niya ito.

Dammit, ano bang ginawa niya? Bakit natatakot sa kanya si Mikaela?

“Boss? Okey ka lang?”

Dinatnan siya ni Mitch sa ganoong ayos kaya nag-alala agad ito.

“I’m not alright,” angil niya. Hindi na siya nagtangkang magsinungaling. “I feel awful!”

“Kailangan mo ng doctor?”

Umiling si Jeff. “No,” tugon niya habang dumidiretso sa pagkakaupo.

Mitch studied his bloodshot eyes. “Forgive me for meddling again. I’m just concerned. Why don’t you chase her, boss? Are you losing your touch?”

Manininghal na sana si Jeff pero nagbago ang isip niya. He needed to expunge some of his burden. He had been acting like an animal in heat lately. He could not deny his sexual tension anymore.

“Hindi siya katulad ng ibang babae, Mitch,” pag-amin niya matapos ang matagal na katahimikan.

Humakbang papasok si Mitch. Inaring imbitasyon ang pagtugon niya.

“How different, boss? Have you tried to entice her with diamonds? Every woman likes trinkets and beautiful clothes.”

Jeff shrugged off his assistant’s suggestions. “Noon siguro — puwede ang ganyang diskarte,” wika niya bago bumuntonghininga. “Pero nagbago na si Mykah, Mitch. Bigla siyang nagbago — kaya nalilito ako.”

“Ang ibig mong sabihin, nagkaroon na kayo ng — ?” Ibinitin ni Mitch ang tanong pero naintindihan niya.

He walked around the spacious office agitatedly.

“Why would I be craving after her if I hadn’t had a taste of her before?” pag-amin niya. “Natikman ko na kung gaano siya kasarap, kaya hinahanap-hanap ko.”

“Whew!” Gulat na gulat si Mitch. “And I thought she was just playing hard-to-get!”

“Sa palagay mo ba, hindi siya nagpapakipot lang?” tanong ni Jeff sa kausap.

“You mean, baka naghihintay ng mas mataas na presyo?”

Nagpapanting ang mga teynga ni Jeff but he could not do anything because he had invited the spicy remarks against Mikaela.

He tried to focus his mind on Mitch’s point of view.

Nagbalik sa kanyang isipan ang mga salita ni Mikaela noon. Bahay at lupa, trabaho, pera…

“I don’t think that’s the right thing to do, Mitch,” he dismissed in an offhand manner. Pero hindi niya maiwaksi nang tuluyan sa isipan ang ideyang iyon.

Nagkibit ng mga balikat si Mitch. “I only made a suggestion, boss.”

“Ano nga palang kailangan mo sa akin?”

“Oh, I almost forgot. Nag-fax ang supplier ng lobster. Tumaas daw ng limang porsiyento ang presyo ng bawa’t kilo. Ipinatatanong kung o-order pa din daw ba tayo ng katulad nang dati?”

“I-fax mo sa kanila na dodoblehin ko ang dating dami ng order natin kung hindi nila ipapatong ang limang porsiyento.” Businesslike na ang tono ni Jeff.

“Okey, right away, boss.”

Nagpatuloy siya sa pag-iisip ng tungkol kay Mikaela nang mapag-isa na naman siya. Pamaya-maya, bigla na lang siyang ngumiti.

“Yes, that’s it!” bulalas niya habang dinadampot ang receiver ng telepono.

“Hello, Steve? Si Jeff Avienza ito. Nasa ‘yo pa ba ang iniaalok mong house and lot noon?”

“Wala na, pare,” tugon ng kaibigan niyang real estate agent. “Pero mabuti’t tumawag ka. May nagpapabenta sa akin ng isang bungalow with swimming pool and two-car garage. Pabalik na sa Amerika ang mag-asawang Kano.”

“Magkano ba?”

“Mura lang para sa ‘yo, pare. Ipa-fax ko sa ‘yo ang mga impormasyon ngayundin.”

“Please, do that, Steve. Malay mo, baka magustuhan ko na.”

Tumawa si Steve. “Nice!” bulalas nito bago nagbaba ng telepono.

Ang sumunod naman na tinawagan niya ay ang accountant niya sa bangko.

“Peter? Si Jeff Avienza ito. Gusto kong mag-open ng account para sa isang empleyado ko.”

“I’ll send an application form to your office, Jeff. Joint account ba? And with checking and ATM card? What about a credit card?”

“Give me some of your best choices, Peter.”

“Okey. Expect our messenger tomorrow morning. Thank you for calling, Jeff.”

“Yes, thank you, too. Bye!”

There was a sense of achievement inside him after those two important calls. Sumulyap siya sa kinaroroonan ng entablado. Abala pa rin si Mikaela. Pawis-pawisan ito. Kunot ang noo dahil sa lalim ng konsentrasyon.

Halos perpekto na ang mga dance steps ng dalaga. But still, there was something missing. Something vital and alive…

Nawawala ang apoy ni Mikaela sa pagsayaw! Her passion and fiery spontaniety was gone. What was left was the mechanical perfection of professionalism.

Awtomatiko na lamang ang pagsasayaw ni Mikaela. Natabunan na ang talentong ekstra-ordinaryo.

Napatuwid sa pagkakaupo niya si Jeff matapos mapagtanto kung ano ang nawawala. Tinawagan niya sa intercom ang choreographer. Ilang minuto lang siyang naghintay sa pagdating nito sa opisina niya.

“Sir?” Sumungaw ang ulo ng bakla matapos kumatok sa pinto.

“Tuloy ka, Starry.” Itinuro niya ang silyang nasa harapan ng mesa bilang imbitasyon.

Naupo naman ang bakla. “Bakit po n’yo ako tinawag?”

“Gusto kong bigyan mo ng exhibition number si Mykah. Hindi masyadong mahaba, at hindi rin maikli. ‘Yung tama lang bilang climax.”

Nangislap ang mga mata ng bakla. “‘Yung something dramatic ba, sir?”

“Oo. I-tap mo ang potential niya, Starry. She’s spectacular to watch when she’s in her element.”

Napapalatak ang kausap niya. “Ay! Happy ako diyan sa gusto n’yo, sir! Promise, pasisikatin ko si Mykah. Siya ang susunod na Millenium Showgirl!” tili ni Starry habang pipila-pilantik pa ang mga daliri.

DANCE WITH FIRE-31

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age