Desired by the Boss-5

“Dito po ang elevator?” kunwa’y tanong ni Ofelia bilang paalam.

“Opo,” tugon ng tinanong. Dinampot nito ang logbook at inilapit sa kanya. “Pakisulat lang po ang pangalan n’yo dito, ma’am.”

Tumalima si Ofelia. Ibig na niyang makalayo sa empleyadong tila nagpapakitang-gilas.

Isinulat niya ang buong pangalan niya, ang eksaktong oras, atsaka pumirma sa dulo.

“Okey na?”

“Opo. Itatawag ko na po sa intercom ang pagdating n’yo, ma’am.”

Papalayo na siya nang marinig niya ang ibinulong nito sa kasama.

“Ang ganda niya, ‘no? Ang amo-amo ng mukha pero hanep ang wang-kata! Seksi!” Puno ng paghanga ang tono.

Nagulat si Ofelia dahil naniwala siyang ‘sexless’ ang kanyang tailored suit.

[Want to read the Start of Stories Online titled – DESIRED BY THE BOSS…? Click Here!]

Na-conscious tuloy siya. Panay ang tingin niya sa makintab na dingding ng elevator habang papaakyat ang mekanismo sa ika-apat na palapag.

Mahaba ang mga manggas at lampas-tuhod ang laylayan ng palda niya.

Kapiraso na lang ng mga binti niya ang kita kaya naisip niyang mali ang hinuha niyang siya ang sinabihan ng guwardiya.

Baka may ibang babaeng pumasok sa gusali pagtalikod niya.

Hindi nakita ni Ofelia ang mga katangian na napansin ng kausap niya kanina.

Ang bilugang baba, ang sensitibong mga labi at ang malalaking mga mata.

Pati ang perpektong hubog ng katawan na niyapos nang buong katapatan ng kanyang ‘blazer and skirt — that perfectly fits’, ika nga ng kanyang mananahi.

Akala niya, business-like na ang dating niya.

Iniluwa siya ng elevator sa loob mismo ng isang maluwang na opisina.

Nalito tuloy siya sandali. Wala kasi siyang nakitang tao.

“Miss Ofelia Reyes?”

Napatalon siya sa pagkabigla nang marinig ang boses-lalaki na sumambit sa pangalan niya.

Babalik na sana siya uli sa elevator.

Napalinga siya sa gawing kaliwa niya.

Napaatras siya nang makita isang maskulado at matangkad na lalaki. Hindi niya napagtuunan ng pansin ang mukha nito.

Tanging ang katawan lang.

At ang agad na rumehistro sa kanyang utak ay ang malupit na madrasto.

Parang nagkaroon siya ng phobia sa mga lalaking may matipunong pangangatawan.

Magmula nang lumabas siya sa detention center, naging palaiwas na siya sa mga lalaking macho.

“Ako si F.J.,” ang pagpapakilala ng lalaki nang makalapit nang husto sa kanya.

Saka lang parang humulas ang paralisasyon na sumakmal sa kanyang kabuuan.

“I-ikaw si F.J.?” ulit ni Ofelia. Hindi siya makapaniwala.

Ang alam niyang may hawak sa kanyang aplikasyon ay si Felicita Jose!

Kaya nga hindi siya nagduda nang makita ang initials na F.J. sa instructional letter na natanggap niya mula sa bangko.

“Pero si Felicita Jose ang sadya ko rito,” pahayag niya habang dahan-dahan siyang umaatras patungo sa elevator na nagsara at iniwan na siya.

“She had been promoted and was transferred to our Cavite branch as manager. Sa akin napapunta ang mga trabahong maiiwan niya rito sa head office,” paliwanag ng lalaki.

“Have a seat, Miss Reyes,” alok nito sa suwabeng tono.

“Excuse me, sir? Nasa linya na po ang mother n’yo.” Isang unipormadong babae ang lumitaw mula sa isang silid na malapit sa kinaroroonan nila.

“Thank you, Lorlie. Paki-bigyan mo ng kape si Miss Reyes.” Nilinga siya ng lalaki bago pumasok sa pintong nagluwa sa empleyada.

“Medyo magtatagal nang kaunti ang pag-uusap namin ng mother ko, kaya magbasa-basa ka na lang muna diyan, ha?”

Napilitang sumunod sa suhestiyon nito si Ofelia. Tutal, hindi naman pala siya nag-iisa sa opisinang ito.

May namataan pa siyang ibang mga empleyado sa malayong sulok. Abala nga sa mga kaharap na computers pero tiyak na agad sasaklolo sa kanya kapag sumigaw siya sa sandaling atakihin siya ng –

Napahinto si Ofelia sa bahaging iyon ng kanyang iniisip.

Nababaliw na ba siya?

Bakit naman siya aatakihin ni — ni F.J.?

Ano ba ang ibig sabihin ng initials n’on?

“Do you take sugar and cream with your coffee, ma’am?” untag ni Lorlie habang iniaayos sa isang tray ang isang tasa at platito.

Gusto sana niyang tumanggi ngunit naabala na ang babae kaya tumango na lang siya.

“T-thank you,” pahayag niya matapos tanggapin ang inihain na inumin.

Napaparami na yata ang kinukunsumo niyang caffeine kaya nagiging nerbiyosa na naman siya! pang-uusig niya sa sarili habang hinahalo ng kutsarita ang mainit na likido.

Labing-isang taon na ang nakakaraan ngunit hindi pa rin ganap ang paggaling niya mula sa dinanas na trauma noon.

Kapag hindi nga siya nagpakatatag, tiyak na masisiraan siya ng bait. Nananatiling maantak at sariwa ang mga alaala sa loob ng utak niya.

Patunay ang panaginip na dumadalang man ang pagdalaw ay hindi naman nagbabago ang linaw.

Parang tutuung-tutoo pa rin.

“Lorlie? Papasukin mo na dito si Miss Reyes,” utos ng tinig ni F.J. mula sa intercom.

“Yes, sir,” ang magalang na wika ng sekretarya. Ngumiti ito sa kanya. “Halika na, Miss Reyes.”

Tumindig si Ofelia kahit na nanginginig ang mga tuhod niya. Pinilit niyang ngumiti sa babae.

“I-iiwan ko na lang ito dito?”

“Ako na ang bahala diyan. Pasok na kayo sa loob. Naghihintay na si sir.”

Kumatok muna siya sa pinto bago niya pinihit pabukas ang seradura.

“Come in. Bukas ‘yan,” anang tinig mula sa loob.

Nakaupo sa swivel chair ang lalaki. Nasa likod ng isang malapad na mesang umaapaw sa dami ng mga papeles.

Nag-angat agad ito ng mukha nang maramdaman ang pagpasok niya.

“Pasensiya ka na sa magulong mesa ko, Miss Reyes.” Nag-apologize ang lalaki nang makitang nakatingin siya sa mataas na tambak ng mga files.

Ngumiti lang nang matipid ang dalaga.

“Maupo ka,” alok ng lalaki habang sinisipat siya nang mataman.

“Salamat,” tugon niya habang inuokupa ang isinenyas na silya.

“Ikaw ang nutritionist na may balak magtayo ng restaurant business, hindi ba?” umpisa nito habang binabasa ang first page ng folder na binuklat.

“Ako nga.”

“Hmm. Isang korporasyon ba ang bubuuin mo?” tanong nito kapagkuwan. “I mean, iba-iba ang mga pangalan ng mga titulong isinumite mo bilang mga collaterals.”

“Uhm, sa mga kaibigan ko ang mga house-and-lot titles na ‘yan. Ipinasama nila para lumaki ang ma-loan ko,” paliwanag niya.

Tinitigan siya ng lalaki.

Napatitig rin dito si Ofelia.

DESIRED BY THE BOSS-6

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.