Engaged to a Stranger-1

Amber and Ruan disliked each other at first sight. She was sad and disappointed with her life.

He was arrogant and seemed to enjoy to be a pain in the, uh, butt.

Amber was fascinated by him despite his rude attitude. He was attractive and very worldly.

Nang maghiwalay ang mga landas nila, alam ni Amber na hindi na niya makikita uli ni Ruan.

Pero gayon na lang ang pagkagimbal niya nang nasa isang kama na sila kinaumagahan.

At sa isang kisap-mata naging engaged to be married na silang dalawa!

Ano ang kahihinatnan ng dalawang estrangherong pinipilit na igapos ng kasal?

* * *

Kinalas ni Amber ang bandanang puti na itinali niya sa leeg kaninang bago lumabas sa hotel na tinulugan ng isang gabi sa Tokyo.

Ikalawang stop-over iyon ng eroplano mula sa Geneva, Switzerland.

Click Here – LADY ROMANTICA TABLE OF CONTENT

Sumunod na inalis niya ang fur jacket na iniregalo ng kanyang Papa na si Carlos Quintanar.

Suhol iyon sa kanya dahil hindi na naman siya nito dinalaw.

Mas importanteng daluhan nito ang Christmas Convention na inihanda ng mga executive ng kumpanyang pag-aari nila.

Bumuntonghininga si Amber. Isinandal ang ulo sa malambot na headrest.

Nagkunwang nakapikit nang may magdaang stewardess. Ayaw muna niyang may kumausap sa kanya.

Kung tutuusin, ayaw talaga niyang makipag-usap sa tao.

Itinuturing na abnormalidad iyon sa finishing school na tinigilan niya nang dalawang taon.

Pulos mga anak-mayaman at mga prinsesa ang mga kaeskuwela niya roon kaya kasamang itinuturo ang hostess manners.

Natakot lamang siyang magtagal pa sa lugar na iyon kaya nagpilit siyang mag-aral kung paano ang gumawa ng mga ‘small talk’, tete-a-tete, o chica-chica para maitago ang boredom kapag nakikipagsoyalan.

Para kay Amber, isang malaking kaplastikan lang ang mga itinuro sa kanya na binayaran ng napakalaking halaga ng kanyang ama.

At ngayon nga, nandito siya. Papauwi na.

Natutuwa ba siya? Nasasabik? Anong buhay ba ang naghihintay sa kanya?

Magbago kaya ng pakikitungo sa kanya ang papa niya?

O may nakahanda na naman itong plane ticket para sa kanya patungo sa panibagong lugar na pagtatapunan sa kaisa-isang anak na babae?

Anak na babae. Ito marahil ang ugat ng lahat.

Ayaw ni Carlos ng anak na babae. Gusto nito ng anak na lalaki para maging tagapagmana nang lahat ng kayamanan ng mga Quintanar.

Nagtataka naman si Amber nang hindi na nag-asawa uli ang amang nabiyudo nung mamatay sa panganganak ang asawang si Amanda.

Maraming babae pa ang nag-aagawan sa amang bata pa at ubod nang yaman.

Muling humugot ng malalim na buntong-hininga si Amber.

Mula pa sa pagkamusmos, natutuhan na niya na isang panganga-ilangan, ang pagtatago ng damdamin.

Napuna agad niya nung nasa murang edad pa na papayagan lamang siya ng kanyang ama na humarap sa mga bisita nito kung tahimik lamang siya at hindi gaanong nang-aagaw ng atensiyon.

A, hindi na siya bata para magmuni-muni sa mga nakaraan na! Dapat siyang umisip ng mga paraan na makakalaya siya sa kanyang obsesyon nung bata pa siya.

Kailangan nang tanggapin na hindi siya kailanman matatanggap ng kanyang ama nang ayon sa kagustuhan niya.

Dapat na lamang siyang magpasalamat na hindi siya nito ipinamigay nung sanggol pa lamang siya. Pinalaki siya at pinag-aral sa magagandang mga eskuwelahan.

Sunod siya sa lahat ng magustuhan niyang pawang mga materyal na bagay nga lang.

“Miss, may nakaupo ba rito sa tabi mo?”

Nagulat si Amber. Iminulat niya ang mga mata at nagkatitigan sila ng lalaking bahagyang nakayuko sa harapan niya.

Nakakurba pataas ang makakapal na kilay at walang kangiti-ngiti sa matitiim na mga labi habang walang kurap na nakatingin sa kanya.

Aywan kung bakit parang pinanlamigan siya ng pakiramdam.

Agad siyang bumaling sa gawi ng katabing bintana matapos ang maikling pag-iling.

Nang muling pumikit si Amber, kakatwang ang kanyang nakikita ay ang mukha ng lalaking umupo sa katabing upuan.

Ilang segundo lamang ang itinagal ng pagtatama ng kanilang mga paningin ngunit agad na narehistro at nakintal sa kanyang isip ang butuhang pisngi at panga na binagayan ng aristokratong ilong.

Mapuwersa ang malalalim na mga matang mayroong hubog-Oriental.

Umalingawngaw sa paligid ng first-class cabin ang malamyos na tinig ng stewardess.

“Fasten your seatbelts, ladies and gentlemen. We are preparing for touchdown. Thank you.”

Hindi kaagad nakakilos si Amber dahil sa malalim na konsentrasyon sa kanyang pagde-daydreaming sa unang lalaking nakapag-iwan ng matinding impresyon sa kanya.

Nagulantang pa siya nang muli itong magsalita. Pasinghal ang tono.

“Hindi ka ba marunong magkabit ng seatbelt, miss?”

Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Amber. Hindi siya sanay nang nasisinghalan.

Pulos sibilisadong tao ang nakakasalamuha niya.

Ang anumang eksena ng pagsisigawan ng mga tao ay sa telebisyon lamang niya nasasaksihan.

O mga video tapes.

Ngunit katulad nang reaksiyong ipinakita niya kanina, nagwalambahala na lamang siya matapos ang sansaglit ng pagkawala ng kontrol.

Napakasuplado at napakabastos ng lalaki! bulong niya sa sarili habang mahinahong inaayos ang mga dapat gawin.

Sa loob ng mahabang panahon na kailangang pino at malumanay ang pagkilos at pananalita, naging ugali na rin niya ito sa katagalan.

Hindi katulad nung una na umaarte lamang siya para sa kasiyahan ng ama.

Hindi agad siya tuminag nang isa-isa nang magtayuan ang mga kapwa-pasahero.

Hinintay niyang mauna ang kanyang katabi. Iniwasan niyang tumingin dito nang diretso kaya mula sa sulok lamang ng isang mata niya nakita ang pagkikibit-balikat nito bago tumindig at lumakad palayo nang walang lingon-likod.

Hindi tipikal ang taas ng lalaki.

Sinundan ni Amber ng tingin ang papalayong matangkad na hugis hanggang sa makalabas na ng cabin.

Isang kaswal na manlalakbay ang isang iyon. Isang coat at portfolio lamang ang bitbit nito. Marahil, aantayin na lamang ang kasamang bagahe sa lobby.

Dinampot ni Amber ang handbag na puti, pati ang fur coat na hinubad kanina. Hindi gaanong kataasan ang kanyang heels na kulay puti rin.

Samantalang ang kanyang suot na palda ay kulay itim. Katerno ng low-heeled pumps na bagay lang na isuot sa loob ng eskuwelahan.

Kahit na may malaking clothing allowance na puwedeng ipambili ng mga magagarang damit sa mga exclusive boutiques sa Paris at Switzerland kung saan malimit silang mag-excursion kasama ang mga guro sa finishing school, hindi natuksong mag-shopping si Amber.

ENGAGED TO A STRANGER-2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.