Engaged to a Stranger-13

“Kinausap ko na ang may-ari ng tabloid na pinagtatrabahuhan ng reporter na nakakuha sa letrato n’yo kanina, Ruan,” pahayag ni Carlos.

“Pumayag siyang huwag ilathala ang eskandalo sa inyo kung imbitado sila sa mismong kasal ninyo.”

Biglang nagduda si Amber na hindi bombang sumabog sa planta ang pinuntahan ng ama.

“Masyado kang tahimik, Amber. Any suggestions?”
Mapakla ang ngiti niya habang umiiling. Gusto niyang sabihin na kanina pa siya hindi kinukunsulta man lang.

Tumawa si Carlos nang malakas. “Talagang ganyan ang batang iyan, Ruan. She’s such a restive creature. Siguradong mapayapa ang inyong tahanan. Walang away. Walang gulo. Napaka-pasensiyosa nitong dalaga ko. Suwerte ka at napasagot mo siya dahil napakapihikan. Ni isa, walang pinaakyat ng ligaw dito sa bahay.”

Muling binalot ng lungkot ng kalooban ni Amber nang marinig ang mga papuri ng ama.

Nang kumindat sa kanya si Ruan, mulang umalsa ang pagkayamot ni Amber.

‘Mapayapa, ha?’ panunuya ng mga mata niyang naningkit.

[Want to read the Start of Stories Online titled – ENGAGED TO A STRANGER…? Click Here!]

Na tinugon naman ng isang bahagyang pagkiling ng ulo ni Ruan.

“Next week — Monday afternoon is final. Three o’clock,” pahayag ng kanyang Papa.

Sa wakas, nalaman na ni Amber ang eksaktong petsa ng sentensiya sa kanya.

Papadalhan na lang niya ng email si Mrs. Megan.

“Ruan, iho, ikaw na ang bahala sa mga preparasyon ni Amber. Ako naman ang bahala sa huwes at sa munting reception. Ibigay mo sa sekretarya ko ang listahan ng mga bisitang gusto ninyong imbitahin ni Amber.”

Napatigagal si Amber nang marinig ang mga sumunod na sinabi ng ama.

“Okey, Papa,” tugon naman ni Ruan.

“Salamat. Buweno, maiwan ko na muna kayo.” Tumindig si Carlos at lumabas sa kumedor.

Siguradong sa home office ang destinasyon ng ama, kungsaan ipagpapatuloy ang pagtatrabahong naantala dahil sa eskandalong kinasangkutan ni Amber.

“Excuse me, Amber. Kailangan kong tawagan sina Mama.”

Tumango lang ang dalaga. Nang mapag-isa, saka lang siya tumindig para magtungo sa kanyang kuwarto.

Nagkulong na siya sa loob ng kuwarto hanggang sa gumabi. Matapos magpadala ng email kay Mrs. Megan, nahiga siya sa kama at nakatulog nang mahimbing.

Alas diyes na nang muling dumilat ang kanyang mga mata. Madilim na ang langit sa labas ng bintanang salamin pero ang liwanag ng mga ilaw na nakasindi sa swimming pool na nasa ibaba ay nakakarating sa loob ng silid kaya aninag niya ang paligid.

Nag-inat si Amber matapos maupo sa kama. Nag-shower siya nang maligamgam at nagsuot ng casual attire. Kupas na maong at lumang t-shirt ang unang nahugot ng mga kamay sa aparador.

Walang ingay ang mga hakbang niyang nakasuot ng tsinelas na pangkuwarto nang pumanaog sa hagdanan patungo sa kusina.

Dinahan-dahan niya ang paglalakad sa koridor. Kabisado niya ang bawat pulgada nang makinis na sahig na kahoy.

Malimit siyang tumakas noon para makalangoy sa ilalim ng liwanag ng buwan kung gabing tulog na ang lahat.

Kumuha siya ng isang mansanas sa ref at isang bote ng gatas. Medyo maalinsangan sa loob ng madilim na kusina kaya naisipan niyang lumabas para sa tabi ng pool kumain.

Walang ingay na nabuksan niya ang sliding glass doors. Bahagyang kumunot ang kanyang noo nang mapansin na hindi iyon naka-lock.

Nakalimutan siguro ni Aling Berta o ni Mang Piryong.

Naupo si Amber sa lounger at nanood sa pagkislap ng mga bituin sa langit habang kinakain ang malutong na mansanas.

Wala siyang gaanong maaninag kundi ang mga munting liwanag dahil nakalimutang isuot ang salamin na iniwanan sa ibabaw ng dresser.

Nasa ganito siyang posisyon nang may marinig na ingay mula sa pool. Lagaslas ng tubig.

Inilinga niya ang ulo para tingnan kung ano ang ang nahulog sa pool.

Ngunit nang magpatuloy ang mga ingay sa tubig, napagtanto ni Amber na mayroong lumalangoy – at nahulaan na niya kung sino.

Si Ruan.

Habang nag-iisip si Amber kung tatakas siya para makaiwas, umahon ang matipunong hugis mula sa tubig. Ang maikling buhok na kulay itim ay nakadikit sa perpektong hubog ng ulo.

Animo ang diyoses na si Apollo dahil sa angking kakisigan.

Walang nagawa ang dalaga kundi ang mapatitig na lang sa lumantad na malapad na mga balikat, mabalahibong dibdib, at maskuladong mga braso at hita.

Nang mga sandaling iyon, biglang lumitaw mula sa likod ng mga ulap ang bilog na buwan. Nagsaboy ng pilak na liwanag sa kabuuan ng lalaking may makapag-hiningang kariktan.

Napalunok si Amber nang unti-unting napuna ang kawalan ng ibang saplot sa perpektong katawan ni Ruan.

Saka lang niya natuklasang naparalisa ang kanyang mga biyas nang magtapis ng tuwalya sa beywang ang lalaki.

‘Takas na, Amber!’ utos ng utak.

Nangangatog man ang mga tuhod, pinilit niyang tumindig at magdumaling lumakad palayo.

Dumadagundong ang pagkabog ng dibdib niya nang makarating sa silid.

Ngunit alam niyang hindi siya ganap na nakatakas dahil ang anyo ni Ruan habang umaahon sa tubig ay nakatatak na sa kanyang utak.

Buung-buo siyang naging bihag ng maskulinong atraksiyon ni Ruan.

Iyon ang unang pagkakataong nakaramdam ng malakas na puwersa ng atraksiyon. Ngayon din lang kasi siya nakakita ng hubad na katawan ng isang lalaki. Ng isang tunay na lalaki.

Hindi niya makontrol ang panginginig ng buong katawan.

Hindi rin siya mapakali. Naupo siya sa gilid ng kama pero tumindig rin agad. Nagpalakad-lakad bago lumapit sa bintana.

Tumanaw siya sa swimming pool na nasa ibaba. Wala nang tao.

Pero gayon na lang ang pagkadismaya ni Amber nang maaninaw ang isang munting bagay na kulay puti. Ang babasaging bote ng gatas na naiwanan niya sa ibabaw ng garden table, katabi ng lounger.

Kahit hindi siya nakita ni Ruan, tiyak na mahuhulaan na nandoon siya habang lumalangoy ito – at nanunubok.

‘Huwag naman sana!’ bulalas ni Amber, sabay tutop ng isang kamay sa tapat ng lalamunan.

Bigla siyang hiningal. Para bang tumakbo nang matulin at malayo.

Nangangaligkig siya na parang giniginaw kaya nagtalukbong ng kumot. Pero napilitang alisin ang kumot nang pinagpawisan naman nang malapot.

Pumikit siya nang mariin. Kinukumbinsi ang sariling namimilipit siya dahil sa sobrang pagkapahiya – at hindi sa sobrang atraksiyon.

Ano pa ang mukhang ihaharap niya kay Ruan?

At paano na kapag mag-asawa na sila?

ENGAGED TO A STRANGER-14

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.