Dance With Fire-34

Isang matipid na ngiti ang sumilay sa matiim na bibig ni Jeff. “She’s not for sale, Don Sebastian.”

“Ho! ho! Nagpapatawa naman ang kaibigan ko,” pambubuska ng matandang don. “Everything is for sale nowadays. Wala nang hindi nabibili ng salapi ngayon, amigo.”

“Well, Mykah’s not for sale,” ulit niya.

“Bigyan mo ako ng pagkakataon na alukin ko siya, Jeff.” Bahagya nang pumormal ang kaharap niya. “I’m serious. Gusto ko siyang matikman.”

He suppressed his rising anger. “Hindi pagkain si Mykah, Don Sebastian.”

[Want to read the Start of Stories Online titled: DANCE WITH FIRE…? Click Here!]

“I know, my dear friend,” pakli nito. “Babae siya. Isang napakaganda at napakabatang babae. At sa edad kong ito, wala na akong ilusyon sa aking kakayahan sa kama. Pang-one-time na lang ako — kung gusto kong mabuhay pa nang matagal-tagal.”

Nilunok ni Jeff ang naramdamang pagkayamot. The old man was harmless. Nag-i-ilusyon lang ito.

Pinilit niyang ngumiti, bago yumukod para magpaalam. “I’ll tell her, sir,” he promised emptily. “Pardon me for leaving you, sir. I have to circulate,” paalam niya.

Paglapit niya sa mga sumunod na mesa, si Mykah pa rin at ang alindog nito ang naging paksa nila.

“I bet, she’s a wild thing in bed, man. I can give anything just to have those gyrating hips under me,” commented a foreigner. “Have you sampled her charming wildness, pal?” And began snickering maliciously.

Hindi makapagsalita si Jeff. Napipikon na siya. Gusto niyang suntukin ang nakangising kustomer pero nagtimpi pa rin siya.

“Excuse me, I have to circulate. Please, enjoy yourselves.” Nagpaalam na lang siya kaysa makasakit.

That night was a gruelling one for Jeff. Every man he met was a test to his self-control.

“Boss, nandoon sa gawing iyon si Magda. Hinahanap ka,” bulong ni Mitch sa kanya nang magkasalubong sila.

“Ano raw ang kailangan ng babaeng iyon?”

Nagkibit ng mga balikat si Mitch. “Baka manggugulo lang. Alam mo naman ang takbo ng utak ng babaeng ‘yon, boss.”

Hindi umimik si Jeff. Tinawag niya ang isang waiter.

“Yes, bosing?” ang maliksing tugon nito.

“Sabihin mo kay Magda, pumunta siya sa opisina ko,” utos niya. Sumasakit na ang ulo niya. Wala na siyang pasensiya para makapagpigil pa.

“Okey, bosing.”

“Boss?” habol ni Mitch nang magpatuloy siya sa paglalakad. “Hindi ba kayo nabibigla?”

Kinakalas ng mga daliri niya ang mga butones habang umaakyat ng hagdan.

“We’ll have a private war, kung iyon ang ipinunta niya dito. I suggest, you mind our guests. Be sure that they enjoy the whole night!”

Napakamot na lang sa batok ni Mitch.

Pagdating sa opisina, inilipat ni Jeff ang focus sa dressing room ni Mikaela.

Perpekto ang posisyon ng dalawang hidden camera doon. Nasa salamin ng dressing table at sa shower cubicle, kaya napapagmasdan niya ang buong katawan ng dalaga. Pinanonood niya ang pagbibihis nito, nang may kumatok sa pinto.

Nahulaan ni Jeff na si Magda na ang kumakatok sa labas. Pinindot muna niya ang ‘off’ button, bago siya tumindig upang pagbuksan ang babae.

“Hello, loverboy!” A voluptuous woman inside a tight evening silk gown was smiling at him provocatively. Magda’s beauty was all fake. The generous shape of her red lips and the thick eyelashes were products of science and cosmetics.

At ngayon lang niya napagtanto ang tutoo, gayong matagal-tagal din silang nagkaroon ng relasyon ng babaeng ito!

“Ano’ng sadya mo dito, Magda?”

“Tsk! Napaka-suplado na ng mahal ko, a?” pambubuska nito. Nakangiti pa rin. “Porke ba may ipinagmamalaki ka ng bagong dancer?”

Hindi sinagot ni Jeff ang pang-uuyam ni Magda. Umatras siya nang humakbang ito papasok. Nang makapasok na ang bisita, isinara niya ang pinto ng opisina pero sinadya niyang bahagyang nakaawang ang dahon.

Umaasa siyang mang-iistorbo si Mitch sa anumang magiging eksena nila ni Magda.

“Alam mo, Jeff? Kahit na kapalan nang husto ang make-up ng bata, halatang musmos pa talaga si — sino nga ba ang bagong dancer mo?” Umismid ang babae kahit na nakangiti.

“Siya si Mykah,” sambit ni Jeff. Iwinaksi niya ang surot sa kanyang konsensiya pagkarinig sa mga katagang ‘bata’ at ‘musmos’.

He had proven to himself that Mikaela was not a child anymore. She was able to carry her passionate nature fearlessly, even though she was still so young…

“Ah, oo nga pala. Mykah, the Gypsy,” patuloy ng makamandag na boses. “Siguro, wala nang magulang ang batang ‘yon. Kaya napapayag mong magsayaw sa ganitong lugar.”

Nanatiling enigmatiko si Jeff. “Mabuti’t napansin mo ang edad niya, Magda. Siguradong naiinggit ka sa kasariwaan niya, ano?” ganting-panunuya niya. “Compared to Mykah, you look middle-aged!”

“Aba’t — pagkatapos mo akong gamitin at pagsawaan? Ganyan na ang sinasabi mo sa akin?”

“Correction, Magda. Ako ang ginamit mo at pinagsawaan. Iniwanan mo ako nang may mag-alok sa ‘yo ng mataas na presyo.”

“Hah! Sinadya mong manatiling mababa ang sahod ko rito kahit na matagal na matagal na akong nagtatrabaho sa ‘yo — para mapilitan akong umalis!”

“Nabalu-baluktot mo na pala ang katwiran mo, Magda,” pakli niya. “Tsk! tsk! Ganyan ba ang epekto ng drugs sa ‘yo? Siguro, nagsisisi ka na sa pag-alis mo dito, ano? Puwede ka pa namang bumalik — kung gusto mo.”

Nagkaroon ng kinang ang mga matang ganid.

“T-talaga?”

“Oo. Nangangailangan kami ngayon ng maraming helper sa kusina. Taga-hiwa. Taga-hugas ng pinggan…”

Umigkas ang isang kamay ni Magda. Padadapuan sana siya ng malakas na sampal ngunit maagap siyang nakailag. “Huwag mo akong insultuhin!”

“You answered ‘no’, makakaalis ka na,” pagtataboy niya rito.

“Walanghiya ka, Jeff! Marami tayong pinagsamahan. Bakit mo ako ginaganito?”

“Dapat ay inisip mo ‘yan nang umalis ka dito nang walang paalam, Magda. Ibinitin mo ang negosyo ko. Sinadya mong magmukhang tanga ang lahat ng mga kasama mo sa show.”

“Buwiset kasi kayong lahat dito!” bulyaw ng babae. Nagpumiglas ito para ikawala ang kamay na pinipigil niya. “Bitiwan mo ako. Pabayaan mo ‘kong makaganti sa ‘yo. Ikaw na ang pinaka-walanghiyang lalaki sa mundo!”

“Lasing ka, Magda,” wika ni Jeff sa malumanay na tono. “Ipahahatid na kita sa taksi. Umuwi ka na. Itulog mo na lang ang kalasingan mo.”

Lalong nag-ulol sa galit ang babae. Nagwala na ito. Sinisipa siya. Sinusuntok.

“Stop it, Magda,” saway niya sa babae.

Binigyan niya ng isang malakas na tampal sa pisngi ang ex-mistress na naghi-histerikal.

DANCE WITH FIRE-35

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age