Desired by the Boss-7

Nakakapagtakang nakintal pa nga agad sa memorya ni Ofelia ang simpatikong mukha ng lalaki.

“Well, that’s an improvement,” bulong ni Jesusa, halos pabulalas.

“You must go back, Eli. Para tuluyan ka nang makakawala sa mga alaalang bumibilanggo sa ‘yo,” pangungumbinsi nito.

“P-paano kung hindi ako magtagumpay?”

Sumungaw na naman ang takot na tila naging permanenteng residente na sa loob ng utak niya.

Pinisil ni Jesusa ang isang kamay niya, matapos gagapin.

“Susubukan mo uli. Hindi ka titigil hanggang nandiyan pa ang masamang epekto ng mga gunita. Talagang gan’on. Medyo matagal ang proseso pero, at least, nakapag-umpisa ka na, hindi ba?” pang-aalo nito sa kanya.

Huminga nang malalim si Ofelia. Pumikit siya at umusal ng isang taimtim na panalangin bago tumango at nagpumilit na ngumiti.

“S-sige. Susubukan ko namang maging matapang ngayon,” pahayag niya.

[Want to read the Start of Stories Online titled – DESIRED BY THE BOSS…? Click Here!]

“A, Eli, huwag kang magsalita nang ganyan. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Mas matapang ka pa kaysa kina Mar at Andy!” papuri nito.

Napatawa si Ofelia. Pagak ang tunog pero natuwa pa rin si Jesusa nang marinig iyon.

“Binobola mo na ako n’yan, Jess. Alam mo namang wala ako sa kalingkingan ng dalawang ‘yon,” pakli niya.

“Ako man, ha?” salo nito, napapatawa na rin.

“Maiba ako. Bakit kaya hindi nagagawi dito ang mga ‘yon?”

“Baka abala sa mga trabaho,” wika ni Ofelia, sanay na siya kina Alexandra at Myrza.

Inilabas niya ang itiniklop na kontrata mula sa shoulder bag.

“Siyanga pala, nandito ang kopya ko sa agreement namin ng bangko. Paki-basa mo nga rin.”

“Patingin nga?” Kinuha ni Jesusa ang malulutong na legal-sized papers mula sa kanya.

“May orange juice diyan sa ref. Kumuha ka na lang. Mag-relax ka na lang muna habang nagbabasa ako.”

Kabisado niya kung saan nakatago ang mga baso kaya nagsalin siya ng dalawang serving ng juice.

May nakita siyang mga mansanas sa loob ng ref kaya naghugas siya ng isa at ini-slice nang maninipis.

“Hmm, maganda ‘to, Eli,” wika ni Jesusa nang matapos ang pahapyaw na pagbabasa.

“Klaro ang mga kundisyon. At marami silang ibinibigay na libreng tulong sa pagnenegosyo,” patuloy nito habang inuulit na naman sa umpisa ang papeles.

Naniniwala si Ofelia sa kaibigan dahil nakaranas na itong mag-loan para sa pagpapatayo ng beauty parlor nito noon.

Hindi muna siya umimik. Hinayaan niyang matapos ang mas masinsin na pagbabasa ni Jesusa.

“Okey ‘to, Eli. Kapag pinakawalan mo pa ‘yan, baka magsisi ka lang bandang huli.”

Dinampot nito ang baso ng juice at lumagok ng isa.

“Hindi gaanong sasakit ang ulo mo dahil marami silang ibibigay na assistance sa ‘yo.”

“Libre daw ba talaga?” paniniguro niya.

“Oo. Heto, o. Basahin mo.” Nilinyahan ni Jesus ng lapis ang parteng sinasabi.

Paulit-ulit pang binasa ni Ofelia ang bahaging iyon bago siya naniwala.

“Oo nga, ano?”

Isinubo ni Jesusa ang isang slice ng mansanas bago nagpatuloy.

“Ang gusto ko diyan ay ‘yung libreng accountancy services. Sa pagta-tally ng accounts ako malimit sumusuko.”

Tuluyan na ngang nakumbinsi uli si Ofelia.

“Hindi na ako uurong,” pahayag niya.

“Babalik uli ako doon,” pangako niya sa kaibigan at sa sarili.

“Good,” salo ng nakangiting si Jesusa.

“O, kumain ka muna. Bago mangitim itong mansanas.”

“Matamis ‘tong nabili mo,” wika niya habang kinakagat ang isang hiwa.

“Sa SM ko lang binili ‘yan. Natiyempuhan kong bagong deliver ang mga mansanas,” tugon ni Jesusa.

“Kailan mo naman balak bumalik sa bangko?”

“Parang alanganin na kung ngayon. Magpa-file pa uli pati ako ng leave of absence sa opisina kaya sa isang linggo na siguro,” pahayag niya.

“Tutoo ‘yan, ha?”

“Oo naman. Alang-alang sa ‘yo, gagawin ko ang suhestiyon mo, Jess,” ang walang gatol na pahayag niya.

“Mabuti naman. Ipapanalangin ko ang iyong tagumpay, Eli.”

Seryoso ang kanilang mga mata nang magpalitan sila ng malungkot/matatag na ngiti.

“Guard,” tawag ni Froilan Jacinto sa guwardiyang nakatayo sa may pinto ng gusali niya.

“Nakita mo bang lumabas ang isang babaeng — ah, nakasuot ng damit na kulay cream?”

Nag-apuhap pa siya ng salitang magde-describe sa babae.

Nagkamot ng batok ang tinanong.

“Sir, baka po pastel pink na business suit? Nakapusod ang mahabang buhok niya at ang kulay cream ay ang mga sapatos na may mataas na takong?”

Hindi napigilan ni Froilan ang humanga sa matalas na obserbasyon ng guwardiya.

“Aba, talagang nakabisa mo pala ang hitsura niya, ha?” puna niya habang napapangiti.

“Buweno, nakita mo ba siyang lumabas?”

Muling nagkamot ng batok ang kausap.

“Medyo nagka-crush lang po ako agad,” anito habang tumatango.

“Kani-kanina lang po siya dumaan dito, sir.”

“Nasaan siya? Nandiyan pa ba siya sa labas?”

Hahangos sana uli siya palabas, katulad ng ginawa niya kanina sa elevator, ngunit pinigil siya ng guwardiya.

“Wala na po, sir. Nakakuha po agad ng taksi.”

“Ganoon ba?” Nakaramdam ng di-maipaliwanag na panlulumo si Froilan.

“May nakalimutan po ba siya?”

“Uhm, wala naman.” Nagtataka lang siya dahil bigla na lang umalis si Ofelia Reyes.

At ibig rin niyang malaman kung bakit may bumadhang matinding takot sa mga mata nito kanina…

“Kapag gumawi uli siya rito, sir, itatawag ko po agad sa intercom,” pangako ng tauhan.

“Sige, gawin mo ‘yan,” wika niya habang ngumingiti.

Binasa ni Froilan ang nameplate ng listong guwardiya bago tumalikod. Pabibigyan niya ng bonus si Bernabe sa susunod na sahod nito.

Malakas ang kutob niya na hindi na babalik ang babae sa opisina niya. Kaya ipinasiya niyang magtungo sa address nito sa Cubao.

Madali lang hanapin ang Benitez Street.

Saradung-sarado pa ang bahay ng babae kaya nahulaan niyang wala pa ito doon.

Hindi alam ni Froilan kung bakit nagtitiyaga siyang maghintay sa isang babaeng ngayon lang niya nakita.

Maganda nga si Ofelia Reyes — katulad ng sinabi ni Security Guard Bernabe — pero sanay na siyang makakita ng magagandang babae.

Ang kanyang ina ay isang dating beauty queen.

Ang kanyang mga kapatid na babae ay mga aspirants to be beauty queens.

Mabuti na nga lang, hindi siya naging closet queen!

Inaliw ni Froilan ang sarili sa pag-iisip sa apat na babae sa buhay niya para hindi siya mainip.

DESIRED BY THE BOSS-8

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

You must be 18 years old to visit this site.

Please verify your age