Dance With Fire-37

Imbes na magpanting ang mga teynga ni Jeff sa tila pasaring ni Mang Diony, natawa pa siya. Nakagiliwan na rin pala niya ang matandang ito, the old devil who whispered temptations to him before!

“Dumating ako dahil alam kong matutuwa si Mykah kapag nakita kayo,” pahayag niya.

Tinapik niya ang hukot na balikat nang yumapos sa kanya ang matandang lalaki.

“May sakit hu pala si Aling Daleng?” puna niya upang maputol agad ang emosyonal na eksena.

Nagpahid ng mga mata ang kausap.

[Want to read the Start of Stories Online titled: DANCE WITH FIRE…? Click Here!]

“Oo, pero magaling-galing na siya. Salamat sa mabait na kaibigan mong si Bart.”

Tumangu-tango si Jeff. Nakangiti siya sa matandang babaeng nakahiga sa kama.

“Kumusta kayo, Aling Daleng?” ang masuyong tanong niya rito.

Kumibot ang maputlang bibig ng tinanong. “M-mabuti naman,” anang pagaw na tinig nito.

“Kaya n’yo na hu bang bumiyahe?”

“Kayang-kaya, Jeff,” sabad ni Mang Diony.

“Tatawag muna tayo ng duktor. Kapag sinabi niyang kaya nang bumiyahe ng pasyente, isasakay natin siya sa helikopter.”

“Helikopter?” Namilog ang mga mata ni Mang Diony. Parang musmos na natutuwa. “Daleng, narinig mo ba? Isasakay tayo sa higanteng tutubi. Dadalhin tayo ni Jeff sa anak natin!”

May naalala si Jeff. “Siyanga pala, ano hung nangyari sa paghahanap n’yo sa mga tunay na magulang ni Mykah?”

Unti-unting nabura ang kasiyahan sa mukha ni Mang Diony. Nagbaba ito ng tingin na para bang nagbibigay-galang sa isang libingan.

“W-wala na ang mga magulang ni Mikaela, Jeff. Matagal na panahon na palang namatay, pati ang mga agwelo. Tanging si Mikaela na lamang ang natitira sa angkan ng mga Figa.”

“Figa?”

Tumango ang matanda. “Ang mga Figa ay kilalang mayamang pamilya sa buong Aklan.”

“Kilala n’yo pala ang mga magulang ni Mykah, bakit ngayon n’yo lang natagpuan?”

Malungkot na umiling si Mang Diony.

“Mahigpit ang habilin ni Carmela, ang ina ni Mikaela — na huwag na naming ibabalik doon ang bata. Mapanganib raw.” Bumuntong-hininga ito. “Ilang ulit pa akong nagbalik doon para makausap si Carmela. Ngunit hindi ko na siya nakita uli.”

“Paano n’yo natiyak na wala na ang mga magulang ni Mykah?” untag ni Jeff.

“Wala nang nakatira sa lumang mansiyon. Kaya malaya akong nakapasok sa bakuran. Natagpuan ko ang pribadong libingan ng buong angkan, kungsaan magkatabing nakahimlay sina Miguel at Carmela Figa.”

“Si Mykah ang tagapagmana ng lahat ng yaman ng mga Figa,” sambit ni Jeff.

“Oo.”

Tuluyan nang nawalan ng imik si Jeff. Mayaman na si Mikaela! Hindi na siya kailangan nito. Puwede na siyang iwan ng tanging babaeng inibig niya…

“Tawag ka ni boss, Mykah!” hiyaw ni Mitch kay Mikaela mula sa paanan ng stage.

Tumingin siya kay Starry. Agad na tumango ang bakla. “Puntahan mo na si sir. Kahit na matagalan ka. Tutal kabisado mo na ang routine mo.”

“Dito ka na dumaan para madali,” wika ni Mitch. Inalalayan siya nito sa pagtalon. “Nand’un siya sa office.”

Kinakabahan si Mikaela. Ngayon lang siya ipinatawag ni Jeff. Noon kasi, kapag mayroon itong gustong sabihin sa kanya, sa bahay sila nag-uusap. Pero matagal na panahon na rin iyon…

Magmula nung gabing may nangyari sa kanila, hindi na sila nagkasarilinan ni Jef. Hindi na rin nagkausap.

“Hindi na kita sasamahan sa itaas, ha?” pahayag ni Mitch matapos siyang igiya patungo sa hagdan.

Tumango lang ang dalaga.

“Katukin mo ang pinto,” pahabol pa ng katiwala nang nasa kalagitnaan na siya.

Huminga siya nang malalim nang papalapit na siya sa nag-iisang pinto na dinatnan sa itaas. Pikit-mata siyang kumatok.

“Tuloy, Mykah,” anang tinig ni Jeff mula sa loob.

Pinihit niya ang seradura. Bumukas agad ang dahon ng pintuan. Nakatayo si Jeff sa tabi ng bintana. Nakatalikod sa kanya.

“T-tawag mo raw ako?” untag niya nang manatili itong tahimik at walang tinag.

“Nakita mo na ba ang bahay at lupa mo, Mykah?” tanong nito matapos pagmasdan ang kabuuan niya.

Hindi agad nakatugon ang dalaga dahil binubusog rin muna niya ang mga mata sa pagtitig sa mukha ni Jeff. Sabik na sabik na siyang makita ang lalaking minamahal. Sa bawa’t gabing napapanaginipan niya ito, unti-unti siyang nababaliw.

Kay lamig palang kasiping ang karuwagan. Parang mas gusto na niyang ilantad ang tunay na damdamin kahit na tuyain pa siya ni Jeff…! Hindi niya namalayan na naghihintay ng kasagutan ang lalaki habang nakatitig siya rito.

“Mykah?”

Napakurap siya. Biglang nahimasmasan. “W-wala pa akong panahon, Jeff,” tugon niya.

“Ngayon ay mayroon na. Nakausap ko na si Starry. Interesado ka pa ba?” pakli ng lalaki.

Napamaang ang dalaga sa kakaibang tono ng kaharap. “S-siyempre naman.”

Bumuntonghininga si Jeff. “Paano kung may nag-alok sa ‘yo ng mas magandang bahay, Mykah?”

Nagbago ang timpla ni Mikaela sa narinig. “Gusto mo rin bang kumita mula sa mga manyak na ibig sumiping sa akin?” Nang-uusig agad ang tono niya.

Namutla naman si Jeff. “Bakit? Mayroon na bang nag-alok sa ‘yo?”

Natigilan ang dalaga sa naging reaksiyon ng lalaki.

Sinambitla siya ni Jeff sa magkabilang balikat. Inalog siya nang hindi siya umimik. “Tell me, Mykah. Mayroon ka na bang sinagutan?”

Pumiksi si Mikaela upang makakawala. “Teka, bitiwan mo muna ako,” hiling niya.

Agad naman siyang binitiwan ng lalaki. Tumalikod ito at maliksing humakbang palayo sa kanya. Sinusuklay nang pasabunot ang maikling buhok na alun-alon.

“I’m sorry, Mykah,” sambit ni Jeff. Banayad na ang tono.

“M-may problema ka ba, Jeff?” tanong naman niya. Napansin niya ang pangangalumata nito. Pati ang paghumpak ng mga pisngi.

“Meron akong problema, Mykah,” pag-amin ng lalaki, pa-buntonghininga.

Hindi niya napigil ang lumapit dito. “Bakit hindi mo sabihin sa akin? Bakasakaling makatulong ako?”

Umiling ang lalaki matapos ang maikling hesitasyon.

“No, hindi ka makakatulong, Mykah,” tanggi nito. “Gusto mo na ba’ng makita ang bahay mo?”

Bahagyang nalito si Mikaela sa biglang pagbabago ng paksa nila. “K-kung hindi nakakaabala,” patianod niya.

“C’mon, dito tayo dadaan.”

“Hindi na ba ako magpapalit ng damit?”

Sinipat ni Jeff ang kabuuan niya. “You look fine to me. Halika na, naghihintay ang sorpresa ko para sa ‘yo.”

Napukaw ang kuryosidad ni Mikaela. “S-sorpresa? Na naman?”

Luminga sa kanya si Jeff. Enigmatiko ang ekspresyon nito. “Hindi mo ba nagugustuhan ang mga sorpresang natatanggap mo mula sa akin?”

Umiwas ng tingin ang dalaga. “Uhm, n-nagugustuhan naman.”

“You don’t sound enthusiastic,” salo ng lalaki. “Parang hindi tutoo sa loob mo.”

Papasakay na sila sa kotseng nakaparada sa harapan ng gusali ng klab.

Hinintay muna niyang makasakay si Jeff. “Nagtataka lang kasi ako kung bakit wala ka pang hinihinging kapalit ng mga ibinibigay mo sa akin.”

Hindi agad nakaimik ang lalaki. Nagmamaniobra ito ng minamanehong sasakyan at kalahati lang ng mukha ang nakikita niya.

“Ano’ng ibig mong sabihin, Mykah?” tanong ni Jeff nang bumabagtas na sila sa kahabaan ng aspaltadong kalsada.

Huminga muna siya nang malalim. “P-pumapayag na akong magpatuloy ang ating relasyon, Jeff,” pahayag niya.

DANCE WITH FIRE-38

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age