Dance With Fire-33

Umiling si Mikaela. Hindi pa siya makapagsalita dahil labis siyang naapektuhan ng napakagandang karanasan. Ikinikintal niya sa memorya ang matamis na tagpo nila ni Jeff.

Upang makasama sa mga alaalang iniipon niya.

Tinitigan niya si Jeff. Ninamnam niya ang masuyong init na nasa mga matang nagniningas pa rin sa pagnanasang nadarama.

“Narating mo ba ang mga bituin, Mykah?” ang malambing na tanong ng medyo paos na boses.

[Want to read the Start of Stories Online titled: DANCE WITH FIRE…? Click Here!]

Sumilay ang matamis na ngiti niya habang tumatango. “Oo, Jeff…”

Ngumiti rin si Jeff. Hinagkan nito ang dulo ng ilong niya, bago siniil ng halik ang kanyang mga labi.

“I’m glad I can satisfy you, Mykah,” anas nito, matapos gawaran ng maikli pero ang mariing paghihinang ng mga labi nila. ” You’re a novelty to me, woman. Ikaw pa lang ang babaeng nakapagbigay sa akin ng lubos na luwalhati. I feel peaceful all over.”

Kumilos pakiwal ang balakang na niyayakap ng kanyang mga hita. Akala ni Mikaela, lalayo na ang lalaki.

“J-jeff — ?” Namilog ang mga mata niya nang maramdaman ang panibagong pagkapukaw.

“Kailangan uli kita, Mykah,” pag-amin ni Jeff. Seryoso ang matiim na anyo. Para bang laban sa kalooban ang nais ng katawan. “I want you again, my wild girl.”

Hindi tumutol si Mikaela nang muli siyang tangayin ng higanteng uli-uli patungo sa kungsaan nais ng katalik.

Nagpakalango siya sa ligayang dulot ng pisikal na pagniniig.

‘Iniibig kita, Jeff…’ Ganito ang paulit-ulit na ibinulong ng puso niya.

Everything was successful. The launching of ‘Mykah, The Fiery Dancer’, was a big success! The star dancer of D’ Oasis became the toast of the whole town overnight.

“Congratulations, boss!” ang masayang bati ni Mitch sa kanya. “Full-packed tayo ngayon! At sa mga susunod na linggo! Patung-patong ang mga reservations! I can’t believe it!”

Jeff just nodded. He was not in a happy mood tonight. Gustung-gusto na niyang sumabog. Ngunit kailangan niyang magtimpi.

“Yes,” tugon niya. “Check our food and wine stocks everyday, Mitch. At higpitan mo pa lalo ang quality control sa kusina. Be always sure that we have ample supply of first-class liquor.” He was giving instructions automatically.

Ang talagang laman ng isipan niya ang babaeng umaalipin sa kanyang pagnanasa. Four days had passed, since the steamy night they had spent in his living room. Umaga na nang buhatin niya ang nahihimbing na dalaga para dalhin sa silid nito.

He gazed at the pliant nudity of Mikaela. He had found again the blazing fire of this woman. And was reluctant to leave her. Inakala ni Jeff na maayos na ang lahat.

Kaya gayon na lang ang pagkabigla niya nang ituring na naman siyang estranghero ni Mikaela. Halos napatalon ang dalaga nang yapusin ni Jeff at hagkan ang makinis na batok. Nanggaling siya mula sa likuran dahil gustong sorpresahin ito.

“Bakit, Mykah?” maang niya.

“B-bitiwan mo ako, Jeff!” utos nito, pasigaw.

Parang sinampal ang pakiramdam niya nang magpumiglas ang dalaga. Dinaluhong niya ito at muling niyakap. Iniiwas ni Mikaela ang bibig nang akmang sisiilin niya ng halik.

“Ayaw mo’ng magpahalik ngayon,” angil niya. “Pero kagabi ibinigay mo sa akin ang buong sarili mo!”

Hindi nakapagsalita ang dalaga pero namutla nang labis ang mukha. Ang mga matang nanlalaki ay agad na nahilam sa luha.

Parang binuhusan ng malamig na tubig ang pakiramdam ni Jeff. Ipinilig niya ang ulo. Nahimasmasan siya.

“Bakit nagbago ka na naman, Mykah?” Pilit ang kalma ng boses niya pero may tonong pausig.

Pumikit muna si Mikaela bago tumalikod. Niyapos nang mahigpit ang sarili at lumakad palayo.

“P-pasensiya ka na, Jeff. Uh, m-masakit ang ulo ko…”

Kumuyom ang mga palad ni Jeff upang makapagkontrol. Gusto niyang sundan ang dalaga. Gusto niyang yakapin nang mahigpit ang malambot na katawan at hagkan ang mga labing malasutla.

Pero ayaw niyang gumamit ng puwersa. Ang nais niya ay kusang-loob ang pagbibigay ni Mikaela ng sarili sa kanya.

“Gusto mo bang uminom ng gamot para maalis ang sakit ng ulo mo?” Hindi ikinubli ni Jeff ang pag-aalala.

“H-hindi na… Salamat, Jeff. Nakainom na ako ng tsaa kanina.” Halatang napilitan lang na humarap sa kanya si Mikaela. Pilit rin lang ang ngiti. Paiwas ang tingin ng mga matang nanlalaki at tila medyo mugto pa.

Tuluyan nang napalis ang frustration ni Jeff. Hindi pa rin nakakalimutan ng dalaga ang pangit na karanasan sa barko. Dapat pa nga niyang habaan ang pasensiya.

Ang puwede na lang niyang gawin ay ang muling maghintay…

At ang magpasalamat sa nangyari sa kanilang dalawa kagabi!

Muli na namang nag-iwasan sina Jeff at Mikaela. Hindi na siya umuuwi sa bahay sa oras ng hapunan. Ayaw muna niyang makaharap ang dalaga dahil hindi siya siguradong may self-control pa siya. Nangangamba kasing baka maging mapangahas at mapusok na naman siya.

Pinilit na lang niyang makuntento sa panonood kay Mikaela mula sa opisina niya. At malimit ay nangangarap siya nang gising.

“Boss!” Boses ni Mitch.

May kaharap pa pala siya!

“Nandiyan ka pa pala, Mitch.” Kunwa’y pa-kaswal ang pagsasalita niya. “May kailangan ka pa bang sabihin sa akin?”

“Hindi ka ba lalabas dito? Maraming naghahanap sa ‘yo sa ibaba. Mga kaibigan mo, mga kustomers,” paliwanag ng katiwala.

Bumuntonghininga si Jeff. He was not in the mood to meet people but he could not neglect his duties.

“I’ll be down in a minute,” wika na lang niya matapos mag-isip sandali. Nang mapag-isa, nagsalin siya ng brandy sa basong kanina pa niya ginagamit-gamit.

“Get on with it, man,” utos niya sa sarili. He forced himself to face the men who stared at his woman with open lust.

Huwag lang sana siyang makasuntok ng isa sa mga ito!

Napahinto siya nang mapagtanto ang iniisip. His woman…

“My woman!” ulit niya. “Akin ka nga, Mikaela!” ang mariing bulong niya sa sarili.

Nung iniaalok ng dalaga ang buong pagkatao sa kanya, tumatanggi siya. Pero habang panay ang tanggi niya, inaangkin na rin pala siya ni Mikaela…

“Yes, Mykah, I am your man…” sambit ni Jeff habang napapangiti.

After acknowledging the inevitable, he felt a peculiar peace coming over him. Nagsuot siya ng blazer na naka-hanger sa closet bago lumabas.

“Amigo! Ho! ho!,” ang maingay na bati ni Don Sebastian habang tumitindig upang salubungin siya.

Nanatiling blangko ang ekspresyon ni Jeff habang kinakamayan ang matandang lalaki. Isa sa maraming mayayamang suki ng klab ang matandang don.

“Good evening, sir. Thank you for coming tonight. We are very much honored to have you here.”

“Ah, masyado namang pormal ang kaibigan kong ito,” the old man chided him.

Kumiling lamang ang ulo ni Jeff. Nahulaan na niya ang susunod na sasabihin ng kaharap.

“Magkano ba ang isang gabi ni Mykah?”

DANCE WITH FIRE-34

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age