Desired by the Boss-8

Si Froilan ang panganay sa apat na magkakapatid na pulos babae.

Kaya nang yumao ang kanyang Papa, five years ago, siya na lang ang tanging lalaki na naging takbuhan ng mga ka-pamilya sa lahat na yata ng uri ng problema.

Kanina lang, natataranta siyang mag-return call sa kanyang Mama, dahil akala niya’y emergency ang dahilan nang tumawag ito sa penthouse kagabi.

Wala kasi siya. Nag-dinner date sila ng latest girlfriend niyang isang modelo.

Iyun pala, magpapabili lang ng hairblower kapag nagawi siya sa Paris.

“Mama naman, bakit naman sa Paris pa bibilhin ang hairblower na ‘yon?” reklamo niya habang panay ang pirma sa mga response letters na nakatambak sa kanyang harapan.

“Magagandang klase ang mga blower na gawa doon, iho,” ang malambing na wika ng kanyang Mama.

Nahuli niya agad ang katagang ‘mga’.

[Want to read the Start of Stories Online titled – DESIRED BY THE BOSS…? Click Here!]

“Huhum, at ilan naman kaya ang ipabibili ng pinakamagandang ina sa buong mundo?”

Humagikhik na parang tinedyer ang kausap niya.

Para bang nasa kabilang silid lang ito dahil sa linaw ng reception ng linya gayong nasa Bacolod ito.

“Siyempre, ilan ba kaming beauty queens sa buhay mo, Mr. Gentleman?”

Tumawa si Froilan. Nawawala ang kunsumisyon niya kapag ganitong naglalambing na ang kanyang ina.

“Baka ma-shocked ka kapag sinabi kong hindi lang apat ang beauty queens sa buhay ko, Mama?” pagbibiro niya rito.

“Bakit, iho? Lima na ba kami?” panghuhula ng kausap. “Mag-aasawa ka na ba?”

“Sobra pa sa lima, Mama,” salo niya, patudyo pa rin.

“Hay, kailan ka ba mag-aasawa, iho?”

“Gusto n’yo na bang maging Lola?”

“Medyo,” ang maagap na tugon nito.

“Nasasabik na akong makarinig ng mga tawa at tili ng mga bata. Nakakalungkot na ang malaking bahay namin ng Papa mo dito.”

Tutugon na sana si Froilan nang mapasulyap siya sa labas. Kita niya ang reception area dahil sa dingding na two-way mirror.

Napagmasdan niya si Ofelia Reyes. May aura of sadness ang babaeng ito.

Para bang nababalot ng lungkot ang buong pagkatao…

“Nasa edad ka na naman, Roi. Matatag naman ang kabuhayan natin. Puwede ka nang magpamilya, hindi ba?” patuloy ng kanyang Mama sa kabilang linya.

“Wala pa akong nakikitang babae na sigurado kong makakasundo ko habambuhay, Mama. Ayaw ko namang bigla na lang akong dadampot ng magiging asawa, at pagkatapos ay maghihiwalay din kami agad,” katwiran niya.

“Tama ‘yang sinasabi mo, anak,” buntong-hininga ni Donya Zita.

“Ang gusto kong maging married life n’yo ay katulad ng sa amin ng iyong Papa.”

“Ano ba ang sikreto n’yo, Mama?”

Ikinipit ni Froilan sa pagitan ng balikat at teynga ang awditibo habang inaayos ang mga sulat na natapos niyang basahin nang mabilis.

“Pag-ibig,” ang simpleng tugon ng matandang donya.

Kumurba pataas ang mga kilay ni Froilan.

“Pag-ibig?” ulit niya. “Pag-ibig mula sa puso?” dugtong niya, patudyo.

“That’s it, iho!” Walang kamalay-malay na hindi gaanong interesado ang anak na lalaki sa sinasabi.

“Hay, Mama. Love is just an illusion. A myth. Hindi ako naniniwalang iyon ang main ingredient para sa isang successful relationship,” pakli niya.

“Mas tamang sabihin na compatible lang kayo ni Papa.”

“Don’t be so cynical, iho. Makikita mo, tama ako,” pamimilit ni Donya Zita.

“Buweno, baka nakakaistorbo na ako sa trabaho mo diyan. Magpapaalam na ako. Ang hairblowers namin, ha? Huwag mong kalilimutan?”

“Okey, Mama. Next week ako pupunta d’on. Wala na ba kayong ibang ibibilin?”

“Wala na. Pero, kapag may naisip ako, tatawagan na lang kita uli. Bye, iho. Huwag kang masyadong magpupuyat at magpapagod. Uso ang trangkaso ngayon,” paghahabilin pa nito bago ibinaba nang tuluyan ang telepono.

Napapailing-iling ang binata habang pinipindot ang button ng intercom.

“Lorlie? Papasukin mo na dito si Miss Reyes,” utos niya sa sekretarya.

Pinanood niya ang marahang pagtindig ni Ofelia Reyes mula sa kinauupuang bench.

Maingat at matipid ang bawa’t kilos na para bang may kinatatakutan.

O bunga lang ng malikot na imahinasyon niya ang impresyon na iyon?

Para kasing nakakapanibago ang makakita ng isang babaeng tila walang pagpapahalaga sa poise and projection.

Nasanay siya sa kanyang ina at mga kapatid na palaging may kaunting arte sa katawan kapag kumilos.

Nang magkaharap na sila ni Ofelia, magkakahalong emosyon ang napukaw sa kanyang kaibuturan.

Ngunit ang tanging nakilala niya ay ang masidhing kuryosidad.

‘I want to know what makes you tick, Ofelia Reyes,’ bulong niya sa sarili habang minamasdan ang babaeng may maamong mukha at mga matang inosente…!

Magtatakipsilim na nang dumating si Ofelia sa bahay niya.

Sa may West Avenue pa lang, traffic na. Hanggang Cubao pala iyon.

Nilakad na nga lang niya ang papasok sa kalyeng kinaroroonan ng maliit na bahay niya.

Naipundar niya ang munting tahanan nang ialok ng isang pamilyang babalik na sa probinsiya ang ilang metro kuwadradong lupa na ini-award ng Urban Poor nung dekada otsenta.

May kaunting naipon siya noon kaya may naibayad siya at naipagpagawa ng one-bedroom bungalow.

Natanaw niya ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa tapat ng gate niya ngunit hindi siya nag-isip na bisita niya ang lulan ng metallic gray na BMW.

Kaya gayon na lang ang pagkabigla niya nang iluwa ng nabuksang pinto ang isang matangkad na hugis.

“Good evening, Miss Reyes,” ang magalang na bati ni F.J. sa kanya.

Hindi agad nakahuma si Ofelia.

“Pasensiya ka na. Kanina pa ako kumokontak sa iyo pero walang sumasagot sa telepono mo kaya naisip kong pumunta na dito nang personal,” ang paliwanag ng lalaki nang hindi siya kumikibo.

Tila sinasadya ni F.J. na gawing banayad at malumanay ang bawa’t salita upang hindi siya mag-panic.

Pagkapahiya naman ang pumalit sa unang reaksiyon niyang pagkabigla.

“Uhm, n-nanggaling pa ako sa kaibigan ko. Ipinakita ko ang kontrata,” paliwanag ni Ofelia habang hindi magkandatuto sa pagkuha ng mga susi niya sa bag.

“H-halika, tuloy ka — ”

Nasambit na niya ang imbitasyon bago pa siya nakapag-isip.

‘Diyos ko!’ bulalas niya sa sarili. ‘Nag-iimbita ako ng isang estranghero sa loob ng tahanan ko!’

Kasunod na niya ang lalaki kaya hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon na baguhin ang sinabi niya.

DESIRED BY THE BOSS-9

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.